หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง – Smart Leadership

รายละเอียด

“ผู้นําทุกระดับ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนําองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสําเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, New Normal, Critical Think และ Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ“สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาวะผู้นํา” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้”คือปัจจัยสําคัญที่จะ ทําให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ Transform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ“นําการ Transform ทีมงาน และองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 โลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)
บทที่ 2 ผู้นำต้องเข้าใจความหมายของ “การเรียนรู้” (The Meaning of Learning)
บทที่ 3 ผู้นำที่แท้ต้อง “นำตนเอง” ได้จริง (Self-Development for Leader)
บทที่ 4 เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership Style)
บทที่ 5 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้นำ (Critical Thinking for Leader)
บทที่ 6 ความฉลาดทางการยืดหยุ่น = จำเป็น (Resilience Quotient is Needed)
บทที่ 7 ผู้นำต้อง “มุ่งสู่วิสัยทัศน์”ด้วย “กลยุทธ์ที่เฉียบคม”(Visioning & Sharp Strategy)
บทที่ 8 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Powerful Communication)
บทที่ 9 “ผู้นำต้องมีหัวใจยิ่งใหญ่เพื่อผู้คน”(The Greater Good Leader…is the answer)
บทที่ 10 ออกแบบแผนที่การปรับเปลี่ยนตนเอง (Self-Transformation Roadmap Design)
บทที่ 11 โลกเปลี่ยนแปลง…คุณดีพอที่จะนำการเปลี่ยนแปลง (Potential in You)

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง

 

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ตระหนักรู้ “อย่างลึกซึ้ง” ถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
2. พร้อมพัฒนา “ด้วยตนเอง” เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี
3. “เปิดมุมมอง” ต่อโลก และผู้คนในยุคใหม่อย่างเท่าทัน
4. เสริมสร้างทักษะสำคัญสำหรับ “ผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
5. เพิ่มพูน “แรงบันดาลใจ” ในการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่องต่อไป

เหมาะกับใคร

ผู้นําทุกระดับในองค์กร

วิทยากร

อาจารย์ อำนาจ ทัศนียกุล

ประวัติวิทยากร

  • วิทยากรอาวุโส สถาบัน IMPRESSION
  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และวิชาพื้นฐาน)
  • พิธีกรรายการโทรทัศน์ (มื้อพิเศษ, คนตัวเบา)
  • นักเขียน (ตำราตัวเบา, ตำราหายตัว, คอลัมนิสต์)
  • อดีตรองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อดีตผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูคอร์ปอเรชั่น
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 โลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)
บทที่ 2 ผู้นำต้องเข้าใจความหมายของ “การเรียนรู้” (The Meaning of Learning)
บทที่ 3 ผู้นำที่แท้ต้อง “นำตนเอง” ได้จริง (Self-Development for Leader)
บทที่ 4 เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership Style)
บทที่ 5 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้นำ (Critical Thinking for Leader)
บทที่ 6 ความฉลาดทางการยืดหยุ่น = จำเป็น (Resilience Quotient is Needed)
บทที่ 7 ผู้นำต้อง “มุ่งสู่วิสัยทัศน์”ด้วย “กลยุทธ์ที่เฉียบคม”(Visioning & Sharp Strategy)
บทที่ 8 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Powerful Communication)
บทที่ 9 “ผู้นำต้องมีหัวใจยิ่งใหญ่เพื่อผู้คน”(The Greater Good Leader…is the answer)
บทที่ 10 ออกแบบแผนที่การปรับเปลี่ยนตนเอง (Self-Transformation Roadmap Design)
บทที่ 11 โลกเปลี่ยนแปลง…คุณดีพอที่จะนำการเปลี่ยนแปลง (Potential in You)