หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 

รายละเอียด

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสุขและความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นทักษะที่สำคัญ ทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้คุณรับมือและพร้อมเผชิญหน้ากับปญหาต่างๆในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหามักชอบจมอยู่กับปัญหา ส่งผลทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบและความเครรยดโดยไม่รู้ตัว จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หากคุณได้เรียนรู้และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คุณจะสามารถควบคุมและจัดการความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองได้Œ โดยเริ่มจากการปรับมุมมองที่มีต่อปัญหาและมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่นำไปสู่เป้าหมาย คุณจะค้นพบและรู้สึกถึงศักยภาพภายในตัวเอง เกิดความคิดเชิงบวก ความเครียดลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
 

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

 • อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และความหมายของความฉลาดทางอารมณ์
 • ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตและการทำงาน
 • คุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง
 • องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

บทที่ 2 การรู้จักตัวเอง (Self-awareness)

 • รู้จักและเข้าใจตัวเองผ่าน MBTI (Personality Type)
 • เจาะลึก MBTI
 • ฝึกเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง

บทที่ การบริหารอารมณ์และจัดการความเครียดของตัวเอง (Self-regulation)

 • ความหมาย สาเหตุและผลกระทบของความเครียด
 • มาวัดความเครียดของคุณกันเถอะ (Stress Test)
 • การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Self-control & Stress Management)
 • เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก (Positive Thinking)

บทที่ การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Self-motivation)

 • เป้าหมายและวิธีกำหนดเป้าหมายในชีวิตทั้ง 6 มิติ (Goal & Goal Setting)
 • กรอบความคิดที่จะพาไปให้ถึงเป้าหมาย (Growth Mindset)
 • ค้นหาคุณสมบัติดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ (My Beings)

บทที่ 5 การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

 • เข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
 • ถอดรหัสภาษากาย (Body Language)
 • ชมอย่างไรให้พอดีและมีความหมาย (Positive Feedback)

บทที่ 6 ทักษะทางสังคม (Social Skills)

 • วิธีทำงานร่วมกับมนุษย์เจ้าปัญหา (Dealing with Difficult People)
 • โน้มน้าวใจอย่างไรให้สำเร็จ (Persuasion)
 • การทำงานเป็นทีมนั้นดีอย่างไร (Team Collaboration)
 • เพิ่มความสุขในการทำงาน (Happiness at Work)
 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 40 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เข้าใจและยอมรับตัวตนของตัวเองและเข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็นได้ดียิ่งขึ้น
 • เข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจน จัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริงในชีวิตและการทำงาน
 • เข้าใจวิธีการสร้างกำลังใจให้ตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตและการทำงานที่ชัดเจนได้
 • พัฒนาความคิดในเชิงบวกโดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองเพื่อนร่วมงานและองค์กร พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการไปจนถึงระดับผู้บริหาร รวมถึงบุคคลทุกสายอาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร

วิทยากร

อาจารย์ กันตินันท์ เดชจินดา

ประวัติวิทยากร

 • ปริญญาตรี
  – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการฝึกอบรม

 • Design Thinking – Stanford Center for Professional Development
 • Leadership Development Program
 • Train the Trainer
 • IKIGAI Coaching for Medical Leaders/Educators

ประสบการณ์การทำงาน

 • Assistant Manager HRD & OD – Univentures
 • Senior HR – Central Group
 • HR Supervisor – Nok Air
 • วิทยากรและกระบวนกร ให้กับสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สสส. กรมสรรพากรกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลราชวิถี ซี.พี. แลนด์โรบินสัน บางจาก TESCO LOTUS ธนาคารออมสิน เป็นต้น
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

• อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และความหมายของความฉลาดทางอารมณ์
• ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตและการทำงาน
• คุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง
• องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

บทที่ 2 การรู้จักตัวเอง (Self-awareness)

• รู้จักและเข้าใจตัวเองผ่าน MBTI (Personality Type)
• เจาะลึก MBTI
• ฝึกเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง
บทที่ 3 การบริหารอารมณ์และจัดการความเครียดของตัวเอง (Self-regulation)

• ความหมาย สาเหตุและผลกระทบของความเครียด
• มาวัดความเครียดของคุณกันเถอะ (Stress Test)
• การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Self-control & Stress Management)
• เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก (Positive Thinking)
บทที่ 4 การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง (Self-motivation)

• เป้าหมายและวิธีกำหนดเป้าหมายในชีวิตทั้ง 6 มิติ (Goal & Goal Setting)
• กรอบความคิดที่จะพาไปให้ถึงเป้าหมาย (Growth Mindset)
• ค้นหาคุณสมบัติดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ (My Beings)
บทที่ 5 การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

• เข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
• ถอดรหัสภาษากาย (Body Language)
• ชมอย่างไรให้พอดีและมีความหมาย (Positive Feedback)
บทที่ 6 ทักษะทางสังคม (Social Skills)

• วิธีทำงานร่วมกับมนุษย์เจ้าปัญหา (Dealing with Difficult People)
• โน้มน้าวใจอย่างไรให้สำเร็จ (Persuasion)
• การทำงานเป็นทีมนั้นดีอย่างไร (Team Collaboration)
• เพิ่มความสุขในการทำงาน (Happiness at Work)