หลักสูตรออนไลน์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ – Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด

ในการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องพบเจออยู่บ่อยครั้งความซับซ้อนของปัญหาที่เราต้องตัดสินใจในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีใช้ทักษะและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม การตอบสนองอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่จะสะท้อนผลลัพธ์
ออกมาในรูปของประสิทธิภาพ เวลา และต้นทุนได้

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 หลักเบื้องต้นของการระบุปัญหา (Basics of Problem Identification)
– ทำความเข้าใจความหมายของปัญหาและลักษณะของปัญหา
– ความสำคัญของการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
– กระบวนการแก้ปัญหา – DMAIC
บทที่ 2 องค์ประกอบของการระบุปัญหา(Elements of Problem Identification)
– ความสัมพันธ์ระหว่าง Cause-Effect-Symptom-Problem (CESP)
– กระบวนการตรวจสอบปัญหา
– แนวทางการระบุปัญหา (Problem Statement) ที่ชัดเจน
บทที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Applying Root Cause Analysis)
– วัตถุประสงค์และผลกระทบของ RCA
– เทคนิคสำคัญที่ใช้ในการหา RCA
– วิธีการสรุปสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
บทที่ 4 กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหา (Developing Creative Solution Process)
– หลักการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การกำหนดขอบเขตในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
บทที่ 5 การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจ (Evaluating Solutions and Making Decisions)
– การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการประเมิน

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ทำให้เข้าใจความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นของการใช้วิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 2. ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและนำไปปฏิบัติในการทำงานได้
 3. ทำให้เข้าใจเทคนิคในการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร

ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์ ธวัชชัย บัววัฒน์

ประวัติวิทยากร

 • วิทยากรที่ปรึกษา Impression Training
 • ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน
 • ผู้แต่งหนังสือ: “You can be The Next SME”
 • Site Research Regional Manager
  – Tesco Lotus
 • Supply Chain Manager
  – Tesco Lotus
 • Operation Manager
  – Avery Dennison(Thailand)
 • Production & Process Engineer
  – Guardian Industries Corp Ltd

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายในหัวข้อ

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (ProblemSolving & Decision Making) / Objectives and Key Results (OKRs) / High Performance
Organization / การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

เนื้อหาเวลา
บทนำ
บทที่ 1 หลักเบื้องต้นของการระบุปัญหา (Basics of Problem Identification)
– ทำความเข้าใจความหมายของปัญหาและลักษณะของปัญหา
– ความสำคัญของการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
– กระบวนการแก้ปัญหา – DMAIC
บทที่ 2 องค์ประกอบของการระบุปัญหา(Elements of Problem Identification)
– ความสัมพันธ์ระหว่าง Cause-Effect-Symptom-Problem (CESP)
– กระบวนการตรวจสอบปัญหา
– แนวทางการระบุปัญหา (Problem Statement) ที่ชัดเจน
บทที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Applying Root Cause Analysis)
– วัตถุประสงคและผลกระทบของ RCA
– เทคนิคสำคัญที่ใชŒในการหา RCA
– วิธีการสรุปสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
บทที่ 4 กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหา (Developing Creative Solution Process)
– หลักการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การกำหนดขอบเขตในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
บทที่ 5 การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจ (Evaluating Solutions and Making Decisions)
– การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการประเมิน