หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงาน – Performance Coaching

รายละเอียด

การโค้ชผลงาน เป็นกระบวนการ ที่หนึ่งบุคคล (โค้ช) ทําการโค้ชกับอีกบุคคล (โค้ชชี่) ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของโค้ชชี่ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงหลักสูตรนี้เห็นการถ่ายทอดกระบวนการโค้ชผลงานในรูปแบบที่เป็นสากลพร้อมประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ อันจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปสู่การโค้ชผลงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 ความหมายและประโยชน์
บทที่ 2 บทบาทการโค้ช
บทที่ 3 รูปแบบการโค้ชแบบ GROW
บทที่ 4 การโค้ชโดยอาศัย Competency Model
บทที่ 5 กระบวนการโค้ช Coaching Process

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

หลักสูตรนี้ทําให้สามารถ
1. เข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดการโค้ชผลงาน
2. เข้าใจบทบาทของโค้ชและข้อคิดของโค้ชมืออาชีพ
3. สามารถนําเอากระบวนการโค้ชไปใช้ในงานได้
4. สามารถโค้ชผลงาน ภายใต้โมเดลสมรรถนะ

เหมาะกับใคร

หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช

วิทยากร

อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

ประวัติวิทยากร

  • วิทยากรอาวุโส สถาบัน IMPRESSION
  • MD Milestone Consulting
  • MD Watson Wyatt
  • HR 100 in Thailand
  • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

องค์กรที่เคยให้คําปรึกษาแนะนํา / บรรยาย

เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส , บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย , บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง , บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ ,
ธนาคารแห่งประเทศไทย , ธนาคารกสิกรไทย , บริษัท การท่าอากาศยานแหงประเทศไทย , องค์การสื่อสาร มวลชนแห่งประเทศไทย , บริษัทน้ำตาลมิตรผล , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กลุ่มมิตรผล , บริษัท วัทสัน ไวแอท , บริษัท แอคเซนเจอร์ คอนซัลติ้ง

เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 ความหมายและประโยชน์
บทที่ 2 บทบาทการโค้ช
บทที่ 3 รูปแบบการโค้ชแบบ GROW
บทที่ 4 การโค้ชโดยอาศัย Competency Model
บทที่ 5 กระบวนการโค้ช Coaching Process