หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Excel สําหรับผู้เริ่มต้น – Excel for Beginner

รายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น (เหมาะกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007,2010, 2013, 2016 และ 2019) โปรแกรมที่ใช้สอน เป็น Microsoft Excel เวอรชั่น 2019
เข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม MicrosoftExcel ได้ในระดับเบื้องต้น สําหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว

โดยจะเริ่มตนตั้งแต่การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (โปรแกรม Excel) พื้นฐานเฉพาะที่สําคัญและจําเป็น จากนั้นเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่ายๆ โดยอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดผู้เรียนสามารถทําตามได้เลยทันทีไปจนถึงการใช้งานฟังคชั่นง่ายๆ ของโปรแกรมได้

รายละเอียดของหลักสูตร

การใชงานโปรแกรม Excel เบื้องตน

บทที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมี
บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐานของ Excel เมื่อใดควรใช้ หรือไม่ควรใช้ Excel
บทที่ 3 แนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมExcel 2019 (Excel Screen/ Menu)

 • การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม
 • ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ
 • Title Bar
 • การย่อหน้าต่าง (Minimize)การขยายหน้าต่าง (Maximize/ Extend)
 • รู้จักกับเมนูบาร์(Menu bar) และ ทูลบาร์(Toolbars)
 • รู้จักกับเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็น (Standard,Formatting, Formula)

บทที่ 4 แนะนําเกี่ยวกับหน้าจอข้อมูล (Excel Screen / Screenpart)

 • ทําความรู้จักกับคอลัมน์ (Column), แถว/โรว(Row), เซลล (Cell)
 • รู้จักกับชื่อคอลัมน์ ชื่อแถว และชื่อของเซลล์
 • รู้จักการใชเมาส์ชี้ การใช้สกอร์บารสําหรับเลื่อนดูหน้าจอ
 • รู้จักเกี่ยวกับชีทแทป (Sheet Tabs)
 • รู้จักเกี่ยวกับสถานะของบาร์ (Status bar)
 • รู้จักวิธีการจัดหรือปรับแต่งขนาดหน้าจอในการทํางาน

บทที่ 5 แนะนำเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อมูลลงใน Excel เบื้องต้น

 • การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบข้อความ(Text)
 • การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบตัวเลข(Number/Data)
 • การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบขอความ (Text)
 • การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบตัวเลข (Number/Data)
 • การใชเมาส์ การใช้คีย์บอร์ดในการเลื่อนช่องเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนตําแหน่งข้อมูล(Mouse to move, Keyboard to move) ย้ายขึ้นลง ซ้ายขวา หรือเลือกตําแหน่งต่างๆ

บทที่ 6 แนะนําเรื่องการแก้ไขข้อมูลที่ได้พิมพ์ไปแล้ว

 • การแก้ไขข้อมูลภายในเซลล์
 • การแก้ไขข้อมูลภายในเซลล์ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊ก (Double clicking)
 • การแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ (Overtype)
 • การแทนที่ข้อมูล (บางส่วน หรือทั้งหมด)
 • การยกเลิกสิ่งที่ทําไปแล้ว (Undo)
 • การแก้ไขกลับข้อมูลที่ยกเลิกไป (Redo)

บทที่ 7 แนะนําเกี่ยวกับฟอร์แมตต่างๆ ของชีทข้อมูล (SheetFormat)

 • รู้จักกับเรนจ์ของเซลล์ (Cell Range) เชน A1:A3 หมายถึงอะไร? A1:B2 หมายถึงอะไร?
 • รู้จักกับรูปแบบของข้อมูล (Formatting text,number)
 • การปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ ด้านซ้ายสุดของเซลล์,กึ่งกลางเซลล์, ด้านขวาสุดของเซลล์
 • การปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ ด้านบนสุดของเซลล์,กึ่งกลางเซลล์, ด้านล่างสุดของเซลล์
 • รู้จักการกับใช้รูปแบบตัวอักษร ทั้งตัวหนา, ตัวบาง,ตัวเอียง, การใส่เส้นใต้ตัวอักษร
 • การเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์และขนาดของฟอนต์(Fonts type, font size)
 • การปรับขนาดความกว้างของเซลล์ (ทั้งคอลัมลและโรว์) แบบกําหนดเอง
 • การปรับขนาดความกว้างของเซลล์ (ทั้งคอลัมล์และโรว์) โดยใช้การดับเบิ้ลคลิ๊กแบบอัตโนมัติ
 • การใส่สี (สีแบค์กราวหรือพื้นหลัง, การใส่สีเซลล์,สีตัวอักษร)

บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ข้อมูล และการใช้สูตรเบื้องต้น (Basic Math)

 • รู้จักกับการใช้งานโอเปอร์เรเตอร์พื้นฐาน (การบวก,การลบ, การคูณ, การหาร)
 • การบวก ลบ คูณ หาร ค่าเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไปเข้าด้วยกัน
 • รู้จักกับลําดับความสําคัญของตัวโอเปอร์เรเต้อร์เพื่อสามารถสร้างสูตรการคํานวณได้อย่างถูกต้อง
 • รู้จักการแก้ไขชุดจํานวนข้อมูลทั้งเพิ่มและลด(Range of cells)

บทที่ 9 การใช้งานฟังคชั่นเบื้องต้น

 • ฟังค์ชั่นการบวก/ลบ (SUM function)
 • ฟังค์ชั่นการหาค่าเฉลี่ย (Average function)
 • ฟังค์ชั่นการหาค่าสูงสุด(MAX) ค่าต่ําสุด(MIN)
 • ฟังค์ชั่นการนับจํานวน (COUNT function)
 • การสร้างตาราง
 • การใช้ฟังค์ชั่นในการหาค่ากลุ่มข้อมูล เช่นการนับจํานวนสินค้า, การหาค่าผลรวมราคา,การนับจํานวนรวมทั้งหมด (Grand total)
 • การรวมจํานวนทั้งหมดตามคอลัมล์, การรวมจํานวนทั้งหมดตามแถว

บทที่ 10 การคัดลอกข้อมูล (Copy) การวางข้อมูล (Paste) การตัดข้อมูล (Cut) การใส่ข้อมูลโดยอัตโนมัติ (AutoFill)

 • Copy, Cut, Paste
 • AutoFill
 • การคัดลอกข้อมูลโดยการลาก (Drag)
 • การย้ายข้อมูลทั้งคอลัมล์ หรือทั้งแถว

บทที่ 11 การใช้สูตรเบื้องต้น

 • วิธีการใช้สูตร และตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัด

บทที่ 12 การจัดหน้ากระดาษ

 • การจัดหน้ากระดาษก่อนพิมพ์
 • การตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์
 • การใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ

บทที่ 13 การใช้ Excel ทํากราฟ

 • รูปแบบกราฟที่มีใน Excel
 • ตัวอย่างวิธีการใช้งานกราฟพร้อมแบบฝึกหัด

บทที่ 14 การจัดทําเอกสาร และตารางนําเสนอ

 • การสร้างใบเสนอราคา
 • การสร้างใบเสร็จรับเงิน

บทที่ 15 การวิเคราะห์ตัวเลข

 • การวิเคราะห์ยอดขาย
 • การววิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
 • การหากําไร, หาค่าเฉลี่ย

บทที่ 16 การออกแบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์(Basic Pivot table)
บทที่ 17 การพิมพ์รายชื่อลงในซ่องจดหมาย
บทที่ 18 (โบนัส1) การแก้ไขปัญหาความผิดปกติเบื้องต้น (Error)#NUM!, #VALUE, #NA, #####, #NAME?
บทที่ 19 (โบนัส2) ปัญหาที่มักพบ

 • การใช้ dropdown list การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ sourcing

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และสามารถใช้งานได้ในระดับเบื้องต้น

เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ

วิทยากร

อาจารย์ จารุณี รมณียกุล

ประวัติวิทยากร

 • วิทยากรสถาบัน IMPRESSION
 • นักอ่าน / นักแปล / นักพากย์และให้เสียงบทความและหนังสือ / ผู้ดูแลระบบและแอดมิน
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมี
บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐานของ Excel เมื่อใดควรใช้ หรือไม่ควรใช้ Excel
บทที่ 3 แนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมExcel 2019 (Excel Screen/ Menu)
• การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม
• ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ
• Title Bar
• การย่อหน้าต่าง (Minimize)การขยายหน้าต่าง (Maximize/ Extend)
• กับเมนูบาร์(Menu bar) และ ทูลบาร์(Toolbars)
• รู้จักกับเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็น (Standard,Formatting, Formula)
บทที่ 4 แนะนําเกี่ยวกับหน้าจอข้อมูล (Excel Screen / Screenpart)
• ทําความรู้จักกับคอลัมน์ (Column), แถว/โรว(Row), เซลล (Cell)
• รู้จักกับชื่อคอลัมน์ ชื่อแถว และชื่อของเซลล์
• รู้จักการใชเมาส์ชี้ การใช้สกอร์บารสําหรับเลื่อนดูหน้าจอ
• รู้จักเกี่ยวกับชีทแทป (Sheet Tabs)
• รู้จักเกี่ยวกับสถานะของบาร์ (Status bar)
• รู้จักวิธีการจัดหรือปรับแต่งขนาดหน้าจอในการทํางาน
บทที่ 5 แนะนำเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อมูลลงใน Excel เบื้องต้น
• การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบข้อความ(Text)
• การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบตัวเลข(Number/Data)
• การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบขอความ (Text)
• การพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลลงในเซลล์แบบตัวเลข (Number/Data)
• การใชเมาส์ การใช้คีย์บอร์ดในการเลื่อนช่องเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนตําแหน่งข้อมูล(Mouse to move, Keyboard to move) ย้ายขึ้นลง ซ้ายขวา หรือเลือกตําแหน่งต่างๆ
บทที่ 6 แนะนําเรื่องการแก้ไขข้อมูลที่ได้พิมพ์ไปแล้ว
• การแก้ไขข้อมูลภายในเซลล์
• การแก้ไขข้อมูลภายในเซลล์ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊ก (Double clicking)
• การแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ (Overtype)
• การแทนที่ข้อมูล (บางส่วน หรือทั้งหมด)
• การยกเลิกสิ่งที่ทําไปแล้ว (Undo)
• การแก้ไขกลับข้อมูลที่ยกเลิกไป (Redo)
บทที่ 7 แนะนําเกี่ยวกับฟอร์แมตต่างๆ ของชีทข้อมูล (SheetFormat)
• รู้จักกับเรนจ์ของเซลล์ (Cell Range) เชน A1:A3 หมายถึงอะไร? A1:B2 หมายถึงอะไร?
• รู้จักกับรูปแบบของข้อมูล (Formatting text,number)
• การปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ ด้านซ้ายสุดของเซลล์,กึ่งกลางเซลล์, ด้านขวาสุดของเซลล์
• การปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ ด้านบนสุดของเซลล์,กึ่งกลางเซลล์, ด้านล่างสุดของเซลล์
• รู้จักการกับใช้รูปแบบตัวอักษร ทั้งตัวหนา, ตัวบาง,ตัวเอียง, การใส่เส้นใต้ตัวอักษร
• การเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์และขนาดของฟอนต์(Fonts type, font size)
• การปรับขนาดความกว้างของเซลล์ (ทั้งคอลัมลและโรว์) แบบกําหนดเอง
• การปรับขนาดความกว้างของเซลล์ (ทั้งคอลัมล์และโรว์) โดยใช้การดับเบิ้ลคลิ๊กแบบอัตโนมัติ
• การใส่สี (สีแบค์กราวหรือพื้นหลัง, การใส่สีเซลล์,สีตัวอักษร)
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ข้อมูล และการใช้สูตรเบื้องต้น (Basic Math)
• รู้จักกับการใช้งานโอเปอร์เรเตอร์พื้นฐาน (การบวก,การลบ, การคูณ, การหาร)
• การบวก ลบ คูณ หาร ค่าเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไปเข้าด้วยกัน
• รู้จักกับลําดับความสําคัญของตัวโอเปอร์เรเต้อร์เพื่อสามารถสร้างสูตรการคํานวณได้อย่างถูกต้อง
• รู้จักการแก้ไขชุดจํานวนข้อมูลทั้งเพิ่มและลด(Range of cells)
บทที่ 9 การใช้งานฟังคชั่นเบื้องต้น
• ฟังค์ชั่นการบวก/ลบ (SUM function)
• ฟังค์ชั่นการหาค่าเฉลี่ย (Average function)
• ฟังค์ชั่นการหาค่าสูงสุด(MAX) ค่าต่ําสุด(MIN)
• ฟังค์ชั่นการนับจํานวน (COUNT function)
• การสร้างตาราง
• การใช้ฟังค์ชั่นในการหาค่ากลุ่มข้อมูล เช่นการนับจํานวนสินค้า, การหาค่าผลรวมราคา,การนับจํานวนรวมทั้งหมด (Grand total)
• การรวมจํานวนทั้งหมดตามคอลัมล์, การรวมจํานวนทั้งหมดตามแถว
บทที่ 10 การคัดลอกข้อมูล (Copy) การวางข้อมูล (Paste) การตัดข้อมูล (Cut) การใส่ข้อมูลโดยอัตโนมัติ (AutoFill)
• Copy, Cut, Paste
• AutoFill
• การคัดลอกข้อมูลโดยการลาก (Drag)
• การย้ายข้อมูลทั้งคอลัมล์ หรือทั้งแถว
บทที่ 11 การใช้สูตรเบื้องต้น
• วิธีการใช้สูตร และตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัด
บทที่ 12 การจัดหน้ากระดาษ
• การจัดหน้ากระดาษก่อนพิมพ์
• การตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์
• การใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
บทที่ 13 การใช้ Excel ทํากราฟ
• รูปแบบกราฟที่มีใน Excel
• ตัวอย่างวิธีการใช้งานกราฟพร้อมแบบฝึกหัด
บทที่ 14 การจัดทําเอกสาร และตารางนําเสนอ
• การสร้างใบเสนอราคา
• การสร้างใบเสร็จรับเงิน
บทที่ 15 การวิเคราะห์ตัวเลข
• การวิเคราะห์ยอดขาย
• การววิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
• การหากําไร, หาค่าเฉลี่ย
บทที่ 16 การออกแบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์(Basic Pivot table)
บทที่ 17 การพิมพ์รายชื่อลงในซ่องจดหมาย
บทที่ 18 (โบนัส1) การแก้ไขปัญหาความผิดปกติเบื้องต้น (Error)#NUM!, #VALUE, #NA, #####, #NAME?
บทที่ 19 (โบนัส2) ปัญหาที่มักพบ
• การใช้ dropdown list การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ sourcing