หลักสูตรออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน – English for office workers

รายละเอียด

ในการใช้ชีวิตเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการสร้าง ความรู้สึกไม่พอใจและทําให้เราอารมณ์เสียไปทั้งวัน เราจะทําอย่างไร เพื่อจะรับมือ กับเรื่องราวแย่ๆเหลานั่น หรือ คิดบวก กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขามา เพื่อให้เราใช้ ชีวิตได้ด้วยความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงได้ต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตร

Section 1 Introduction

Section 2 Introduction Greetings and Introducing

1. Greetings

2. Introducing Yourself and Your Colleagues

Section 3 Conversation

3. Topics for Small Talk

4. Thanking and Apologizing

5. Telephone Conversations

6. Saying goodbye

Section 4 Tips

7. Tips to Improve your English Conversations

8. Resources to Improve Your English

 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 55 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและคําศัพท์เฉพาะทางที่สําคัญ ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ อันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทํางานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้ทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติสากลต่าง ๆ ที่ควรทําและไม่ควรทําในธุรกิจนี้นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษ จึงทําให้ผูเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมั่นใจ อย่างถูกหลัก และถูกธรรมเนียมอันจะนําไปสู่การทํางานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เหมาะกับใคร

 • เจ้าหน้าที่
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ผู้บริหาร
 • ธุรกิจบริการพนักงานโรงแรม
 • พนักงานต้อนรับ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

วิทยากร

ดร. วิภาพรรณ งามประมวญ
วิทยากรปริญญาเอก 
ด้านภาษาอังกฤษโดยตรงที่ประเทศอังกฤษ

ประวัติวิทยากร

ประวติการศึกษา
 •  
 • – ปริญญาเอก สาขา ภาษาอังกฤษ, University of Nottingham สหราชอาณาจักร
 • – ปริญญาโท สาขา การศึกษา The Open University สหราชอาณาจักร
 • – ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ/ สาขาที่สอง MA (Merits) in Teaching English as a Foreign/ Second Language, The University of Birmingham สหราชอาณาจักร
 • – ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์การเมือง) MA in International Political Economy, The University of Warwick สหราชอาณาจักร
 • – ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) รบ (เกียรตินิยม) สาขาการระห่วางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • – อาจารย์ประจํา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การทำงาน
 • – อาจารย์ผู้สอนรายวิชา English for Services, English for Hotel Business และ English for Career Preparation
 • – วิทยากรสอนภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนชั้นนํา
 • – พิธีกรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ-ไทย) และลาม (ไทย-อังกฤษ-ไทย)
 • – ผู้ทรงคุณวุฒิข้อสอบ O-Net (ภาษาอังกฤษ) ของประเทศไทย
เนื้อหาเวลา
Section 1 Introduction

Section 2 Introduction Greetings and Introducing

1. Greetings

2. Introducing Yourself and Your Colleagues
Section 3 Conversation

3. Topics for Small Talk

4. Thanking and Apologizing

5. Telephone Conversations

6. Saying goodbye
Section 4 Tips

7. Tips to Improve your English Conversations

8. Resources to Improve Your English