หลักสูตรออนไลน์ ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในองค์กร – Employee Engagement and Sense of Ownership

รายละเอียด

ในการทํางานในปัจจุบันนั้น คุณอาจจะเคยรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านี้

• ไม่มีเป้าหมายในชีวิต
• คิดลบกับทุกสิ่ง
• ไม่ผูกพันกับองค์กร

ซึ่งเมื่อเกิดความคิดแบบนี้แล้ว จะทําให้ตัวคุณทํางานไม่เต็มที่ ไม่มีความผูกพันกับองค์กร ผลงานต่ําลง การที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ คุณจะต้องสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของของงาน เพื่อทําให้เกิดความผูกพันในองค์กร รู้สึกมีคุณค่า และทุ่มเททํางานมากขึ้นซึ่งการที่จะสร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของได้นั้น ต้องใช้องค์ประกอบอย่างไร ใช้วิธีไหนเพื่อทําให้แนวคิดนี้ติดตัวคุณหรือคนอื่นๆ ไปตลอด คําตอบอยูในหลักสูตรนี้

รายละเอียดของหลักสูตร

Section 1 : แนวคิดด้านความผูกพันและการมีส่วนร่วม

• บทนํา
 ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองจากการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ
 ความผูกพันของพนักงาน
 แนวคิดการสร้างความผูกพันในองค์กร

Section 2 : แนวทางการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม

  การเพิ่มเงินจะเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้หรือไม่
  ความรับผิดชอบ VS ความเป็นเจ้าของ
  Sense of Ownership
  แนวทางการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ (ระดับองค์กร)
  6 ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของ

Section 3 : เทคนิคที่สําคัญ

  เทคนิคการสร้าง ownership
  อุปสรรคของการสร้างการเป็นเจ้าของ
  Sustaining an Ownership

Section 4 : กรณีศึกษาและบทสรุป

 กรณีศึกษาองค์กรชั้นนําในการสร้าง Employee engagement and sense of ownership
  สรุปเนื้อหา

 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 25 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในหลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการสร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของ องค์ประกอบ ใช้วิธีไหนเพื่อทําให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นในองค์ก

เหมาะกับใคร

  เจ้าหน้าที่
•  หัวหน้างาน
•  ผู้จัดการ
•  ผู้บริหาร

 

วิทยากร

อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

ประวัติวิทยากร

  วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำในธุรกิจต่างๆ กว่า 100 รุ่นอาทิเช่น CPN ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ธนาคาร กรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย MCOT เป็นต้น

เนื้อหาเวลา
Section 1 : แนวคิดด้านความผูกพันและการมีส่วนร่วม

• บทนํา
• ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองจากการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ
• ความผูกพันของพนักงาน
• แนวคิดการสร้างความผูกพันในองค์กร
Section 2 : แนวทางการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม

• การเพิ่มเงินจะเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้หรือไม่
• ความรับผิดชอบ VS ความเป็นเจ้าของ
• Sense of Ownership
• แนวทางการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ (ระดับองค์กร)
• 6 ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของ
Section 3 : เทคนิคที่สําคัญ

• เทคนิคการสร้าง ownership
• อุปสรรคของการสร้างการเป็นเจ้าของ
• Sustaining an Ownership
Section 4 : กรณีศึกษาและบทสรุป

• กรณีศึกษาองค์กรชั้นนําในการสร้าง Employee engagement and sense of ownership
• สรุปเนื้อหา