หลักสูตรออนไลน์ ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง – Transforming Leader

รายละเอียด

ผู้นำ คือ บุคคลที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ในทุกกลุ่มคนจำเป็นต้องมีผู้นำในแต่ละระดับขั้นคุณลักษณะของผู้นำ จ7งเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Transforming Leader) ได้ถูกออกแบบให้ผู้นำในแต่ละระดับขั้น ได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการรวมทั้ง การนำงานวิจัยที่สำคัญในสากลมาประยุกต์กับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้งานได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตร

เทคนิคการใหบริการลูกค้าในระบบออนไลน์

บทที่ 1 บทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการกับ “การบริหารจัดการ”
  • Managerial Effective at Work กับการบริหารจัดการคน

บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้นำ

  • คุณสมบัติของผู้บริหาร/ผู้จัดการชั้นเลิศกับการเป็น “ผู้นำที่มีประสิทธิผล”
  • คุณลักษณะที่ผู้นำพึงมี ตามแนวคิดใหม่ของ Steven Covey กับการประยุกต์ให้เหมาะสม
  • Mindset for Leader
  • Toolset for Leader
  • Skillset for Leader

บทที่ 3 ภาวะผู้นำสู่การปฏิบัติ

  • การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวก
  • DO and DON’T ของผู้บริหาร

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
  2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติมุมมองของผู้นำที่สามารถประยุกต์กับการนำทีมงานได้
  3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

เหมาะกับใคร

ผู้นำ / ผู้จัดการ / ผูิบริหาร