หลักสูตรออนไลน์ ผู้นำยุคดิจิทัล พร้อมนำทุกการเปลี่ยนแปลง – Transformational Leadership in Digital World

รายละเอียด

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก ทวีความซับซ้อน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ “ผู้นำทุกระดับ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนำองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, Digital Literacy, VUCA World, New Normal,Critical Think และ Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ “สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาวะผู้นำ” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ Transform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ “นำการ Transform ทีมงานและองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1  โลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)

บทที่ 2  ผู้นำต้องเข้าใจความหมายของ “การเรียนรู้” (The Meaning of Learning)

บทที่ 3 ผู้นำที่แท้ต้อง “นำตนเอง” ได้จริง (Self-Development for Leader)

บทที่ 4 VUCA ความเป็นไปของโลกที่ผู้นำต้องเท่าทัน (VUCA World Awareness)

บทที่ 5 เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership Style)

บทที่ 6 คุณลักษณะของผู้นำในยุคดิจิทัล (The Attribute of Digital Leader)

บทที่ 7 ทุกวันนี้คุณเป็นผู้นำที่ทันสมัยหรือไม่? (Are You a Trendy Leader?)

บทที่ 8 ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้นำ (Digital Literacy for Leader)

บทที่ 9 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้นำ (Critical Thinking for Leader)

บทที่ 10 ความฉลาดทางการยืดหยุ่น = จำเป็น (Resilience Quotient is Needed)

บทที่ 11 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Powerful Communication)

บทที่ 12 วิถีชีวิตมาตรฐานใหม่ในโลกปัจจุบัน (Handle All New Normal in theWorld)

บทที่ 13 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับภาวะผู้นำ (Leadership Sharing)

บทที่ 14 ออกแบบแผนที่การปรับเปลี่ยนตนเอง(Self-Transformation Roadmap Design)

บทที่ 15 โลกเปลี่ยนแปลง…คุณดีพอที่จะนำการเปลี่ยนแปลง (Potential in You)

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ตระหนักรู้ “อย่างลึกซึ้ง” ถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
2. พร้อมพัฒนา “ด้วยตนเอง” เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี
3. “เปิดมุมมอง” ต่อโลก และผู้คนในยุคดิจิทัลอย่างเท่าทัน
4. เสริมสร้างทักษะสำคัญสำหรับ “ผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
5. เพิ่มพูน “แรงบันดาลใจ” ในการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่องต่อไป

วิทยากร

อาจารย์ อำนาจ ทัศนียกุล

ประวัติวิทยากร

  • วิทยากรอาวุโส สถาบัน IMPRESSION
  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และวิชาพื้นฐาน)
  • พิธีกรรายการโทรทัศน์ (มื้อพิเศษ, คนตัวเบา)
  • นักเขียน (ตำราตัวเบา, ตำราหายตัว, คอลัมนิสต์)
  • อดีตรองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อดีตผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูคอร์ปอเรชั่น
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 โลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)
บทที่ 2 ผู้นำต้องเข้าใจความหมายของ “การเรียนรู้” (The Meaning of Learning)
บทที่ 3 ผู้นำที่แท้ต้อง “นำตนเอง” ได้จริง (Self-Development for Leader)
บทที่ 4 VUCA ความเป็นไปของโลกที่ผู้นำต้องเท่าทัน (VUCA World Awareness)
บทที่ 5 เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership Style)
บทที่ 6 คุณลักษณะของผู้นำในยุคดิจิทัล (The Attribute of Digital Leader)
บทที่ 7 ทุกวันนี้คุณเป็นผู้นำที่ทันสมัยหรือไม่? (Are You a Trendy Leader?)
บทที่ 8 ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้นำ (Digital Literacy for Leader)
บทที่ 9 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้นำ (Critical Thinking for Leader)
บทที่ 10 ความฉลาดทางการยืดหยุ่น = จำเป็น (Resilience Quotient is Needed)
บทที่ 11 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง (Powerful Communication)
บทที่ 12 วิถีชีวิตมาตรฐานใหม่ในโลกปัจจุบัน (Handle All New Normal in theWorld)
บทที่ 13 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับภาวะผู้นำ (Leadership Sharing)
บทที่ 14 ออกแบบแผนที่การปรับเปลี่ยนตนเอง(Self-Transformation Roadmap Design)
บทที่ 15 โลกเปลี่ยนแปลง…คุณดีพอที่จะนำการเปลี่ยนแปลง (Potential in You)