หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ – Train the Trainer

รายละเอียด

Trainer หรือ วิทยากร คือผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจทักษะต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีแก่ผู้อื่น เพราะฉะนั้น Trainer จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิควิธีการพื้นฐานของการเป็นวิทยากร เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรได้ ในหลักสูตรนี้จะมีองค์ความรู้และบทฝึกให้ท่านได้พัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร จากความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรมืออาชีพผู้คร่ำหวอดในวงการอบรมสัมมนามากว่า 25 ปี หรือ กว่า 1,000 รุ่นที่ทำให้ท่านเข้าใจง่าย ทำเป็นและเห็นผลได้รวดเร็ว

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1   หลักการและแนวคิดของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
บทที่ 2   สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเป็นวิทยากร
บทที่ 3   องค์ประกอบสำคัญของการเป็นวิทยากร
บทที่ 4   การแต่งกายของวิทยากร
บทที่ 5   บุคลิกภาพของวิทยากร
บทที่ 6   เทคนิคการบรรยาย และ การใช้อุปกรณ์ และWorkshop
บทที่ 7   การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อ และบรรยาย Workshop
บทที่ 8   การจัดทำสไลด์ประกอบการบรรยาย
บทที่ 9   การวิเคราะห์ผู้ฟัง และ Workshop
บทที่ 10  เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
บทที่ 11   การใช้น้ำเสียง จังหวะความเร็ว
บทที่ 12  รูปแบบการบรรยายที่ดี
บทที่ 13  การบริหารเวลา
บทที่ 14  สถานการณ์ต่างๆ และการรับมือ

 • ผู้ฟังไม่สนใจ
 • คำถามกวน
 • คำถามตอบไม่ได้
 • วิทยากรตื่นเต้น
 • การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง

บทที่ 15 บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ


เวลาทั้งหมดของ VDO :  1 ชั่วโมง 30 นาที

ความรู้ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. มีความเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเป็นวิทยากร
2. สามารถออกแบบหลักสูตรในการเป็นวิทยากรได้
3. สามารถเตรียมการบรรยาย ดำเนินการบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีแนวทางในการเป็นวิทยากรที่เหมาะกับสไตล์ของตนเอง

เหมาะกับใคร

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / วิทยากรภายในองค์กร / ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

วิทยากร

อาจารย์ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ประวัติวิทยากร

 • ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 – Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class.no.117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity Organization & Korea Productivity Center
 • Certificated Consultant – Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant – Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ 

 

วิทยากร

อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

ประวัติวิทยากร

 • วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำในธุรกิจต่างๆ กว่า 100 รุ่นอาทิเช่น CPN ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ธนาคาร กรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย MCOT เป็นต้น
เนื้อหาเวลา
บทนำ
บทที่ 1 หลักการและแนวคิดของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
บทที่ 2 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเป็นวิทยากร
บทที่ 3 องค์ประกอบสำคัญของการเป็นวิทยากร
บทที่ 4 การแต่งกายของวิทยากร
บทที่ 5 บุคลิกภาพของวิทยากร
บทที่ 6 เทคนิคการบรรยาย และ การใช้อุปกรณ์ และWorkshop
บทที่ 7 การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อ และบรรยาย Workshop
บทที่ 8 การจัดทำสไลด์ประกอบการบรรยาย
บทที่ 9 การวิเคราะห์ผู้ฟัง และ Workshop
บทที่ 10 เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
บทที่ 11 การใช้น้ำเสียง จังหวะความเร็ว
บทที่ 12 รูปแบบการบรรยายที่ดี
บทที่ 13 การบริหารเวลา
บทที่ 14 สถานการณ์ต่างๆ และการรับมือ
• ผู้ฟังไม่สนใจ
• คำถามกวน
• คำถามตอบไม่ได้
• วิทยากรตื่นเต้น
• การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง
บทที่ 15 บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979