หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการรับมือกับ ปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling & Service Recovery

รายละเอียด

เป็นหลักสูตร ที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กรหรือจากลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 แนวคิดต่อข้อร้องเรียน
บทที่ 2 ความสำคัญของการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
บทที่ 3 ลูกค้าโกรธเกิดจากอะไรบ้าง
บทที่ 4 Workshop การรับมือกับข้อร้องเรียน
บทที่ 5 ความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้า
บทที่ 6 หลักการในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
บทที่ 7 ประเภทของลูกค้าที่ร้องเรียน
บทที่ 8 วิธีการรับมือกับลูกค้าที่ร้องเรียนในแต่ละประเภท
บทที่ 9 การควบคุมอารมณ์เมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 10 แนวทางการรับมือกับสถานการณที่ลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 11 Workshop แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 12 เทคนิคการตอบปัญหาลูกค้าในสื่อออนไลน์
บทที่ 13 การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
บทที่ 14 การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
บทที่ 15 Workshop การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
บทที่ 16 บทสรุปเทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้าสู่การปฏิบัติ

เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 20 นาที

เทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้า

(Customer Complaint Handling& Service Recovery)

1. ทัศนคติและเทคนิคในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
2. การรับมือกับลูกค้าที่โกรธ
3. การชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้าจากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ
4. การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
5. การป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน

เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / เจ้าหน้าที่ขาย / เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร / เจ้าของธุรกิจ / ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ประวัติวิทยากร

 • ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 – Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class.no.117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity Organization &        Korea Productivity Center
 • Certificated Consultant – Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant – Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ 
เนื้อหาเวลา
highlight
บทนำ
บทที่ 1 แนวคิดต่อข้อร้องเรียน
บทที่ 2 ความสำคัญของการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
บทที่ 3 ลูกค้าโกรธเกิดจากอะไรบ้าง
บทที่ 4 Workshop การรับมือกับข้อร้องเรียน
บทที่ 5 ความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้า
บทที่ 6 หลักการในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
บทที่ 7 ประเภทของลูกค้าที่ร้องเรียน
บทที่ 8 วิธีการรับมือกับลูกค้าที่ร้องเรียนในแต่ละประเภท
บทที่ 9 การควบคุมอารมณ์เมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 10 แนวทางการรับมือกับสถานการณที่ลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 11 Workshop แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน
บทที่ 12 เทคนิคการตอบปัญหาลูกค้าในสื่อออนไลน์
บทที่ 13 การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
บทที่ 14 การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
บทที่ 15 Workshop การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
บทที่ 16 บทสรุปเทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้าสู่การปฏิบัติ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979