หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพขั้นสูง – Advanced Train the Trainer

รายละเอียด

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ทําอาชีพวิทยากร หรือผูทํางานวิทยากรภายในองค์กรได้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ และหลักการที่สําคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรมืออาชีพ และหลักการที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และนํามาฝึกฝนจนสามารถนําเป็นแนวทางการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพได้อย่างแท้จริงผู้คนสนใจงานพูด งานสอน งานวิทยากรมากมาย แต่มีน้อยคนนักที่จะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่มีพื้นฐานที่ดี สามารถส่งมอบองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในสิ่งที่วิทยากรได้ให้ความรู้ เพราะวิทยากรมิใช่แค่บอก แต่วิทยากรบอก ถาม ทําให้ดู ชวนใหคิดสร้างบรรยากาศให้คิดและทําพร้อมสรุปรวบยอด

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1   การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อและบรรยาย Workshop
บทที่ 2   เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
บทที่ 3   การจัดทําสไลด์ประกอบการบรรยาย
บทที่ 4   การใช้น้ําเสียง จังหวะความเร็ว
บทที่ 5   รูปแบบการบรรยายที่ดี
บทที่ 6   การบริหารเวลา
บทที่ 7   บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ

เวลาทั้งหมดของ VDO :  1 ชั่วโมง 30 นาที

ความรู้ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.  มีเทคนิคของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2. มีทักษะในการเป็นวิทยากรอย่างสมบูรณ์
3. สามารถพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้สู่การเป็นมืออาชีพได้

เหมาะกับใคร

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / วิทยากรภายในองค์กร / ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

วิทยากร

อาจารย์ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ประวัติวิทยากร

 • ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 – Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class.no.117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity Organization & Korea Productivity Center
 • Certificated Consultant – Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant – Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ 

 

วิทยากร

อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

ประวัติวิทยากร

 • วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำในธุรกิจต่างๆ กว่า 100 รุ่นอาทิเช่น CPN ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ธนาคาร กรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย MCOT เป็นต้น
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อและบรรยาย Workshop
บทที่ 2 เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
บทที่ 3 การจัดทําสไลด์ประกอบการบรรยาย
บทที่ 4 การใช้น้ําเสียง จังหวะความเร็ว
บทที่ 5 รูปแบบการบรรยายที่ดี
บทที่ 6 การบริหารเวลา
บทที่ 7 บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ