หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการให้บริการ ลูกค้าในระบบออนไลน์

รายละเอียด

เมื่อโลกเปลี่ยนไป 5G / Blockchain /Internet of things / Chatbot / Cloud / Drone/ AI เข้ามารูปแบบการให้บริการลูกค้าก็เปลี่ยนไปงาน Call Center ถูกย้ายให้ระบบ IT ดูแลแทนแต่งาน Call Center มิได้หมดไปหากแต่จะเป็นงานOnline Customer Service นั้นจะมาแทนที่ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนจากการตอบทางโทรศัพทมาเป็นการพิมพ์ตอบแทนลูกค้า หลักสูตร OnlineCustomer นี้จะช่วยเติมเต็มแนวคิดหลักการเทคนิคและทักษะ เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าสู่โหมดออนไลน์

รายละเอียดของหลักสูตร

เทคนิคการใหบริการลูกค้าในระบบออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดการให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์
บทที่ 2 เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์

 • เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์
 • เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
 • การตอบเรื่องการรับประกัน หรือการคืนสินค้า

บทที่ 3 เทคนิคการใช้ขอความสนทนากับลูกค้า

 • การใช้ขอความสนทนากับลูกค้า
 • Do and Don’t ในการสนทนาออนไลน์กับลูกค้า
 • วิธีการรับมือเมื่อลูกค้าอารมณ์เสีย

บทที่ 4 Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้า

 • Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้าผ่านการ Chat
 • Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้าผ่าน Email

บทที่ 5 การพัฒนาทักษะที่สําคัญ

 • ทักษะการถาม
 • ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา
 • ทักษะการแก้ปัญหาลูกค้าในระบบ online
 • บทสรุปสูการส่งมอบการให้บริการลูกค้าในระบบออนไลน์

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

มีแนวคิดในการให้บริการลูกค้าในแบบออนไลน์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสไตล์ และเป็นสากล สามารถตอบคําถาม / ให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์ที่เหมาะกับสถานการณ์ลูกค้าในสไตล์ไดจริง

เหมาะกับใคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์ / เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์

วิทยากร

อาจารย์ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ประวัติวิทยากร

 • ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 – Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class.no.117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity Organization & Korea Productivity Center
 • Certificated Consultant – Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant – Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ 
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 แนวคิดการให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์
บทที่ 2 เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์
• เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์
• เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
• การตอบเรื่องการรับประกัน หรือการคืนสินค้า
บทที่ 3 เทคนิคการใช้ขอความสนทนากับลูกค้า
• การใช้ขอความสนทนากับลูกค้า
• Do and Don’t ในการสนทนาออนไลน์กับลูกค้า
• วิธีการรับมือเมื่อลูกค้าอารมณ์เสีย
บทที่ 4 Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้า
• Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้าผ่านการ Chat
• Workshop: การวิเคราะห์การตอบคําถามลูกค้าผ่าน Email
บทที่ 5 การพัฒนาทักษะที่สําคัญ
• ทักษะการถาม
• ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา
• ทักษะการแก้ปัญหาลูกค้าในระบบ online
• บทสรุปสูการส่งมอบการให้บริการลูกค้าในระบบออนไลน์