หลักสูตรออนไลน์ 20 เทคนิค EXCEL ที่คุณต้องรู้

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้น แต่ต้องการเรียนรู้ถึง เทคนิคที่สำคัญในการประยุกต์ใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่  การเชื่อมข้อความและเซลล์
บทที่ 2 การใส่ค่าตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์
บทที่ 3 การแสดงตัวเลขให้อยู่ในหน่วย พัน ล้าน
บทที่ 4 การแปลงเลขอาราบิกเป็นเลขไทย
บทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
บทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Common Size
บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Compound Annual Growth Rate
บทที่ 8 การดึงบางส่วนของข้อความในเซลล์
บทที่ 9 เทคนิคการสร้าง DropdownList เพื่อช่วยป้อนข้อมูล
บทที่ 10 การสร้าง dynamic DropdownList
บทที่ 11 การหาผลรวมอย่างรวดเร็วด้วย AutoSum
บทที่ 12 การทำงานแบบเดียวกันกับหลายๆ ชีท
บทที่ 13 การใช้สูตรแบบ 3D
บทที่ 14 การเรียงลำดับตามที่กำหนดขึ้นเอง
บทที่ 15 การเรียงลำดับตามคอลัมน์
บทที่ 16 การสร้าง pictograph
บทที่ 17 การ copy กราฟและตารางไปใช้ใน Word และ PowerPoint อย่างถูกวิธี
บทที่ 18 การสร้างเมนูอย่างง่าย
บทที่ 19 การพิมพ์ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
บทที่ 20 การใส่รูปภาพเข้าไปในเซลล์

 
 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 43 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ได้เห็นแนวคิดและตัวอย่างในการนำ Excel ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ

เหมาะกับใคร

พนักงาน / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / นักวิเคราะห์ข้อมูล

วิทยากร

อาจารย์ ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

ประวัติวิทยากร

หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การศึกษา
• Ph.D., Information Systems จาก Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน
• ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านสื่อการสอนเกมจำลองธุรกิจจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550
• อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2552
• ผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี2555 และ 2556

วิทยากร

 • ปตท 
 • ปูนซิเมนต์ไทย 
 • ซีพี เซ็นทรัล 
 • DTAC 
 • เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • อิตัลไทย 
 • BJC 
 • บุญรอดบริวเวอร์ 
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • ธนาคารกรุงเทพ 
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 • ธนาคารกรุงไทย 
 • ธนาคารออมสิน 
 • การไฟฟ้านครหลวง 
 • การไฟฟ้าภูมิภาค 
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 

 
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 การเชื่อมข้อความและเซลล์
บทที่ 2 การใส่ค่าตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์
บทที่ 3 การแสดงตัวเลขให้อยู่ในหน่วย พัน ล้าน
บทที่ 4 การแปลงเลขอาราบิกเป็นเลขไทย
บทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
บทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Common Size
บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Compound Annual Growth Rate
บทที่ 8 การดึงบางส่วนของข้อความในเซลล์
บทที่ 9 เทคนิคการสร้าง DropdownList เพื่อช่วยป้อนข้อมูล
บทที่ 10 การสร้าง dynamic DropdownList
บทที่ 11 การหาผลรวมอย่างรวดเร็วด้วย AutoSum
บทที่ 12 การทำงานแบบเดียวกันกับหลายๆ ชีท
บทที่ 13 การใช้สูตรแบบ 3D
บทที่ 14 การเรียงลำดับตามที่กำหนดขึ้นเอง
บทที่ 15 การเรียงลำดับตามคอลัมน์
บทที่ 16 การสร้าง pictograph
บทที่ 17 การ copy กราฟและตารางไปใช้ใน Word และ PowerPoint อย่างถูกวิธี
บทที่ 18 การสร้างเมนูอย่างง่าย
บทที่ 19 การพิมพ์ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
บทที่ 20 การใส่รูปภาพเข้าไปในเซลล์