หลักสูตรออนไลน์ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

รายละเอียด

หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
บทที่ 2 เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ ด้วยรอยยิ้ม
บทที่ 3 ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
บทที่ 4 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)
บทที่ 5 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
บทที่ 6 การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง
บทที่ 7 การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น
บทที่ 8 เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
บทที่ 9 เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการทำงานตามความเร่งด่วน และจำเป็น ฝึกฝนทักษะการวางแผนในการทำงานของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดและสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างเป็นระบบ

เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่

วิทยากร

อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

ประวัติวิทยากร

  • วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำในธุรกิจต่างๆ กว่า 100 รุ่นอาทิเช่น CPN ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ธนาคาร กรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย MCOT เป็นต้น
เนื้อหาเวลา
บทนำ
บทที่ 1 สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
บทที่ 2 เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ ด้วยรอยยิ้ม
บทที่ 3 ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
บทที่ 4 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)
บทที่ 5 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
บทที่ 6 การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง
บทที่ 7 การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น
บทที่ 8 เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
บทที่ 9 เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979