หลักสูตรออนไลน์ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
บทที่ 2 เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ ด้วยรอยยิ้ม
บทที่ 3 ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
บทที่ 4 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)
บทที่ 5 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
บทที่ 6 การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง
บทที่ 7 การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น
บทที่ 8 เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
บทที่ 9 เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการทำงานตามความเร่งด่วน และจำเป็น ฝึกฝนทักษะการวางแผนในการทำงานของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดและสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างเป็นระบบ

วิทยากร

อาจารย์ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ประวัติวิทยากร

 • ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 – Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class.no.117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity Organization &        Korea Productivity Center
 • Certificated Consultant – Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant – Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ 
เนื้อหาเวลา
บทนำ
บทที่ 1 สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
บทที่ 2 เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ ด้วยรอยยิ้ม
บทที่ 3 ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
บทที่ 4 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)
บทที่ 5 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
บทที่ 6 การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง
บทที่ 7 การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น
บทที่ 8 เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น
บทที่ 9 เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ