หลักสูตร เพื่อขีดความสามารถ สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – Performance Achievement

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น  โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขอองค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่อันพึงมีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้กับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป

กระบวนการที่ใช้

1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรยุคใหม่ที่มีต่อบุคลากรในองค์กรฯ

2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาศักยภาพในตนเอง และกระบวนการแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดยเริ่มจากตนเองสู่กลุ่ม

3. การชม VDO ตัวอย่างประกอบการอบรมฯ

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • เป้าหมายขององค์กรยุคใหม่ที่มีต่อบุคลากรใรองค์กร / ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
  • Proactive : ทัศนคติที่จำเป็นต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  • Paradigm : กรอบความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง
  • การวางเป้าหมายในชีวิต เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921