หลักสูตร การสร้างวิทยากรภายใน – Train the Trainer

การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้ความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคลนั้นได้ถูกนำมาใช้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ย่อมจะช่วยให้องค์กรมีความแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้น และมีกลไกในการพัฒนาบุคลากรภายในที่จะสนับสนุนให้องค์กรเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างบุคลากร ให้มีการเป็นวิทยากร ที่มีคุณภาพ

2.เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่วิทยากร มีการถ่ายทอดอย่างมีหลักการ และเป็นระบบ

3. เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นวิทยากรได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และสามารถบรรยายได้

 

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างบุคคลากรในองค์กร ให้มีความสามารถในการเป็น Trainer โดยมีหลักการดังนี้

1. เน้นคุณภาพการสอน และฝึกปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน จึงต้องมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าอบรม

2. มุ่งเน้น การฝึก Skill และการ Comment อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างแท้จริง

มีเนื้อหา 3 วัน โดยแบ่งความสำคัญของเนื้อหาและหลักสูตร ออกเป็น 6 บท ให้มีความครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกคน และได้รับการแนะนำ ปรับปรุงโดยวิทยากร Trainer และทีมผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของธุรกิจในองค์กร และได้รับการแนะนำ ชี้ข้อบกพร่อง เพื่อการปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921