หลักสูตร การออกแบบบริการ – Service Design

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานบริการให้มีมาตรฐาน อันจะสามารถทำให้พนักงานทุกคน เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ และตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการปฏิบัติ

หลักสูตร Service Design การออกแบบบริการนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงาน ตามมาตรฐานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ

2. เพื่อสามารถออกแบบ การให้บริการในองค์กรของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ในการออกแบบบริการไปใช้ในการดำเนินงานให้บริการลูกค้าได้จริง

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การกำหนดกลยุทธ์บริการ
  • แนวทางการออกแบบบริการ
  • เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ
  • การเขียน Service Blueprint พิมพ์เขียวบริการ
  • ฯลฯ