หลักสูตรออนไลน์ บริการด้วยใจ และลูกค้า เป็นศูนย์กลาง – Service Mind and Customer Centric

รายละเอียด

เป็นการเปิดมุมมองของลูกค้าให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของลูกค้าและสามารถให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดี จิตใจที่เอาใจใส่ต่อลูกค้า และมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ๆ ปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานขาย และงานบริการลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1  แนวคิดการทำงานบริการ
บทที่ 2  กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
บทที่ 3  กรณีศึกษา: องค์กรชั้นนำที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
บทที่ 4  ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
บทที่ 5  Workshop ความต้องการของลูกค้า
บทที่ 6  ช่วงเวลาแห่งความเป็นจริง
บทที่ 7  จุดสัมผัส
บทที่ 8  Workshop จุดสัมผัส
บทที่ 9  มุมมองคิดบวกคนทำงานบริการ
บทที่ 10 พื้นฐานการให้บริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน
บทที่ 11  เทคนิคการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
บทที่ 12  วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะให้บริการ

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 20 นาที

กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

(Customer Centric)

เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติของการทำงานด้านการขายและบริการเข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า”ผู้ได้อบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจถึงพื้นฐานการให้บริการที่ดี ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปใช้ในการทำงานขาย และการบริการลูกค้าได้จริง

เหมาะกับใคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / เจ้าหน้าที่ขาย / เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร / ผู้จัดการ ผู้บริหาร / เจ้าของธุรกิจ / ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ประวัติวิทยากร

 • ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
 • การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
 • วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Certificated Young Digital CEO #1 – Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
 • Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
 • Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class.no.117
 • Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity Organization &        Korea Productivity Center
 • Certificated Consultant – Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant – Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
 • ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ 
เนื้อหาเวลา
highlight 0:38
บทนำ 3:05
บทที่ 1 แนวคิดการทำงานบริการ 5:02
บทที่ 2 กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 11:00
บทที่ 3 กรณีศึกษา: องค์กรชั้นนำที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 4:20
บทที่ 4 ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า 3:23
บทที่ 5 Workshop ความต้องการของลูกค้า 9:37
บทที่ 6 ช่วงเวลาแห่งความเป็นจริง 3:02
บทที่ 7 จุดสัมผัส 6:42
บทที่ 8 Workshop จุดสัมผัส 11:34
บทที่ 9 มุมมองคิดบวกคนทำงานบริการ 5:37
บทที่ 10 พื้นฐานการให้บริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน 10:25
บทที่ 11 เทคนิคการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 3:38
บทที่ 12 วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะให้บริการ 3:58

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 091-730 – 8979 / 081-988 – 9979