หลักสูตร Effective Communication for Internal and External Customer

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึง วัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบวิธีต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้

เนื้อหาหลักสูตร

  • องค์ประกอบของการสื่อสาร
  • ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี
  • ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร
  • ความเข้าใจถึงมุมมองลูกค้าภายนอกและภายใน
  • แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ
  • บุคลิกภาพภายนอก ภายใน
  • บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี
  • ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารและนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการสนทนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมที่จะแสดงออกในด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921