หลักสููตรออนไลน์ การคิดเชิงออกแบบ – Design Thinking

รายละเอียด

หลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ Design Thinking ตั้งแต่การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้งานจริงเป็นศูนย์กลางของการหาข้อมูล การนำปัญหาเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ ต่อยอดผ่านการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบและทดสอบเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ การอบรมนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณพร้อมรับมือกับทุกปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาแผนงานใหม่ๆ คุณจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดของหลักสูตร

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

บทที่ 1 : บทนำ
– ทำความรู้จักกับการคิดเชิงออกแบบ (DesignThinking)
– ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
– ความแตกต่างของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับการคิดรูปแบบอื่น
– Mindsets ของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Mindsets)
– กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)

บทที่ 2 : การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
– การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
– เราควร Empathize ใครและจำนวนเท่าไหร่
– เครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)

บทที่ 3 : การระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
– การระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
– เครื่องมือในการระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)

บทที่ 4 : การระดมความคิด (Ideate)
– การระดมความคิด (Ideate) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการระดมความคิด (Ideate)
– หลักการในการระดมสมองในทีม (Group Brainstorming)
– เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด (Ideate)

บทที่ 5 : การสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
– การสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
– คุณลักษณะของต้นแบบที่ดี
– รูปแบบต่างๆ ของต้นแบบ
– ขั้นตอนในการสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
– สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการทดสอบ

บทที่ 6 : การเล่าเรื่อง (Storytelling)
– หลักการสำคัญในการเล่าเรื่อง (Storytelling)

เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนางานและธุรกิจผ่าน Design Thinking
 • สามารถนำไปใช้ในการหาแนวคิดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างตรงจุด
 • สามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ได้ประมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว และหลุดจากวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ
 • สามารถนำเทคนิค / วิธีการของการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงานทุกระดับ / ผู้สนใจทั่วไป / บุคคลทุกสายอาชีพที่ต้องการพัฒนาสินค้าบริการ กระบวณการรูปแบบใหม่

วิทยากร

อาจารย์ กันตินันท์ เดชจินดา

ประวัติวิทยากร

 • ปริญญาตรี
  – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการฝึกอบรม

 • Design Thinking – Stanford Center for Professional Development
 • Leadership Development Program
 • Train the Trainer
 • IKIGAI Coaching for Medical Leaders/Educators

ประสบการณ์การทำงาน

 • Assistant Manager HRD & OD – Univentures
 • Senior HR – Central Group
 • HR Supervisor – Nok Air
 • วิทยากรและกระบวนกร ให้กับสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สสส. กรมสรรพากรกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลราชวิถี ซี.พี. แลนด์โรบินสัน บางจาก TESCO LOTUS ธนาคารออมสิน เป็นต้น
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 : บทนำ
– ทำความรู้จักกับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
– ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
– ความแตกต่างของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับการคิดรูปแบบอื่น
– Mindsets ของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Mindsets)
– กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
บทที่ 2 : การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
– การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
– เราควร Empathize ใครและจำนวนเท่าไหร่
– เครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
บทที่ 3 : การระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
– การระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
– เครื่องมือในการระบุหรือการตีกรอบของปัญหา (Define)
บทที่ 4 : การระดมความคิด (Ideate)
– การระดมความคิด (Ideate) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการระดมความคิด (Ideate)
– หลักการในการระดมสมองในทีม (Group Brainstorming)
– เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด (Ideate)
บทที่ 5 : การสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
– การสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test) คืออะไร
– วัตถุประสงค์ของการสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
– คุณลักษณะของต้นแบบที่ดี
– รูปแบบต่างๆ ของต้นแบบ
– ขั้นตอนในการสร้างต้นแบบและการทดสอบ (Prototype & Test)
– สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการทดสอบ
บทที่ 6 : การเล่าเรื่อง (Storytelling)
– หลักการสำคัญในการเล่าเรื่อง (Storytelling)