หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงานขั้นสููง – Advanced Performance Coaching

รายละเอียด

การโค้ชผลงานขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดให้โค้ชที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถมีทักษะการโค้ชที่สูงขึ้นในหัวข้อเรื่อง ผลงาน การตั้งเป้าหมาย การกำหนดทางเลือก การกระตุ้นผลงานและการสร้างความไว้วางใจทั้งนี้วิทยากรถ่ายทอดด้วยหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลพร้อมตัวอย่างประกอบ ในการนำไปสู่การฝึกฝนการโค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 เทคนิคที่สำคัญในการโค้ช
บทที่ 2 ทักษะที่จำเป็นในการโค้ช
บทที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์กับโค้ชชี่
บทที่ 4 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน
บทที่ 5 ความไว้วางใจในการทำงาน
บทที่ 6 บทสรุปการโค้ชผลงานขั้นสูงสู่การปฏิบัติ

เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง

 

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

หลักสูตรนี้ทำให้สามารถ
1. สนทนาโค้ชผลงานได้
2. สนทนาโค้ชเพื่อการตั้งเป้าหมายและกำหนดทางเลือกได้
3. สามารถโค้ชเพื่อการกระตุ้นผลงานได้
4. สามารถโค้ชเพื่อสร้างความไว้วางใจได้

เหมาะกับใคร

หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช

วิทยากร

อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

ประวัติวิทยากร

  • วิทยากรอาวุโส สถาบัน IMPRESSION
  • MD Milestone Consulting
  • MD Watson Wyatt
  • HR 100 in Thailand
  • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 เทคนิคที่สำคัญในการโค้ช
บทที่ 2 ทักษะที่จำเป็นในการโค้ช
บทที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์กับโค้ชชี่
บทที่ 4 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน
บทที่ 5 ความไว้วางใจในการทำงาน
บทที่ 6 บทสรุปการโค้ชผลงานขั้นสูงสู่การปฏิบัติ