โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)

     IMPRESSION ให้บริการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถทำให้สอดคล้องกับการประเมินผลในองค์กร และเกณฑ์ประเมินของ SEPA ได้

     โปรแกรมประเมิน  KPI ผู้ถูกประเมินทราบกำหนดเกณฑ์ประเมิน ประเมิน และดูผลการประเมิน ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของโปรแกรม

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ

แนวทางการใช้งาน

IMPRESSION ให้บริการออกแบบ โปรแกรมประเมิน KPI ของบุคลากรในองค์กร
ที่สามารถใช้เฉพาะขององค์กรได้โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง หน้าจอเข้าสู่ระบบ

ตัวอย่างการบันทึกผลการปฏิบัติงาน

การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง โดยระบุ

ตัวอย่างการบันทึกผลการปฏิบัติงาน

บันทึกความคืบหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559