โปรแกรมประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program​

โปรแกรมประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program​

ประเมิน Competency แบบง่ายๆ ด้วยมือถือ

Impressionconsult ให้บริการออกแบบ

โปรแกรมประเมินสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร

Competency Assessment Program

ที่สามารถใช้เฉพาะขององค์กร

คุณสมบัติของโปรแกรม

1. หัวหน้าและลูกน้องสามารถเข้าไปประเมินได้

2. พนักงานทุกคนสามารถ Update ผ่านหน้าจอมือถือ

3. วิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรได้ แบบ Real Time

4. ได้รับความไว้วางใจในการนำไปใช้งานจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

5. รองรับ User account มากกว่า 20,000 คน

6. เชื่อมโยงสู่แผนการพัฒนาได้ (Development Plan)

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ

  • ดำเนินการลงระบบได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน 1 เดือน

  • สามารภใช้ประเมินสมรรถนะได้ทันที

  • มี Customer Service Support 24 ชั่วโมง

  • มีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ฟรี !!!

  • ให้บริการฝึกอบรมในการเริ่มต้นใช้งานแก่พนักงานทุกคน ฟรี !!!

ติดต่องานที่ปรึกษา โทร. 02-9217921 ต่อ 12 e-mail : benjawan@impressionconsult.com

แนวทางการใช้งาน

1. กำหนดสมรรถนะขององค์กรและเกณฑ์การประเมินพร้อมพจนานุกรม Competency / Proficiency level / Dictionary 

2. กำหนดแนวทางพัฒนาและหลักสูตรฝึกอบรม  Development plan / Training course 

3. จัดกลุ่มงานและสมรรถนะของกลุ่มงาน

4. จัดหน่วยงานลงในกลุ่มงาน บรรจุกำลังคน บันทึกผลการประเมินสมรรถนะ

5. รายงานผลการพัฒนารายบุคคล

6. สรุปหลักสูตร และบุคลากรที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

7. บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงาน

8. ใช้งานเมนู “บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงาน”

9. จัดการฐานข้อมูลระบบงาน