หลักสูตรออนไลน์ การจัดการความขัดแย้ง

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในปัจจับันการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแต่เมื่อหลายคนมาอยู‹รวมกัน อาจเกิดความคิดเห็นหรือวิธีการทำงานที่ไม่ตรงกัน จึงกลายมาเป็นความขัดแย้ง และนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น เพื่อทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายของความขัดแย้ง บทที่ 2 ประเภทโครงสร้างของความขัดแย้ง บทที่ 3 แบบพฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดแย้ง บทที่ 4 กลยุทธ์วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง บทที่ 5 หลักการที่แก้ไขความขัดแย้งแล้วได้ผล Win-Win บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง บทที่ 7 เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง บทที่ 8การจัดการความขัดแย้งในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆ บทที่ 9 เคสตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรและวิธีแก้ไข เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ทำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไข เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น สามารถวิเคราะห์ความต้องการขอผู้ที่จะร่วมทีมทำให้เกิดการทำงานที่เป็นทีมที่ดีขึ้น เหมาะกับใคร เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ […]

หลักสูตรออนไลน์ ผู้นำยุคดิจิทัล พร้อมนำทุกการเปลี่ยนแปลง – Transformational Leadership in Digital World

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก ทวีความซับซ้อน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ “ผู้นำทุกระดับ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนำองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, Digital Literacy, VUCA World, New Normal,Critical Think และ Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ “สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาวะผู้นำ” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ Transform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ “นำการ Transform ทีมงานและองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1  โลก […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด   รายละเอียด หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสุขและความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นทักษะที่สำคัญ ทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้คุณรับมือและพร้อมเผชิญหน้ากับปญหาต่างๆในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหามักชอบจมอยู่กับปัญหา ส่งผลทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบและความเครรยดโดยไม่รู้ตัว จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หากคุณได้เรียนรู้และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คุณจะสามารถควบคุมและจัดการความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองได้Œ โดยเริ่มจากการปรับมุมมองที่มีต่อปัญหาและมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่นำไปสู่เป้าหมาย คุณจะค้นพบและรู้สึกถึงศักยภาพภายในตัวเอง เกิดความคิดเชิงบวก ความเครียดลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น  รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 บทนำ (Introduction) อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตและการทำงาน คุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ บทที่ 2 การรู้จักตัวเอง (Self-awareness) รู้จักและเข้าใจตัวเองผ่าน MBTI (Personality Type) เจาะลึก MBTI ฝึกเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง บทที่ 3 การบริหารอารมณ์และจัดการความเครียดของตัวเอง (Self-regulation) ความหมาย สาเหตุและผลกระทบของความเครียด มาวัดความเครียดของคุณกันเถอะ (Stress Test) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Self-control & Stress Management) เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก (Positive Thinking) […]

หลักสูตรออนไลน์ การทำ Web Sale Page ด้วยตัวเอง

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 Website คืออะไร เอาไปใช้ใน Online Offline Marketing ได้อย่างไรบทที่ 2 Web กับ Web Sale Page คืออะไร ต่างกันอย่างไรบทที่ 3 Domain คืออะไร สำคัญอย่่างไร และจะเชื่อมต่อโดเมนได้อย่างไรบทที่ 4 การ Upgrade Plan เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพบทที่ 5 เว็ปไซต์ที่เราสามารถใช้งานฟรีมีอะไรบ้างบทที่ 6 สร้างเว็ปไซต์ภายใน 10 นาทีบทที่ 7 ส่วนสำคัญของเว็ปไซต์ Theme, Home, Product, Contactบทที่ 8 มาสร้างหน้า Home เพิ่มและปรับแก้ไข ปุ่ม รูปภาพบทที่ 9 มาสร้างหน้า Product (สินค้า)บทที่ 10 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข ข้อความ รูปภาพ แกลลอรี่ และ VDOบทที่ 11 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข Social เมนู Line Facebook […]

หลักสูตรออนไลน์ 20 เทคนิค EXCEL ที่คุณต้องรู้

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้น แต่ต้องการเรียนรู้ถึง เทคนิคที่สำคัญในการประยุกต์ใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1  การเชื่อมข้อความและเซลล์บทที่ 2 การใส่ค่าตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์บทที่ 3 การแสดงตัวเลขให้อยู่ในหน่วย พัน ล้านบทที่ 4 การแปลงเลขอาราบิกเป็นเลขไทยบทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นบทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Common Sizeบทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Compound Annual Growth Rateบทที่ 8 การดึงบางส่วนของข้อความในเซลล์บทที่ 9 เทคนิคการสร้าง DropdownList เพื่อช่วยป้อนข้อมูลบทที่ 10 การสร้าง dynamic DropdownListบทที่ 11 การหาผลรวมอย่างรวดเร็วด้วย AutoSumบทที่ 12 การทำงานแบบเดียวกันกับหลายๆ ชีทบทที่ 13 การใช้สูตรแบบ 3Dบทที่ 14 การเรียงลำดับตามที่กำหนดขึ้นเองบทที่ 15 การเรียงลำดับตามคอลัมน์บทที่ 16 การสร้าง pictographบทที่ 17 การ copy กราฟและตารางไปใช้ใน Word และ PowerPoint อย่างถูกวิธีบทที่ 18 การสร้างเมนูอย่างง่ายบทที่ 19 การพิมพ์ป้ายชื่อตั้งโต๊ะบทที่ 20 การใส่รูปภาพเข้าไปในเซลล์     เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 43 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]

หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด สอนการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio โปรแกรมสำหรับการตัดต่อวีดีโออย่างง่ายๆ และรวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียน การสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงสามารถบันทึกหน้าผู้สอนหรือผู้ที่กำลังทำการบันทึกเสียงไปด้วยในขณะเดียวกัน สร้างไฟล์วีดีโอในหลาย Format และที่นิยมส่วนใหญ่คือในรูปแบบของ .mp4 ที่ประกอบได้ทั้งภาพและเสียง รวมไปถึงสามารถสร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียวเช่นไฟล์ .mp3 ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โดยโปรแกรมที่ใช้สอนจะเป็นโปรแกรม Camtasia Studio 2008ความสามารถหลักๆ เช่น การจับหน้าจอ,การบันทึกเสียง, การปรับแต่งทั้งการใส่ Effect ที่เหมาะกับสื่อการสอนเช่น ใส่ Cursor Effects, การปรับแต่งสีวีดีโอ,การทำ Zoom in, Zoom out เพื่อให้เห็นภาพหรือสร้างโฟกัสให้กับวีดีโอ, การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (ClosedCaptions) การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (Closed Captions) รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Camtasia […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการทำโฆษณา Google Ads เพื่อปิดการขายมืออาชีพ

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการชำระค่าบริการกับบัตรบทที่ 2 การเพิ่มผู้ดูแลบทที่ 3 เครื่องมือ Google สำหรับเช็คตลาด Onlineบทที่ 4 เมนูต่างๆ โดยทั่วไปของ Google Adsบทที่ 5 การยิง Ads แบบโอกาสในการขาย และการดู Ads ผ่าน Applicatonบทที่ 6 การใช้งาน Google Map และการปักหมุดให้ทำตลาดได้ดีบนมือถือ   เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาท ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ (Line Official) ผู้เรียน มีความเข้าใจว่า Google Ads คืออะไร และทำไมต้องทำโฆษณา GoogleAds ผู้เรียนสามารถเปิดบัญชีโฆษณา Google Ads ทราบขั้นตอนการลงโฆษณา วางแผนและจัดวางโครงสร้าง Google Ads […]

1 2 3 55