เมื่อเจอคนชอบเหวี่ยง ต้องรับมือยังไง

เคยไหมครับ ที่เวลาเราทำงาน แล้วเจอคนเหวี่ยงใส่ ทั้งท่าทาง คำพูด สีหน้า   เราจะรับมือ และทำงานร่วมกับคนกลุ่มนี้อย่างไร ไปดูคำตอบกันครับ 1. คุมสติ นิ่งไว้ ไม่ใช้อารมณ์โต้ตอบ 2. ฟังจุดประสงค์ที่ผู้พูดจะสื่อ ไม่ต้องสนใจ ใส่ใจคำอื่น 3. โต้ตอบด้วยความสุภาพ ดั่งคำคมของหนัง forest gump ที่ว่า จงสุภาพกับทุกคน แม้คนนั้นจะหยาบคายกับคุณก็ตาม ไม่ใช่เพราะคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่เพราะคุณเป็นคนดี ซึ่งเรื่องนี้ เป็นส่วนหนั่งของทักษะการประสานงาน ทำงานร่วมกันนั่นเอง

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับการบริการที่เปนเลิศ – Personality Development for Business Excellence

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด โปรแกรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับนักขายและนักบริการ เพื่อให้สามารถแสดงออกซึ่งภาพลักษณที่ดีอย่างมืออาชีพ แบบครบสูตร/ ครบทุกเทคนิค ในฐานะตัวแทนองค์กร (Brand Ambassador) เพื่อใหเกิด ‘ภาพจํา’และ ‘ความประทับใจ’ ต่อลูกค้า/ คู่ค้า และผู้ที่ใชบริการผ่านการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น – การสร้าง Mindset ในการเป็นนักบริการที่ดี – การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อสื่อสารตัวตนในฐานะ ตัวแทนองค์กร – เทคนิคการสร้างเสน่ห์ ความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือ – วิธีการสื่อสาร โดยใชภาษากายอย่างมืออาชีพผ่านการรู้จักร่างกายและการจัดระเบียบร่างกายเพื่อให้เกิดภาพจําและความประทับใจ ต่อผู้ที่ใช้บริการ รายละเอียดของหลักสูตร Part 1: Introduction to ‘Personality Development for BusinessExcellence’ [ การพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับการบริการที่เป็นเลิศ ] • ‘Personality Development’ Journey• สิ่งที่ลูกค้า – คู่ค้า หรือผู้ใช้บริการคาดหวังจากเราในฐานะผู้ให้บริการ• ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพ […]

หลักสูตรออนไลน์ ความสุขในที่ทํางาน- Happy Workplace

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทํางานในองค์กร”ที่ถือเป็นบุคคลสําคัญและเป็นกําลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคม ด้วยเป็นความสําคัญว่า เมื่อคนทํางานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : หลักการและองค์ประกอบ• บทนํา Section 2 : แนวคิดและหลักการด้านความสุขในที่ทํางาน • ความสําคัญของ องค์กรแห่งความสุข• ความเครียดในที่ทํางาน• การจัดการอารมณ์เครียด• กรอบของสุขภาวะในที่ทํางาน (WHO : Healthy Workplace Framework) Section 3 : การสร้างความสุขในที่ทํางาน • Key healthy workplace• Mental health in the workplace• แบบความสุข 8 ประการ (Happy 8)• จะเริ่มทํา Happy Workplace อย่างไร• ระบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข• การจัดการความสุขแบบ เป็นอยูคือ• […]

หลักสูตรออนไลน์ สูตรลับปั้นนักขาย

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักขาย เพื่อให้นักขายสามารถนําเสนอขายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด และที่สําคัญคือให้นักขายได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้างยอดขายโดยไม่ใช้กลยุทธ์ราคา นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาได้ว่าแท้จริงแล้วปัจจัยที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านั้นคืออะไร เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือยอดขายและผลกําไรขององค์กรนั่นเอง รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : บทนํา • บทนํา Section 2 : ความรู้ของการขาย • ก่อนการขาย (Pre Lesson)• Disruption ดิจิตอลโลกป่วน• สมองนักขาย• อุปสรรคนักขาย ตอนที่ 1• อุปสรรคนักขาย ตอนที่ 2 Section 3 : กระบวนการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย • Prepare• Opening• HEARING• เทคนิคการปิดการขาย (Closed Sale Techique) Section 4 : 8 เทคนิคการปิดการขาย (Closed Sale Technique) • เทคนิคการปิดการขาย ตอนที่ 1• เทคนิคการปิดการขาย ตอนที่ 2• จุดเริ่มต้นหลังการขาย After Sale เวลาทั้งหมดของ VDO : […]

อย่าปล่อยให้ความยุ่งทำร้ายเรา กับทริคที่จะช่วยให้ยุ่งน้อยลง

1. อย่ารับงานทุกอย่าง ดูตารางงานเราด้วย ถึงความรับผิดชอบจะเป็นเรื่องดี แต่ถ้างานที่มีตอนนี้เต็มขีดความสามารถแล้วก็อย่าเพิ่งรับงานอื่นมาเพิ่ม เพียงเพราะต้องการเอาใจหัวหน้า หรืออยากเป็นคนที่หัวหน้าไว้ใจที่มอบหมายงานให้ นอกจากจะทำให้งานที่มีอยู่ในมือเสร็จไม่ทันแล้ว อาจทำให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพด้วย เพราะเราต้องแบ่งพลังในการทำงานหลายอย่างมากเกินไปจนไม่สามารถทุ่มเทเต็มที่กับงานใดงานหนึ่งได้ 2. อย่าเสียเวลาให้งานที่ไม่สำคัญ พยายามจัดลำดับความสำคัญของงานอยู่เสมอ อย่าให้งานเล็ก ๆ มาทำให้เราเสียสมาธิไปจากงาน เช่น ถ้าได้รับอีเมลแล้วเห็นว่าไม่ใช่เรื่องด่วนหรือเรื่องสำคัญ ก็ควรทำงานอย่างอื่นให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดอ่านทีหลังก็ได้ 3. มีสมาธิกับงานตรงหน้า หลายครั้งที่งานไม่เสร็จก็เพราะว่าเราถูกรบกวนสมาธิจากสิ่งรอบตัวหรือเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศนั่นเอง พยายามทุ่มพลังไปให้กับงานตรงหน้าอย่างเต็มที่ อย่าให้อะไรหรือใครมารบกวนจนกว่างานจะเสร็จ แล้วจะพบว่าเราสามารถใช้เวลาทำงานต่อชิ้นน้อยลง   4. มุ่งมั่นกับงานได้ แต่ต้องพักผ่อนให้พอด้วย ถ้าเราพักผ่อนไม่พอและยังรู้สึกล้าจากการทำงานในวันก่อนหน้า งานวันนี้ของเราก็อาจมีประสิทธิภาพที่ลดลงไป ลองหาช่วงพักสั้น ๆ ในตอนกลางวันให้สมองได้พักบ้าง รวมถึงพยายามนอนให้ตรงเวลาและนอนให้ได้อย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมงด้วย 5. แบ่งเวลาให้คนรอบตัวบ้าง อย่าให้งานกลายมาเป็นทุกอย่างของชีวิตจนลืมครอบครัวและเพื่อน ๆ พยายามแบ่งเวลาออกไปเที่ยวกับครอบครัว หรือออกไปกินข้าวกับเพื่อนบ้าง เพราะคนเหล่านี้จะช่วยให้ทั้งความคิดและจิตใจของเราสดชื่นขึ้น Cr ;  JobThai

1 2 3 66