หลักสูตรออนไลน์ การปรับตัวเขากับ สภาพแวดลอมในการทํางาน ยุค New Normal – (AFA) Adaptability / Flexibility / Agility (AFA)

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการดําเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การผลิตสินค้าหรือบริการเนนในเรื่องของสุขอนามัยและความสะดวกมากขึ้น แลวคุณจะทําอย่างไรหรือใช้แนวคิดแบบไหน เพื่อทําให้ตัวคุณ หรือ ทีมงานของคุณนั้นมีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ ในหลักสูตรนี้จะทําให้คุณได้เข้าใจเทคนิค วิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานได้ดีขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ (Concept & Theory) หลักการและความสําคัญของการปรับตัว Growth & Fixed Mindset บทที่ 2 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) แนวคิด ทักษะ และทฤษฎีที่สําคัญในการปรับตัว Adaptability ความสามารถในการปรับตัวa. ความหมายและการปฏิบัติb. วิธีสร้างและกรณีศึกษา บทที่ 3 ความยืดหยุ่นในการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Flexibity) Flexibility ความยืดหยุนในการทํางานรวมกับผูอื่นa. ความหมายและการปฏิบัติb. วิธีสร้างและกรณีศึกษา บทที่ 4 ความคลองตัวในการทํางาน (Agile) Agile ความคลองตัวในการทํางานa. ความหมายและการปฏิบัติb. วิธีสร้างและกรณีศึกษา บทที่ 5 วิธีการและเทคนิคที่สําคัญ (Methodologies & […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการให้บริการ ลูกค้าในระบบออนไลน์

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เมื่อโลกเปลี่ยนไป 5G / Blockchain /Internet of things / Chatbot / Cloud / Drone/ AI เข้ามารูปแบบการให้บริการลูกค้าก็เปลี่ยนไปงาน Call Center ถูกย้ายให้ระบบ IT ดูแลแทนแต่งาน Call Center มิได้หมดไปหากแต่จะเป็นงานOnline Customer Service นั้นจะมาแทนที่ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนจากการตอบทางโทรศัพทมาเป็นการพิมพ์ตอบแทนลูกค้า หลักสูตร OnlineCustomer นี้จะช่วยเติมเต็มแนวคิดหลักการเทคนิคและทักษะ เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าสู่โหมดออนไลน์ รายละเอียดของหลักสูตร เทคนิคการใหบริการลูกค้าในระบบออนไลน์ บทที่ 1 แนวคิดการให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์บทที่ 2 เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า การตอบเรื่องการรับประกัน หรือการคืนสินค้า บทที่ 3 เทคนิคการใช้ขอความสนทนากับลูกค้า การใช้ขอความสนทนากับลูกค้า Do and Don’t ในการสนทนาออนไลน์กับลูกค้า วิธีการรับมือเมื่อลูกค้าอารมณ์เสีย […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพขั้นสูง – Advanced Train the Trainer

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ทําอาชีพวิทยากร หรือผูทํางานวิทยากรภายในองค์กรได้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ และหลักการที่สําคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรมืออาชีพ และหลักการที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และนํามาฝึกฝนจนสามารถนําเป็นแนวทางการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพได้อย่างแท้จริงผู้คนสนใจงานพูด งานสอน งานวิทยากรมากมาย แต่มีน้อยคนนักที่จะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่มีพื้นฐานที่ดี สามารถส่งมอบองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในสิ่งที่วิทยากรได้ให้ความรู้ เพราะวิทยากรมิใช่แค่บอก แต่วิทยากรบอก ถาม ทําให้ดู ชวนใหคิดสร้างบรรยากาศให้คิดและทําพร้อมสรุปรวบยอด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1   การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อและบรรยาย Workshopบทที่ 2   เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี บทที่ 3   การจัดทําสไลด์ประกอบการบรรยาย บทที่ 4   การใช้น้ําเสียง จังหวะความเร็วบทที่ 5   รูปแบบการบรรยายที่ดีบทที่ 6   การบริหารเวลาบทที่ 7   บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ เวลาทั้งหมดของ VDO :  1 ชั่วโมง 30 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 1.  มีเทคนิคของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ2. […]

หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Excel สําหรับผู้เริ่มต้น – Excel for Beginner

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น (เหมาะกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007,2010, 2013, 2016 และ 2019) โปรแกรมที่ใช้สอน เป็น Microsoft Excel เวอรชั่น 2019เข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม MicrosoftExcel ได้ในระดับเบื้องต้น สําหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว โดยจะเริ่มตนตั้งแต่การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (โปรแกรม Excel) พื้นฐานเฉพาะที่สําคัญและจําเป็น จากนั้นเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่ายๆ โดยอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดผู้เรียนสามารถทําตามได้เลยทันทีไปจนถึงการใช้งานฟังคชั่นง่ายๆ ของโปรแกรมได้ รายละเอียดของหลักสูตร การใชงานโปรแกรม Excel เบื้องตน บทที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมีบทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐานของ Excel เมื่อใดควรใช้ หรือไม่ควรใช้ Excelบทที่ 3 แนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมExcel 2019 (Excel Screen/ Menu) การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ Title […]

1 2 3 4 54