คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร อุปสรรค และข้อควรระวังในการสื่อสารที่เราไม่ควรมองข้าม

มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ มีทักษะในการสื่อสาร เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่าง ๆ มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ฟังอย่างไรให้เกิดผลเป๊ะปังกว่าเดิม (Effective Listening)

สบตาผู้พูดระหว่างฟัง ใช้ภาษากาย แสดงให้เห็นว่าตั้งใจฟัง เช่น สบตา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงว่าเบื่อ ถามคำถามที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะผู้พูด ฟังแล้ววิเคราะห์ถึงสิ่งที่ผู้พูดจะสื่อ เชื่อมโยงบทบาทอย่างนุ่มนวล ระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสารด้วยการทบทวนความเข้าใจ

ระดับความเครียดเป็นอย่างไรไหนบอกสิ!!

  ความเครียดในชีวิตประจำวัน เดินทางแบบเร็ว รถติด การปรับตัวและผลกระทบน้อยมาก ไม่คุกคามชีวิต ความเครียดระดับต่ำ มีความเครียดเพียงเล็กน้อย หมดในเวลาอันสั้น ไม่กระทบจิตใน เกิดผลดีต่อการทำงาน เช่น เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ระดับนี้จะกระตุ้นในตื่นตัว กระตือรือร้นแข่งกับตัวเอง ความเครียดระดับกลาง ความเครียดรุนแรงขึ้น อาจอยู่ไปหลาย ชม. ถึงทั้งวัน ทำให้กดดัน ลำบากใจ เหนื่อย กลัวการเปลี่ยนแปลง เกิดจากอาการเจ็บปาช่วย ทำงานติดกันนานๆ ขัดแย้งกับเพื่อน ความรับผิดชอบสูง ความเครียดระดับสูง รุนแรง เวลานานมาก ทำให้ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่มีกำลังใจในการทำงานและใช้ชีวิต ต้องได้รับความช่วยเหลือโดยด่วน เช่นศูนย์เสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เสียอวัยวะของร่างกาย

องค์ประกอบของการสื่อสารที่เราไม่ควรพลาด

ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคล ที่ส่งสาร หรือแหล่งกำเนิดสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น แทนความคิด สาร (Message) คือ เรื่องราวที่มีความหมายถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel) คือ สิ่งที่เป็นพาหนะของสารนำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคล ที่รับเรื่องราวจากผู้ส่งสารและนำสารไปใช้ต่อตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

หลักสูตรออนไลน์ การสื่อสาร เพื่อความสุขในชีวิต การทำงานและองค์กร – Communication for Happy Life and Work

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิต และการทํางาน ซึ่งนอกจากเป็น การถ่ายทอดข้อมูลสู่บุคคลอื่นๆ แล้ว ยังทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างบรรยากาศแห่งความสุขอีกด้วย แต่การจะทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจ และอาศัยองค์ประกอบต่างๆอีกด้วย ซึ่งในหลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบของการสื่อสาร เพื่อทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : หลักการและองค์ประกอบ • บทนํา • ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร • องค์ประกอบและประเภทของการสื่อสาร Section 2 : กระบวนการสื่อสาร • กระบวนการสื่อสาร • การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ • คุณลักษณะของผู้ประสบความสําเร็จในการสื่อสาร และอุปสรรค์ และข้อควรระวังในการสื่อสาร Section 3 : เทคนิคการสื่อสาร •  เทคนิคการใช้น้ําเสียงในการสื่อสาร •  การสื่อสารเพื่อสร้างความสุข •  แนวคิดและอุปสรรค์ของการสื่อสารในองค์กร • ทําให้การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ •  การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงในองค์กร • การสื่อสารในยุคดิจิทัล • การสื่อสารออนไลน์ เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง […]

1 2 3 4 64