หลักสูตรออนไลน์ รวยด้วยตัวจริงเรื่องบ้านจัดสรร

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการทำบ้านจัดสรรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ กระบวนการ พร้อมทั้งได้เรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ จากผู้ปฏิบัติงานจริงในวงการ ประสบการณ์มากกว‹ช่า 20 ปี ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการ ทำงานสร้างบ้านจัดสรรได้อย่างเข้าใจถูกต้อง รายละเอียดของหลักสูตร EP. 1 บทนำ EP. 2 5 ขั้นตอน“รวย” เรื่องบ้านจัดสรร EP. 3 STEP 1 HAWK EYES การวิเคราะห์ที่ดินและทำเล การสรุปลักษณะการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์คู่แข่งแวดล้อม การวิเคราะห์โครงการ EP. 4 STEP 2 SHARP BRAIN การออกแบบโมเดลธุรกิจ การวางผังโครงการ การวางแผนพัฒนาโครงการ EP. 5 STEP 3 ORCHESTRA การเตรียมความพร้อมเริ่มโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง การจัดการเอกสารในการก่อสร้าง ก่อสร้างควบคู่การขายและอยู่อาศัย EP. 6 STEP 4 […]

หลักสูตรออนไลน์ การสื่อสารด้วยภาพสู่ความสําเร็จองค์กร ด้วยโปรแกรม CANVA

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต้อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพหรือกราฟิก ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว้าเป็นการย่อข้อมูล เพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ทำให้ผู้นำเสนอผลงาน (Presentation) นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปีจจุบัน Canva Program ช่วยให้การตกแต่งภาพ และกราฟฟิกได้สวยงามขึ้น สะดวก รวดเร็ว และง่ายช่วยให้คุณต่อยอดความคิดสร้างสรรค์งานกราฟิกได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยภายในหลักสูตรจะมีการสร้างงานให้ใด้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ออกแบบ Poster ประชาสัมพันธ์, Infographic และปรับแต่งภาพให้สวยงามในการสื่อสารภายในองค์กร และนอกองค์กร ฯลฯ รายละเอียดของหลักสูตร ส่วนที่ 1 เข้าใจหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ […]

หลักสูตรออนไลน์ การจัดการความขัดแย้ง

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในปัจจับันการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแต่เมื่อหลายคนมาอยู่รวมกัน อาจเกิดความคิดเห็นหรือวิธีการทำงานที่ไม่ตรงกัน จึงกลายมาเป็นความขัดแย้ง และนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น เพื่อทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายของความขัดแย้ง บทที่ 2 ประเภทโครงสร้างของความขัดแย้ง บทที่ 3 แบบพฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดแย้ง บทที่ 4 กลยุทธ์วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง บทที่ 5 หลักการที่แก้ไขความขัดแย้งแล้วได้ผล Win-Win บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง บทที่ 7 เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง บทที่ 8การจัดการความขัดแย้งในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆ บทที่ 9 เคสตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรและวิธีแก้ไข เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ทำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไข เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น สามารถวิเคราะห์ความต้องการขอผู้ที่จะร่วมทีมทำให้เกิดการทำงานที่เป็นทีมที่ดีขึ้น เหมาะกับใคร เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง – Smart Leadership

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก ทวีความซับซ้อน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ “ผู้นำทุกระดับ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนำองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, Digital Literacy, VUCA World, New Normal,Critical Think และ Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ “สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาวะผู้นำ” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ Transform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ “นำการ Transform ทีมงานและองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1  โลก […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ – Emotional Intelligence

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด   รายละเอียด หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสุขและความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นทักษะที่สำคัญ ทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้คุณรับมือและพร้อมเผชิญหน้ากับปญหาต่างๆในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหามักชอบจมอยู่กับปัญหา ส่งผลทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบและความเครรยดโดยไม่รู้ตัว จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หากคุณได้เรียนรู้และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คุณจะสามารถควบคุมและจัดการความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองได้ โดยเริ่มจากการปรับมุมมองที่มีต่อปัญหาและมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่นำไปสู่เป้าหมาย คุณจะค้นพบและรู้สึกถึงศักยภาพภายในตัวเอง เกิดความคิดเชิงบวก ความเครียดลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น   รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 บทนำ (Introduction) อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตและการทำงาน คุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ บทที่ 2 การรู้จักตัวเอง (Self-awareness) รู้จักและเข้าใจตัวเองผ่าน MBTI (Personality Type) เจาะลึก MBTI ฝึกเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง บทที่ 3 การบริหารอารมณ์และจัดการความเครียดของตัวเอง (Self-regulation) ความหมาย สาเหตุและผลกระทบของความเครียด มาวัดความเครียดของคุณกันเถอะ (Stress Test) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Self-control & Stress Management) เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก (Positive […]

1 2 3 4 5 57