หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Excel สําหรับผู้เริ่มต้น – Excel for Beginner

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น (เหมาะกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007,2010, 2013, 2016 และ 2019) โปรแกรมที่ใช้สอน เป็น Microsoft Excel เวอรชั่น 2019เข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม MicrosoftExcel ได้ในระดับเบื้องต้น สําหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว โดยจะเริ่มตนตั้งแต่การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (โปรแกรม Excel) พื้นฐานเฉพาะที่สําคัญและจําเป็น จากนั้นเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่ายๆ โดยอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดผู้เรียนสามารถทําตามได้เลยทันทีไปจนถึงการใช้งานฟังคชั่นง่ายๆ ของโปรแกรมได้ รายละเอียดของหลักสูตร การใชงานโปรแกรม Excel เบื้องตน บทที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมีบทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐานของ Excel เมื่อใดควรใช้ หรือไม่ควรใช้ Excelบทที่ 3 แนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมExcel 2019 (Excel Screen/ Menu) การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ Title […]

1 2 3 4 5 55