หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก – Positive Thinking

บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จำเป็นที่จะต้องมี วิธีการคิดเชิงบวก ความคิดอย่างผู้ชนะ   การปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตรนี้ จะช่วยให้บุคลากรของคุณ มีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารในแง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2.  ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเองและ องค์กร 3.  สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา 4.  เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 5. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและ การทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์   เนื้อหาหลักสูตร เปิดมุมมองความคิดเชิงบวก ประโยชน์ที่ได้รับจากการคิดเชิงบวก ตัวอย่างกรณีศึกษา บุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยการคิดบวก ทำอย่างไรเราถึงคิดบวก เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน การคิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน การคิดบวกกับงาน การคิดบวกกับองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสำเร็จร่วมกันในทีม กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก การบรรยาย และยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการนำเสนอ กิจกรรมการเรียนรู้ […]

หลักสูตร เพื่อขีดความสามารถ สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – Performance Achievement

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น  โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขอองค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไป   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่อันพึงมีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และองค์กร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้กับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป กระบวนการที่ใช้ 1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรยุคใหม่ที่มีต่อบุคลากรในองค์กรฯ 2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาศักยภาพในตนเอง และกระบวนการแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดยเริ่มจากตนเองสู่กลุ่ม 3. การชม VDO ตัวอย่างประกอบการอบรมฯ   เนื้อหาหลักสูตร […]

หลักสูตร ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น – Essential Interpersonal Skills

  Communication and trust are two ingredients for a successful relationship หลักการและเหตุผล การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร สัมพันธภาพเป็นทักษะที่กอปรด้วยศาสตร์และศิลป์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งจากตัวบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรคือ “สะพาน” สู่ความสำเร็จขององค์กร วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจความต่างของบุคคลว่าคนเรามีพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน 2. เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น ด้วยการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC 3. สามารถใช้ความต่างของบุคคลได้อย่างมีประโยชน์ 4. สามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและตนเอง เนื้อหาหลักสูตร 1. ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานในองค์กร 2. องค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์และวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3. พลังความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking) พลังการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 4. การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการเข้าใจผู้อื่น 5. การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 6. การสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal Language) […]

หลักสูตร การนำเสนองานด้วย Power Point และการพูดในที่ชุมชน – Power Point and Presentation Technique

ชุมชนมีความหลากหลายของผู้คน และวัฒนธรรม การบริหารจัดการชุมชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศิลปะในการสื่อสาร และนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และเป็นการสร้างแนวร่วมในชุมชน การนำเสนอในที่ชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่ต้องมีหลักการ มีการเตรียมความพร้อม และมีการแสดงออกที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการนำเสนองาน ในที่ชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพและเพื่อให้เข้าใจหลักการ การนำไปปฏิบัติ และได้ฝึกปฏิบัติจริง   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การสร้างวิทยากรภายใน – Train the Trainer

การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้ความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคลนั้นได้ถูกนำมาใช้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ย่อมจะช่วยให้องค์กรมีความแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้น และมีกลไกในการพัฒนาบุคลากรภายในที่จะสนับสนุนให้องค์กรเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสร้างบุคลากร ให้มีการเป็นวิทยากร ที่มีคุณภาพ 2.เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่วิทยากร มีการถ่ายทอดอย่างมีหลักการ และเป็นระบบ 3. เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นวิทยากรได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และสามารถบรรยายได้   หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างบุคคลากรในองค์กร ให้มีความสามารถในการเป็น Trainer โดยมีหลักการดังนี้ 1. เน้นคุณภาพการสอน และฝึกปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน จึงต้องมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าอบรม 2. มุ่งเน้น การฝึก Skill และการ Comment อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างแท้จริง มีเนื้อหา 3 วัน โดยแบ่งความสำคัญของเนื้อหาและหลักสูตร ออกเป็น 6 บท ให้มีความครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกคน และได้รับการแนะนำ ปรับปรุงโดยวิทยากร Trainer และทีมผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของธุรกิจในองค์กร และได้รับการแนะนำ […]

หลักสูตร Effective Communication for Internal and External Customer

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึง วัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบวิธีต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้ เนื้อหาหลักสูตร องค์ประกอบของการสื่อสาร ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร ความเข้าใจถึงมุมมองลูกค้าภายนอกและภายใน แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ บุคลิกภาพภายนอก ภายใน บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารและนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการสนทนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมที่จะแสดงออกในด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร สร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง  โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมานานกว่า  13 ปี   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง 4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด 5. สร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เนื้อหาหลักสูตร ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล – Effective Communication Skills

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์ และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบวิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้   เนื้อหาหลักสูตร – องค์ประกอบของการสื่อสาร – ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี – ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร – แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ – บุคลิกภาพภายนอก ภายใน – บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี – ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง – รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด – ความมั่นใจในตนเอง (Poise) – ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. […]

หลักสูตร เปิดใจตนเอง สู่ความสำเร็จร่วมกัน – Open Mind for Achievement

เป็นการสร้างทัศนคติในการทำงาน ให้ทุกคนในองค์กร มีความคิดเชิงบวก เข้าใจตนเองและผู้อื่น สานความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ดึงศักยภาพในการทำงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก 2.  เพื่อปรับแนวคิด ที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 3.  เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน 4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ   เนื้อหาหลักสูตร Open Mind Set : เปิดใจ กระตุ้นความคิด ทัศนคติที่ดี กิจกรรม : เปิดมุมมอง สร้างแนวคิดเชิงบวก เปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง อ่านคนออก เข้าใจตนเองและผู้อื่น การเข้าใจคนในแต่ละ GENERATION ปรับ เปลี่ยนแปลง ทัศคติเพื่อความสำเร็จ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และเปิดรับในสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบุคคลแต่ละประเภท และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีในการรับมือกับปัญหาและสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น – Smart Negotiation

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้งวิธีการขาย และการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดการเจรจาและปิดการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   เนื้อหาหลักสูตร หลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเจรจา การเตรียมการ การเข้าสู่การเจรจา การปิดการเจรจา เทคนิคการเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ  (Tip & Trick) พฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง  และการสังเกตพฤติกรรมของคู่เจรจา ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 49 50 51 52 53 54