หลักสูตร การบริหารข้อมูลและเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  การบริหาร การจัดการ หรือการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำด้วยข้อมูล และสารสนเทศ ยุคปัจจุบัน ยุคข้อมูลข่าวสาร องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดข้อมูล ตรงข้ามข้อมูลขององค์กรมีมากจนบางครั้งไม่กล้านำมาใช้ เพราะว่าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าจะนำมาตัดสินใจยิ่งโดยเฉพาะกับเรื่องสำคัญๆ ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบตั้งแต่ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์ม (Check Sheet Design) ผู้ออกแบบและผู้ใช้จริงไม่ใช่คนเดียวกัน บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลจนทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนหรือแนวทางการเก็บ   ข้อมูล ความถี่ เวลา ของการเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างมีกระบวนการและออกแบบอย่างดีเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการออกแบบฟอร์มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   เนื้อหาหลักสูตร – ความสำคัญของข้อมูล แสงสว่างของการตัดสินใจ – ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ข้อมูล สารสนเทศ (Fact – Data – Information) – กุญแจสำคัญของการเก็บข้อมูล – ข้อมูล ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสวย ! – ตัวอย่างฟอร์มที่ไม่ควรเป็นแบบ […]

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ – Professional Leadership Certificate

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้ พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง – ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ – 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ – การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด – การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน – ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท – ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ – เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ – กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย – การมองและคิดเชิงกลยุทธ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย – เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน – Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ การบริหารงาน/วางแผนงาน – การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน – เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ – วิธีการแก้ปัญหาเมื่อโครงการ/งาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย – Workshop : การบริหารโครงการ/งานในกระบวนการที่ตนเองดูแล กลุ่มเป้าหมาย – หัวหน้างาน – ผู้จัดการ – ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ระยะเวลาอบรม – 2 วัน “ผู้ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับ Certificate จากสถาบัน IMPRESSION”

หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ – The Professional Leader

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้บริหารให้มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพและสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง – ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ – 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ – การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด – การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน – ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท – ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ – เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ – กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย – การมองและคิดเชิงกลยุทธ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย – เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน – Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ รูปแบบการเรียนรู้ – กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็น Team Work – บรรยาย + Workshop กลุ่มเป้าหมาย – ผู้บริหาร ระยะเวลาอบรม – 1.5  วัน

หลักสูตร บทบาทหัวหน้างานเพื่อการบริหารคน – HR Skills for Line Managers

ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการชื่อดังระดับโลกได้กล่าวประโยคที่อยู่ในใจคนทำงานไว้ว่า “พนักงานเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า” (People join organization but leave their bosses) การสร้างความตระหนักถึงบทบาท และทักษะในการบริหารจัดการดูแลพนักงานในสังกัด ให้กับหัวหน้างาน ที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่สุด   จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังคำกล่าวที่ว่า “หัวหน้างานก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลของพนักงาน” (Line Manager is a HR Manager) หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างาน มีความรู้ และทักษะในการดูแลลูกน้อง เพื่อสร้างการยอมรับนับถือ   อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันเพื่อรักษา และพัฒนาพนักงาน เพื่อให้การบริหารงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผลที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากรในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระบุขอบเขตหน้าที่ และกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน นำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารบุคลากรไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการงานและ คนได้อย่างเหมาะสม   เนิ้อหาหลักสูตร บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตรากำลัง ตามแผนธุรกิจ การสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ : ข้อมูลตลาดแรงงาน […]

หลักสูตร การบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน – People Management & Talent Planning

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ไม่ได้พิจารณากันที่องค์กรใดมีทุนหรือเทคโนโลยีมากกว่ากัน แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่คุณภาพของคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ให้สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่มาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ รวมทั้ง สามารถกระตุ้นจูงใจและรักษาให้พนักงานดาวเด่นอยู่เป็นกำลังสำคัญและยินดีที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร (Loyalty) ถือเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นเรื่องที่องค์กรจะละเลยไม่ได้ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการที่จะธำรงรักษาพนักงานดาวเด่น ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดหัวกระทิ ที่พร้อมจะเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) หรือผู้นำองค์กรในอนาคต (Future leader) ให้อยู่กับองค์กรและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานพร้อมไปกับ การวางแผนด้านสายความก้าวหน้า ตลอดจนเสริมความรู้และทักษะให้กับยอดหัวกระทิเหล่านั้น ให้มีความพร้อมและมีความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร ไม่คิดหนีไปไหนง่ายๆ วัตถุประสงค์ 1 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดทำ Talent Management และ Succession Plan 2 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการรักษาพนักงานให้สอดคล้องกับ Talent Management ที่องค์กรต้องการ 3 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบเทคนิคการบริหารและกระตุ้นจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ 4 ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด กระบวนการในการสร้างและพัฒนา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้นำสำหรับองค์กร เนื้อหาหลักสูตร 1. ผู้บริหารกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ […]

หลักสูตร Module 7 การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น – Service Team Intelligence

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก โดยการพัฒนาทีมงานให้ได้รู้จัก และเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างทีมงานให้พร้อมต่อการให้บริการของทั้งทีมสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลกรในองค์กร ให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม 2. เพื่อเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของบุคลกร ในสถานการณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้  การทำกิจกรรม และการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาทีมงาน ที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กร ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร กิจกรรม “Ice Breaking and Energizing” หลอมละลายให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมๆ กับการกระตุ้นการสร้างพลังของทีมงาน กิจกรรม “Flagship” พลังทีมสร้างสรรค์เพื่อเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน กิจกรรม “Customer Journey” กิจกรรมที่สะท้อนถึงการร่วมมือกันสร้างสรรบริการลูกค้า ฯลฯ หลักการ :  การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการสังเกต และใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อย หรือสภาพแวดล้อมในสถานการณ์หนึ่งๆ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร Module 6 การรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling and Service Recovery

 เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวพนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะ และฝึกปฏิบัติในการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กร หรือจากลูกค้าเอง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรับมือกับคำร้องเรียน หรือ ปัญหาของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพอใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนที่ดี เพื่อให้รู้แนวทางในการนำเรื่องร้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อปรับทัศนคติในการจัดการเรื่องร้องเรียน เนื้อหาหลักสูตร ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ ความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียน ทำไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ [3W for Customer Complaint ? (What Complaint?, Why Complaint?, Whom Complaint?)] การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ฯลฯ  https://www.youtube.com/watch?v=ja7NXtHqF7g

หลักสูตร Module 5 การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น – Customer Delight

  ในการให้บริการลูกค้านั้น ถ้าหากสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าในรูปแบบที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่น มันจะเป็นเสน่ห์ของตัวเจ้าหน้าที่และองค์กรของเรา ซึ่งหมายถึงเป็นการบริการลูกค้าที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ถึงแบรนด์ขององค์กรอีกด้วย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการ และวิธีการในการบริหารจัดการ CRM (Customer Relationship Management) และ CEM (Customer Experience Management) ในองค์กรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดออกแบบรูปแบบการให้บริการของตนเองที่แตกต่างจากองค์กรอื่น อีกทั้งเข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวด้วย หลังจากการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ  แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ในการนำเอาเครื่องมือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า (CEM) ไปประยุกต์ในองค์กรของตนเองได้ 2. เพื่อให้สามารถ คิดออกแบบ รูปแบบการบริการและการดูแลลูกค้าที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆได้ เนื้อหาหลักสูตร แนวการพัฒนากลยุทธ์ตลาดที่สร้างคุณค่าที่แตกต่าง 5 หลุมดำ ที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำ CRM CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค่าธุรกิจ การบริหารแบบสร้าง Loyalty การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า ฯลฯ

หลักสูตร Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ Communication and Presentation Excellence

เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ถึง การสื่อสาร รับสาร กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการนำเสนอสินค้า บริการ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร   วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในการนำเสนอต่อหน้าผู้อื่น การแสดงออก อย่างมืออาชีพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากร และองค์กร เมื่อต้องนำเสนอ ในนามตัวแทนของบริษัท เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเรียบเรียงความคิดในการนำเสนอที่มีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร หลักการนำเสนอ เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ (แบบทางเดียว/แบบสองทาง) ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จ บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ บุคลิกภาพภายนอก/ภายใน ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง ภาษา  ท่าทาง  และวิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ฯลฯ

หลักสูตร Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ – Personality Plus

  การปรับทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และการให้บริการ และฝึกปฏิบัติ ในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีต่อการให้บริการลูกค้าในระดับสากล เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการบริการ และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ  เนื้อหาหลักสูตร ทัศนคติต่องานบริการ (Service Attitude) Memory Chip สำหรับงานบริการ มองในมุมลูกค้า  ใจเขาใจเรา เปิดใจพร้อมต่อการบริการ (Open up) การสื่อสารกับลูกค้า ความหมายของการสื่อสาร สื่อในการส่งข้อความ (Word / Body language / Way) มนต์เสน่ห์ที่ใช้ในการเจรจา วิเคราะห์สไตล์ของลูกค้าจากภาษากาย สูตรสำเร็จในการเป็นมืออาชีพ ฯลฯ

1 62 63 64 65 66