หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงาน – Performance Coaching

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การโค้ชผลงาน เป็นกระบวนการ ที่หนึ่งบุคคล (โค้ช) ทําการโค้ชกับอีกบุคคล (โค้ชชี่) ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของโค้ชชี่ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงหลักสูตรนี้เห็นการถ่ายทอดกระบวนการโค้ชผลงานในรูปแบบที่เป็นสากลพร้อมประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ อันจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปสู่การโค้ชผลงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายและประโยชน์บทที่ 2 บทบาทการโค้ชบทที่ 3 รูปแบบการโค้ชแบบ GROWบทที่ 4 การโค้ชโดยอาศัย Competency Modelบทที่ 5 กระบวนการโค้ช Coaching Process เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลักสูตรนี้ทําให้สามารถ1. เข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดการโค้ชผลงาน2. เข้าใจบทบาทของโค้ชและข้อคิดของโค้ชมืออาชีพ3. สามารถนําเอากระบวนการโค้ชไปใช้ในงานได้4. สามารถโค้ชผลงาน ภายใต้โมเดลสมรรถนะ เหมาะกับใคร หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ประวัติวิทยากร วิทยากรอาวุโส […]

หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงานขั้นสููง – Advanced Performance Coaching

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การโค้ชผลงานขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดให้โค้ชที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถมีทักษะการโค้ชที่สูงขึ้นในหัวข้อเรื่อง ผลงาน การตั้งเป้าหมาย การกำหนดทางเลือก การกระตุ้นผลงานและการสร้างความไว้วางใจทั้งนี้วิทยากรถ่ายทอดด้วยหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลพร้อมตัวอย่างประกอบ ในการนำไปสู่การฝึกฝนการโค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 เทคนิคที่สำคัญในการโค้ชบทที่ 2 ทักษะที่จำเป็นในการโค้ชบทที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์กับโค้ชชี่บทที่ 4 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานบทที่ 5 ความไว้วางใจในการทำงานบทที่ 6 บทสรุปการโค้ชผลงานขั้นสูงสู่การปฏิบัติ เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง   ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลักสูตรนี้ทำให้สามารถ1. สนทนาโค้ชผลงานได้2. สนทนาโค้ชเพื่อการตั้งเป้าหมายและกำหนดทางเลือกได้3. สามารถโค้ชเพื่อการกระตุ้นผลงานได้4. สามารถโค้ชเพื่อสร้างความไว้วางใจได้ เหมาะกับใคร หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ประวัติวิทยากร วิทยากรอาวุโส […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงาน ประสิทธิภาพสูง – Smart Leadership

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด “ผู้นําทุกระดับ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนําองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสําเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, New Normal, Critical Think และ Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ“สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาวะผู้นํา” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้”คือปัจจัยสําคัญที่จะ ทําให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ Transform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ“นําการ Transform ทีมงาน และองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 โลก “เปลี่ยนแปลง” ผู้นำต้องทำอย่างไร? (Change Awareness for Leader)บทที่ 2 […]

หลักสููตรออนไลน์ การคิดเชิงออกแบบ – Design Thinking

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด หลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ Design Thinking ตั้งแต่การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้งานจริงเป็นศูนย์กลางของการหาข้อมูล การนำปัญหาเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ ต่อยอดผ่านการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบและทดสอบเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ การอบรมนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณพร้อมรับมือกับทุกปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาแผนงานใหม่ๆ คุณจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดของหลักสูตร การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) บทที่ 1 : บทนำ– ทำความรู้จักกับการคิดเชิงออกแบบ (DesignThinking)– ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)– ความแตกต่างของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับการคิดรูปแบบอื่น– Mindsets ของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Mindsets)– กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) บทที่ 2 : การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)– การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) คืออะไร– วัตถุประสงค์ของการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)– เราควร Empathize ใครและจำนวนเท่าไหร่– เครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) บทที่ 3 : การระบุหรือการตีกรอบของปัญหา […]

หลักสูตรออนไลน์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ – Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องพบเจออยู่บ่อยครั้งความซับซ้อนของปัญหาที่เราต้องตัดสินใจในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีใช้ทักษะและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม การตอบสนองอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่จะสะท้อนผลลัพธ์ออกมาในรูปของประสิทธิภาพ เวลา และต้นทุนได้ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 หลักเบื้องต้นของการระบุปัญหา (Basics of Problem Identification)– ทำความเข้าใจความหมายของปัญหาและลักษณะของปัญหา– ความสำคัญของการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ– กระบวนการแก้ปัญหา – DMAICบทที่ 2 องค์ประกอบของการระบุปัญหา(Elements of Problem Identification)– ความสัมพันธ์ระหว่าง Cause-Effect-Symptom-Problem (CESP)– กระบวนการตรวจสอบปัญหา– แนวทางการระบุปัญหา (Problem Statement) ที่ชัดเจนบทที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Applying Root Cause Analysis)– วัตถุประสงค์และผลกระทบของ RCA– เทคนิคสำคัญที่ใช้ในการหา RCA– วิธีการสรุปสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาบทที่ 4 กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหา (Developing Creative Solution […]

หลักสูตรออนไลน์ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวันบทที่ 2 เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ ด้วยรอยยิ้มบทที่ 3 ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมบทที่ 4 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)บทที่ 5 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงานบทที่ 6 การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเองบทที่ 7 การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่นบทที่ 8 เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็นบทที่ 9 เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการทำงานตามความเร่งด่วน และจำเป็น ฝึกฝนทักษะการวางแผนในการทำงานของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดและสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างเป็นระบบ วิทยากร วิทยากร อาจารย์ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ประวัติวิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท. […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการรับมือกับ ปัญหาของลูกค้า – Customer Complaint Handling & Service Recovery

https://www.impressionconsult.com/i/wp-content/uploads/2020/05/Promote1.mp4 รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เป็นหลักสูตร ที่เรียนรู้ถึง เทคนิควิธีการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้สถานการณ์ให้ลูกค้าที่โกรธ กลับมารู้สึกดี ทั้งตัวนักงานและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหา ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความผิดพลาดขององค์กรหรือจากลูกค้า รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 แนวคิดต่อข้อร้องเรียนบทที่ 2 ความสำคัญของการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าบทที่ 3 ลูกค้าโกรธเกิดจากอะไรบ้างบทที่ 4 Workshop การรับมือกับข้อร้องเรียนบทที่ 5 ความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้าบทที่ 6 หลักการในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าบทที่ 7 ประเภทของลูกค้าที่ร้องเรียนบทที่ 8 วิธีการรับมือกับลูกค้าที่ร้องเรียนในแต่ละประเภทบทที่ 9 การควบคุมอารมณ์เมื่อถูกลูกค้าร้องเรียนบทที่ 10 แนวทางการรับมือกับสถานการณที่ลูกค้าร้องเรียนบทที่ 11 Workshop แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียนบทที่ 12 เทคนิคการตอบปัญหาลูกค้าในสื่อออนไลน์บทที่ 13 การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพบทที่ 14 การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจบทที่ 15 Workshop การชดเชยความรู้สึกของลูกค้าให้เกิดความประทับใจบทที่ 16 บทสรุปเทคนิคการรับมือกับปัญหาของลูกค้าสู่การปฏิบัติ เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 […]

หลักสูตรออนไลน์ การทํางานเป็นทีม – Teamwork

https://www.impressionconsult.com/i/wp-content/uploads/2020/05/บทนำ-teamwork.mp4 รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ให้ผู้เรียนได้เข้าใจการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี เป็น Teamwork และเป็นการเสริมการศักยภาพในด้านการประสานงานที่ดีอย่างยั่งยืน รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1   ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์บทที่ 2   การสร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าของร่วมกันบทที่ 3   เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานเป็นทีมบทที่ 4   ลักษณะบรรยากาศและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพบทที่ 5   การเพิ่มพลังแห่งศักยภาพตนเองบทที่ 6   การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองเพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์บทที่ 7   วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์บทที่ 8   เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานบทที่ 9   บทบาทในการสร้างทีมบทที่ 10 เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จบทที่  ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ทำให้ผู้เรียนสามารถ 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานที่ดี2. ทราบแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์3. เสริมศักยภาพในด้านการประสานงานที่เป็นทีมที่ดีและยั่งยืน4. ได้รับทราบเทคนิคและวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ5. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะร่วมทีม เหมาะกับใคร เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้สนใจทั่วไป วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ ประวัติวิทยากร วิทยากร บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ – Train the Trainer

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด Trainer หรือ วิทยากร คือผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจทักษะต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีแก่ผู้อื่น เพราะฉะนั้น Trainer จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิควิธีการพื้นฐานของการเป็นวิทยากร เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรได้ ในหลักสูตรนี้จะมีองค์ความรู้และบทฝึกให้ท่านได้พัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร จากความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรมืออาชีพผู้คร่ำหวอดในวงการอบรมสัมมนามากว่า 25 ปี หรือ กว่า 1,000 รุ่นที่ทำให้ท่านเข้าใจง่าย ทำเป็นและเห็นผลได้รวดเร็ว รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1   หลักการและแนวคิดของการเป็นวิทยากรมืออาชีพบทที่ 2   สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเป็นวิทยากรบทที่ 3   องค์ประกอบสำคัญของการเป็นวิทยากรบทที่ 4   การแต่งกายของวิทยากรบทที่ 5   บุคลิกภาพของวิทยากรบทที่ 6   เทคนิคการบรรยาย และ การใช้อุปกรณ์ และWorkshopบทที่ 7   การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อ และบรรยาย Workshopบทที่ 8   การจัดทำสไลด์ประกอบการบรรยายบทที่ 9   การวิเคราะห์ผู้ฟัง และ Workshopบทที่ 10 เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดีบทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ การประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Coordination

https://www.impressionconsult.com/i/wp-content/uploads/2020/04/บทนำ-full-hd.mp4 รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การประสานงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนก้าวสู่ความสำเร็จเพราะการประสานงานมีองค์ประกอบอยู่มากมาย เช่น ภาษาท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์และข้อมูลที่ต้องการประสานงาน รวมถึง วัตถุประสงค์ในการประสานงานแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกันเข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1   ความหมายของการประสานงานบทที่ 2   การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบทที่ 3   ทฤษฎี Maslow เพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของคนบทที่ 4   การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างบทที่ 5   เข้าใจความต่างของคนแต่ละ Generation ในการทำงานบทที่ 6   ปัญหาของการประสานงานบทที่ 7   เทคนิคการ feedback เพื่อการทำงานร่วมกันบทที่ 8   การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Eric Berne เพื่อใช้ในการสื่อสารการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพบทที่ 9   การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Harris Thomasบทที่ 10 การมอบหมายงานและการติดตามงานบทที่ 11 สรุปการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 1. มีทักษะในการประสานงานภายในองค์กรในรูปแบบวิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล2. สามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะการประสานงานของตนเองได้ เหมาะกับใคร เจ้าหน้าที่ […]

1 2