หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการตัดต่อวีดดีโอด้วยโปรแกรม Canva

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต้อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพหรือกราฟิก ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว้าเป็นการย่อข้อมูล เพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ทำให้ผู้นำเสนอผลงาน (Presentation) นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปีจจุบัน Canva Program ช่วยให้การตกแต่งภาพ และกราฟฟิกได้สวยงามขึ้น สะดวก รวดเร็ว และง่ายช่วยให้คุณต่อยอดความคิดสร้างสรรค์งานกราฟิกได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยภายในหลักสูตรจะมีการสร้างงานให้ใด้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ออกแบบ Poster ประชาสัมพันธ์, Infographic และปรับแต่งภาพให้สวยงามในการสื่อสารภายในองค์กร และนอกองค์กร ฯลฯ รายละเอียดของหลักสูตร ส่วนที่ 1 เข้าใจหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ […]

หลักสูตรออนไลน์ การจัดการความขัดแย้ง

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในปัจจับันการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแต่เมื่อหลายคนมาอยู‹รวมกัน อาจเกิดความคิดเห็นหรือวิธีการทำงานที่ไม่ตรงกัน จึงกลายมาเป็นความขัดแย้ง และนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไขเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น เพื่อทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายของความขัดแย้ง บทที่ 2 ประเภทโครงสร้างของความขัดแย้ง บทที่ 3 แบบพฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดแย้ง บทที่ 4 กลยุทธ์วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง บทที่ 5 หลักการที่แก้ไขความขัดแย้งแล้วได้ผล Win-Win บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง บทที่ 7 เทคนิคการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง บทที่ 8การจัดการความขัดแย้งในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆ บทที่ 9 เคสตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรและวิธีแก้ไข เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ทำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งวิธีแก้ไข เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้น สามารถวิเคราะห์ความต้องการขอผู้ที่จะร่วมทีมทำให้เกิดการทำงานที่เป็นทีมที่ดีขึ้น เหมาะกับใคร เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ […]

หลักสูตรออนไลน์ ผู้นำยุคดิจิทัล พร้อมนำทุกการเปลี่ยนแปลง – Transformational Leadership in Digital World

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก ทวีความซับซ้อน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ “ผู้นำทุกระดับ” จะต้อง “พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน” เพื่อที่จะสามารถนำองค์กร และทีมงานให้พร้อมรับ “การปรับเปลี่ยน” ตามกระแสโลกได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Change Mindset, Digital Literacy, VUCA World, New Normal,Critical Think และ Resilience Quotient เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความ “ตระหนักรู้” และ “สามารถประยุกต์ใช้” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ในการ “ยกระดับภาวะผู้นำ” ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้มี Online Platform เป็นเครื่องมือหลัก ดังนั้น “วินัยการเรียนรู้” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะ Transform ตัวผู้เรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การ “นำการ Transform ทีมงานและองค์กร” อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1  โลก […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสุขและความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นทักษะที่สำคัญ ทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้คุณรับมือและพร้อมเผชิญหน้ากับปญหาต่างๆในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหามักชอบจมอยู่กับปัญหา ส่งผลทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบและความเครรยดโดยไม่รู้ตัว จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หากคุณได้เรียนรู้และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คุณจะสามารถควบคุมและจัดการความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองได้Œ โดยเริ่มจากการปรับมุมมองที่มีต่อปัญหาและมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่นำไปสู่เป้าหมาย คุณจะค้นพบและรู้สึกถึงศักยภาพภายในตัวเอง เกิดความคิดเชิงบวก ความเครียดลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น  รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 บทนำ (Introduction) อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์และความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตและการทำงาน คุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ บทที่ 2 การรู้จักตัวเอง (Self-awareness) รู้จักและเข้าใจตัวเองผ่าน MBTI (Personality Type) เจาะลึก MBTI ฝึกเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง บทที่ 3 การบริหารอารมณ์และจัดการความเครียดของตัวเอง (Self-regulation) ความหมาย สาเหตุและผลกระทบของความเครียด มาวัดความเครียดของคุณกันเถอะ (Stress Test) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Self-control & Stress Management) เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก (Positive Thinking) บทที่ 4 การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง […]

หลักสูตรออนไลน์ การทำ Web Sale Page ด้วยตัวเอง

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 Website คืออะไร เอาไปใช้ใน Online Offline Marketing ได้อย่างไร บทที่ 2 Web กับ Web Sale Page คืออะไร ต่างกันอย่างไร บทที่ 3 Domain คืออะไร สำคัญอย่่างไร และจะเชื่อมต่อโดเมนได้อย่างไร บทที่ 4 การ Upgrade Plan เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ บทที่ 5 เว็ปไซต์ที่เราสามารถใช้งานฟรีมีอะไรบ้าง บทที่ 6 สร้างเว็ปไซต์ภายใน 10 นาที บทที่ 7 ส่วนสำคัญของเว็ปไซต์ Theme, Home, Product, Contact บทที่ 8 มาสร้างหน้า Home เพิ่มและปรับแก้ไข ปุ่ม รูปภาพ บทที่ 9 มาสร้างหน้า Product (สินค้า) บทที่ 10 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข ข้อความ […]

หลักสูตรออนไลน์ 20 เทคนิค EXCEL ที่คุณต้องรู้

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ Excel เบื้องต้น แต่ต้องการเรียนรู้ถึง เทคนิคที่สำคัญในการประยุกต์ใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1  การเชื่อมข้อความและเซลล์ บทที่ 2 การใส่ค่าตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ บทที่ 3 การแสดงตัวเลขให้อยู่ในหน่วย พัน ล้าน บทที่ 4 การแปลงเลขอาราบิกเป็นเลขไทย บทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น บทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Common Size บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงินแบบ Compound Annual Growth Rate บทที่ 8 การดึงบางส่วนของข้อความในเซลล์ บทที่ 9 เทคนิคการสร้าง DropdownList เพื่อช่วยป้อนข้อมูล บทที่ 10 การสร้าง dynamic DropdownList บทที่ 11 การหาผลรวมอย่างรวดเร็วด้วย AutoSum บทที่ 12 การทำงานแบบเดียวกันกับหลายๆ ชีท บทที่ 13 การใช้สูตรแบบ 3D บทที่ 14 การเรียงลำดับตามที่กำหนดขึ้นเอง บทที่ 15 การเรียงลำดับตามคอลัมน์ บทที่ 16 การสร้าง pictograph บทที่ 17 การ copy […]

หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด สอนการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio โปรแกรมสำหรับการตัดต่อวีดีโออย่างง่ายๆ และรวมไปถึงการสร้างสื่อการเรียน การสอนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงสามารถบันทึกหน้าผู้สอนหรือผู้ที่กำลังทำการบันทึกเสียงไปด้วยในขณะเดียวกัน สร้างไฟล์วีดีโอในหลาย Format และที่นิยมส่วนใหญ่คือในรูปแบบของ .mp4 ที่ประกอบได้ทั้งภาพและเสียง รวมไปถึงสามารถสร้างไฟล์เสียงเพียงอย่างเดียวเช่นไฟล์ .mp3 ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โดยโปรแกรมที่ใช้สอนจะเป็นโปรแกรม Camtasia Studio 2008ความสามารถหลักๆ เช่น การจับหน้าจอ,การบันทึกเสียง, การปรับแต่งทั้งการใส่ Effect ที่เหมาะกับสื่อการสอนเช่น ใส่ Cursor Effects, การปรับแต่งสีวีดีโอ,การทำ Zoom in, Zoom out เพื่อให้เห็นภาพหรือสร้างโฟกัสให้กับวีดีโอ, การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (ClosedCaptions) การปรับแต่งเสียงเช่นการลดเสียงรบกวน การเพิ่มหรือลดเสียง การทำให้เสียงเร็วขึ้นหรือช้าลง รวมไปถึงการใส่ Subtitles (Closed Captions) รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Camtasia […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการทำโฆษณา Google Ads เพื่อปิดการขายมืออาชีพ

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการชำระค่าบริการกับบัตรบทที่ 2 การเพิ่มผู้ดูแลบทที่ 3 เครื่องมือ Google สำหรับเช็คตลาด Onlineบทที่ 4 เมนูต่างๆ โดยทั่วไปของ Google Adsบทที่ 5 การยิง Ads แบบโอกาสในการขาย และการดู Ads ผ่าน Applicatonบทที่ 6 การใช้งาน Google Map และการปักหมุดให้ทำตลาดได้ดีบนมือถือ   เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 30 นาท ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ (Line Official) ผู้เรียน มีความเข้าใจว่า Google Ads คืออะไร และทำไมต้องทำโฆษณา GoogleAds ผู้เรียนสามารถเปิดบัญชีโฆษณา Google Ads ทราบขั้นตอนการลงโฆษณา วางแผนและจัดวางโครงสร้าง Google Ads […]

หลักสูตรออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Line Official และ Line Myshop

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร (Line Official) บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก และการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งานบทที่ 2 ประเภทของ Line OAบทที่ 3 ทํา Link Line OA และ QR Code ของ Line OAบทที่ 4 การสร้างข้อความทักทายเพื่อนใหม่บทที่ 5 การเพิ่มเพื่อนใหม่ และการนําโค้ดไปวางบนเว็ปไซต์บทที่ 6 การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติบทที่ 7 การบรอดแคสต์บทที่ 8 การเพิ่มสิทธิ์แอดมินบทที่ 9 การสร้างบัตรสะสมแต้ม   รายละเอียดของหลักสูตร (Line Myshop)   บทที่ 1 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก บทที่ 2 การสร้างรายการสินค้าบทที่ 3 การสร้างการจัดการสต๊อกสินค้าบทที่ 4 การสร้างช่องทางการชําระเงินบทที่ 5 การสร้างช่องทางการจัดส่งบทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ ยิง Ads Facebook ให้ปัง

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 การสร้าง Group Mobile Versionบทที่ 2 การสร้างเพจ Facebook Mobile Version Computer Version บทที่ 3 การเข้าสร้างบัญชีครั้งแรก บทที่ 4 การชำระค่าบริการกับบัตรสำหรับผู้เปิดบัญชีครั้งแรกกับ Facebook บทที่ 5 การเพิ่มผู้ดูแล Page บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาดด้วย Facebook บทที่ 7 แนวคิดการสร้าง Content Facebook Part 1 บทที่ 8 การยิง Ads แบบข้อความ และ การสร้าง Chatbot ใน Facebook MSG บทที่ 9 การดู Facebook Ads ผ่าน App FacebookAdvert Manager บทที่ 10 การเซ็ต Ads Facebook […]

1 2 3 4