หลักสูตรออนไลน์ การสื่อสาร เพื่อความสุขในชีวิต การทำงานและองค์กร – Communication for Happy Life and Work

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิต และการทํางาน ซึ่งนอกจากเป็น การถ่ายทอดข้อมูลสู่บุคคลอื่นๆ แล้ว ยังทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างบรรยากาศแห่งความสุขอีกด้วย แต่การจะทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจ และอาศัยองค์ประกอบต่างๆอีกด้วย ซึ่งในหลักสูตรนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งเทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบของการสื่อสาร เพื่อทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : หลักการและองค์ประกอบ • บทนํา • ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร • องค์ประกอบและประเภทของการสื่อสาร Section 2 : กระบวนการสื่อสาร • กระบวนการสื่อสาร • การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ • คุณลักษณะของผู้ประสบความสําเร็จในการสื่อสาร และอุปสรรค์ และข้อควรระวังในการสื่อสาร Section 3 : เทคนิคการสื่อสาร •  เทคนิคการใช้น้ําเสียงในการสื่อสาร •  การสื่อสารเพื่อสร้างความสุข •  แนวคิดและอุปสรรค์ของการสื่อสารในองค์กร • ทําให้การสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพ •  การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงในองค์กร • การสื่อสารในยุคดิจิทัล • การสื่อสารออนไลน์ เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง […]

หลักสูตรออนไลน์ เพิ่มพลังใจ ปลุกไฟ ในการทํางาน – Energize Your Mind For High Productivity

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เพื่อให้มีพลังชีวิต วิธีคิดในการ ทํางาน ปลุกศักยภาพในตัวคุณออกมา ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 :ทําไมต้องเพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทํางาน 1. พลังงานสําคัญกับเราอย่างไร2. ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะหมดไฟ3. สาเหตุที่ทําให้เราหมดไฟ4. หากภาวะหมดไฟไม่ได้รับการจัดการจะส่งผลอะไรบ้าง Section 2 :วิธีการเพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทํางาน 5. กระบวนการชาร์ตพลังชีวิต6. เทคนิคในการสร้างพลังดี ๆ ในตนเองและทีมงาน7. ชาร์ตพลังทางความคิด8. ชาร์ตพลังทางคําพูด9. ชาร์ตพลังผ่านการลงมือทํา  เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 15 นาที  ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ • เพื่อยกระดับพลังงานของตนเองให้สูงขึ้น • เพื่อชาร์จพลังชีวิตให้ตนเอง • ช่วยปรับพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้ได้ • ทํางานอย่างมีความสุข และผลลัพธ์มากขึ้น เหมาะกับใคร • คนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น • คนทํางานประจํา และFreelance • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการชาร์จพลังให่ตนเอง วิทยากร วิทยากร อาจารย์ อรพินท์ ธีระตระกลูชัย ประวัติวิทยากร […]

หลักสูตรออนไลน์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า – Customer Relationship Management

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าและบริการมีความหลากหลาย รวมทั้งสินค้าและบริการมิค่อยแตกต่างกัน การรักษาลูกค้าเก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก ธุรกิจจึงมีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้าระหว่างกันแต่หากองค์กรมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การจัดระบบ CRM-Customer Relationship Management การมีระบบจัดเก็บและวิเคราะห็ข้อมูลลูกค้าด้วย Big Data และการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลลูกค้าระยะยาวดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า ภายใต้หลักการ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 หลักการที่สําคัญของ CRM • ความหมายและแนวคิดของ CRM • ประโยชน์ของการสร้างสัมพันธกับลูกค้า • ความท้ายและหลุมดําในการนํา CRM มาใช้ในองค์กร • องคประกอบของ CRM   Section 2 ความรู้พื้นฐานที่สําคัญของ CRM • ลูกค้า และประเภทของลูกค้า • ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) • จุดสัมผัส (Touch Point)   Section 3 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า • กระบวนการทํา CRM • การคิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า […]

หลักสูตรออนไลน์ การใช้ภาษาจีนในที่ทำงาน – Chinese For Office Workers

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด คอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝน และใช้ได้ผลจริงในองค์กรเน้นฝึกทักษะด้านการสนทนาภาษาจีนเป็นหลัก คอร์สนี้จะช่วยเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน ที่ถูกต้อง ชัดเจน ช่วยให้การทํางานในองคกรขับเคลื่อนได้เป็นอยางดี รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : ประโยคพื้นฐานทั่วไป • การทักทายทั่วไป • การแนะนําตัวในที่ทํางาน • การขอบคุณ • การขอโทษ • การนับเลข 1-100 • การบอกเวลา Section 2 : การนัดหมาย • การนัดการประชุม • การตอบรับทางโทรศัพท์ Section 3 : การให้กําลังใจเพื่อนร่วมงาน • ประโยคให้กําลังใจ • กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ Section 4 : เกร็ดความรู้ •  ข้อควรรู้สําหรับการทํางานวันแรกในบริษัทจีน Section 5 : เทคนิค / วิธีการ • เทคนิคการพูดภาษาจีนให้เป็นอย่างรวดเร็ว • บทสนทนาที่มักใช้ในที่ทํางาน (1) • บทสนทนาที่มักใช้ในที่ทํางาน (2) • บทสนทนาที่มักใช้ในที่ทํางาน (3) เวลาทั้งหมดของ […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการถ่ายทํา VDO เพื่อผลิตสื่อในองค์กร – VDO PRODUCTION TECHNIQUE

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายทําวิดีโอ และสามารถนําไปใช้ในการผลิตสื่อโดยสามารถปฏิบัติได้จริงในองค์กรของตนเอง รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : แนวคิดการถ่ายทํา VDO 1. แนวคิดการผลิตสื่อและวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ Section 2 : ขั้นตอนการถ่ายทํา VDO 2. ขั้นตอนการผลิตวิดิทัศน์ Section 3 : เทคนิคการถ่ายทํา VDO 3. ขนาดภาพและมุมกล้อง Section 4 : เทคนิคการจัดแสงขณะถ่ายทํา 4. การจัดแสง 5. Workshop การจัดไฟ 1 ดวง 6. Workshop การจัดไฟ 2 ดวง 7. Workshop การจัดไฟ 3 ดวง 8. Workshop การจัดไฟ 4 ดวง […]

หลักสูตรออนไลน์ ตัดต่อ VDO ง่ายๆ ด้วยมือถือ

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ยุคนี้เป็นยุคของวิดีโอ!  วิดีโออธิบายได้ง่ายที่สุด!  วิดีโออธิบายได้ทุกอย่าง!  การสื่อสารด้วยวิดีโอทําให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย สร้างความต้องการ ทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น คลิปวิดีโอส่งผลต่อการสร้างตัวตนการตลาด การขายสินค้าและบริการอย่างมาก ทุกคนมีมือถือ! จะดีกว่าไหม ถ้าทํา VDO สร้างรายได้ และสร้างตัวตนได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว! เริ่มต้น! สร้างสรรค์วิดีโอด้วยการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ ทําวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : ประโยชน์ของวิดีโอกับการขายและสร้างรายได้ 1.1  ใครๆ ก็ขายได้ นักรีวิวสินค้า Micro Influencer 1.2 เทคนิคการทํา VDO ทําวิดีโออะไรดี? รีวิวสินค้า รีวิวการทองเที่ยว บริการและสถานที่ Section 2 : ความรู้พื้นฐานที่เปลี่ยนวิดีโอธรรมดาให้ปัง! 2.1 การคิด Content เนื้อหาน่าสนใจ! ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย! 2.2 การวางแผนกระบวนการผลิตวิดีโอ สําเร็จตั้งแต่เริ่มต้น! Section 3 : เทคนิคการถ่ายวิดีโอให้สวย […]

หลักสูตรออนไลน์ ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาาร ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด คอรสนี้เป็นคอร์สสอนภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมทรอดแทรกเกร็ดความรู้เล็ก ๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน บทเรียนเข้าใจง่ายไม่วิชาการมากจนเกินไป สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันที มีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : บทนํา 1. แนะนําคอร์สเรียน Section 2 : พินอินคือสิ่งแรกที่ต้องรู้ 2.1 พินอินคืออะไร สําคัญยังไง 2.2 พยัญชนะ 23 ตัวในพินอิน 2.3 สระและการออกเสียงสระ 2.4 การผันเสียงวรรณยุกต์ของภาษาจีน 2.5 เทคนิดการสะกดและผสมคํา Section 3 : การแนะนําตัวและการใช้ในชีวิตประจําวัน  3.1 เทคนิคการเรียงประโยคง่ายๆใช้ได้ทุกสถานการณ์ 3.2 คําศัพท์ในการแนะนําตัว 3.3 ประโยคภาษาจีนในการเดินทาง 3.4 ตัวเลขและการนับเลขภาษาจีน 3.5 ประโยคคําถามภาษาจีนที่ใช้บ่อย Section 4 : […]

หลักสูตรออนไลน์ ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย และการบริการลูกค้า

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เพื่อให้ผู้เขารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณที่สําคัญ ต่าง ๆ ในธุรกิจการบริการอย่างถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติและถูกธรรมเนียมสากล ส่งเสริมให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น นําไปสู่การสร้างความประทับใจให้ลูกคาในธุรกิจการบริการ รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : Introduction • Introduction Section 2 : Introduction Greetings and Introducing • Vocabulary for people in sales and customer service • Greetings Section 3 : Conversation • Starting a conversation to sell your product • Telephone conversations • Offering help • Saying No to customers Section 4 : Tips […]

หลักสูตรออนไลน์ ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในองค์กร – Employee Engagement and Sense of Ownership

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในการทํางานในปัจจุบันนั้น คุณอาจจะเคยรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านี้ • ไม่มีเป้าหมายในชีวิต• คิดลบกับทุกสิ่ง• ไม่ผูกพันกับองค์กร ซึ่งเมื่อเกิดความคิดแบบนี้แล้ว จะทําให้ตัวคุณทํางานไม่เต็มที่ ไม่มีความผูกพันกับองค์กร ผลงานต่ําลง การที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ คุณจะต้องสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของของงาน เพื่อทําให้เกิดความผูกพันในองค์กร รู้สึกมีคุณค่า และทุ่มเททํางานมากขึ้นซึ่งการที่จะสร้างแนวคิดความเป็นเจ้าของได้นั้น ต้องใช้องค์ประกอบอย่างไร ใช้วิธีไหนเพื่อทําให้แนวคิดนี้ติดตัวคุณหรือคนอื่นๆ ไปตลอด คําตอบอยูในหลักสูตรนี้ รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 : แนวคิดด้านความผูกพันและการมีส่วนร่วม • บทนํา• ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองจากการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ• ความผูกพันของพนักงาน• แนวคิดการสร้างความผูกพันในองค์กร Section 2 : แนวทางการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม •  การเพิ่มเงินจะเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้หรือไม่•  ความรับผิดชอบ VS ความเป็นเจ้าของ•  Sense of Ownership•  แนวทางการพัฒนาจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ (ระดับองค์กร)•  6 ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของ Section 3 : เทคนิคที่สําคัญ •  เทคนิคการสร้าง ownership•  อุปสรรคของการสร้างการเป็นเจ้าของ•  Sustaining an Ownership Section 4 : กรณีศึกษาและบทสรุป • กรณีศึกษาองค์กรชั้นนําในการสร้าง Employee engagement and sense of […]

หลักสูตรออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน – English for office workers

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ในการใช้ชีวิตเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการสร้าง ความรู้สึกไม่พอใจและทําให้เราอารมณ์เสียไปทั้งวัน เราจะทําอย่างไร เพื่อจะรับมือ กับเรื่องราวแย่ๆเหลานั่น หรือ คิดบวก กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขามา เพื่อให้เราใช้ ชีวิตได้ด้วยความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงได้ต่อไป รายละเอียดของหลักสูตร Section 1 Introduction Section 2 Introduction Greetings and Introducing 1. Greetings 2. Introducing Yourself and Your Colleagues Section 3 Conversation 3. Topics for Small Talk 4. Thanking and Apologizing 5. Telephone Conversations 6. Saying goodbye Section 4 Tips 7. Tips […]

1 2 3 5