หลักสูตรออนไลน์ การปรับตัวเขากับ สภาพแวดลอมในการทํางาน ยุค New Normal – (AFA) Adaptability / Flexibility / Agility (AFA)

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการดําเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การผลิตสินค้าหรือบริการเนนในเรื่องของสุขอนามัยและความสะดวกมากขึ้น แลวคุณจะทําอย่างไรหรือใช้แนวคิดแบบไหน เพื่อทําให้ตัวคุณ หรือ ทีมงานของคุณนั้นมีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ ในหลักสูตรนี้จะทําให้คุณได้เข้าใจเทคนิค วิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานได้ดีขึ้น รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ (Concept & Theory) หลักการและความสําคัญของการปรับตัว Growth & Fixed Mindset บทที่ 2 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) แนวคิด ทักษะ และทฤษฎีที่สําคัญในการปรับตัว Adaptability ความสามารถในการปรับตัวa. ความหมายและการปฏิบัติb. วิธีสร้างและกรณีศึกษา บทที่ 3 ความยืดหยุ่นในการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Flexibity) Flexibility ความยืดหยุนในการทํางานรวมกับผูอื่นa. ความหมายและการปฏิบัติb. วิธีสร้างและกรณีศึกษา บทที่ 4 ความคลองตัวในการทํางาน (Agile) Agile ความคลองตัวในการทํางานa. ความหมายและการปฏิบัติb. วิธีสร้างและกรณีศึกษา บทที่ 5 วิธีการและเทคนิคที่สําคัญ (Methodologies & […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการให้บริการ ลูกค้าในระบบออนไลน์

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เมื่อโลกเปลี่ยนไป 5G / Blockchain /Internet of things / Chatbot / Cloud / Drone/ AI เข้ามารูปแบบการให้บริการลูกค้าก็เปลี่ยนไปงาน Call Center ถูกย้ายให้ระบบ IT ดูแลแทนแต่งาน Call Center มิได้หมดไปหากแต่จะเป็นงานOnline Customer Service นั้นจะมาแทนที่ผู้ให้บริการจะเปลี่ยนจากการตอบทางโทรศัพทมาเป็นการพิมพ์ตอบแทนลูกค้า หลักสูตร OnlineCustomer นี้จะช่วยเติมเต็มแนวคิดหลักการเทคนิคและทักษะ เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าสู่โหมดออนไลน์ รายละเอียดของหลักสูตร เทคนิคการใหบริการลูกค้าในระบบออนไลน์ บทที่ 1 แนวคิดการให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์บทที่ 2 เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า การตอบเรื่องการรับประกัน หรือการคืนสินค้า บทที่ 3 เทคนิคการใช้ขอความสนทนากับลูกค้า การใช้ขอความสนทนากับลูกค้า Do and Don’t ในการสนทนาออนไลน์กับลูกค้า วิธีการรับมือเมื่อลูกค้าอารมณ์เสีย […]

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการเป็นวิทยากร มืออาชีพขั้นสูง – Advanced Train the Trainer

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ทําอาชีพวิทยากร หรือผูทํางานวิทยากรภายในองค์กรได้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ และหลักการที่สําคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรมืออาชีพ และหลักการที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และนํามาฝึกฝนจนสามารถนําเป็นแนวทางการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพได้อย่างแท้จริงผู้คนสนใจงานพูด งานสอน งานวิทยากรมากมาย แต่มีน้อยคนนักที่จะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่มีพื้นฐานที่ดี สามารถส่งมอบองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในสิ่งที่วิทยากรได้ให้ความรู้ เพราะวิทยากรมิใช่แค่บอก แต่วิทยากรบอก ถาม ทําให้ดู ชวนใหคิดสร้างบรรยากาศให้คิดและทําพร้อมสรุปรวบยอด รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1   การจัดเตรียมหลักสูตร และหัวข้อและบรรยาย Workshopบทที่ 2   เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี บทที่ 3   การจัดทําสไลด์ประกอบการบรรยาย บทที่ 4   การใช้น้ําเสียง จังหวะความเร็วบทที่ 5   รูปแบบการบรรยายที่ดีบทที่ 6   การบริหารเวลาบทที่ 7   บทสรุปการเป็นวิทยากรสู่วิทยากรมืออาชีพ เวลาทั้งหมดของ VDO :  1 ชั่วโมง 30 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 1.  มีเทคนิคของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ2. […]

หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Excel สําหรับผู้เริ่มต้น – Excel for Beginner

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น (เหมาะกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007,2010, 2013, 2016 และ 2019) โปรแกรมที่ใช้สอน เป็น Microsoft Excel เวอรชั่น 2019เข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม MicrosoftExcel ได้ในระดับเบื้องต้น สําหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว โดยจะเริ่มตนตั้งแต่การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (โปรแกรม Excel) พื้นฐานเฉพาะที่สําคัญและจําเป็น จากนั้นเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่ายๆ โดยอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดผู้เรียนสามารถทําตามได้เลยทันทีไปจนถึงการใช้งานฟังคชั่นง่ายๆ ของโปรแกรมได้ รายละเอียดของหลักสูตร การใชงานโปรแกรม Excel เบื้องตน บทที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องมีบทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐานของ Excel เมื่อใดควรใช้ หรือไม่ควรใช้ Excelบทที่ 3 แนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมExcel 2019 (Excel Screen/ Menu) การเปิดเพื่อเริ่มต้นโปรแกรม ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ Title […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาภาวะผู้นําขั้นสูง – Super Smart Leader

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด “ผู้นํา” ไม่ว่าจะเป็นผู้นําขององค์กรประเภทใด ขนาดเท่าใด ดําเนินธุรกิจใดมีทีมงานจํานวนเท่าใด…ล้วนแล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมี “ภาวะผู้นํา” เป็นพื้นฐานหลักในการ “นําทีม” และ “นําความสําเร็จ” มาสู่การทําหน้าที่ในฐานะผู้นํา “ผู้นําที่ต้องสร้างผู้นํา” หมายถึงผู้บริหารในองค์กรที่มี “ลําดับชั้นการบังคับบัญชา”มากกว่า 1 ระดับขึ้นไป ยิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ภาวะผู้นําระดับสูง” เพื่อที่จะต้อง“พัฒนาผู้นําระดับรองลงไป” และ “พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด” ไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งนี่คือเหตุผลหลักที่ หลักสูตร “Super Smart Leader” จึงถูกออกแบบเพื่อที่จะพัฒนาCompetency ที่สําคัญของ “ผู้นําที่ต้องสร้างผู้นํา” อันได้แก่ ภาวะผู้นําเพื่อสร้างผู้นํา, ทักษะการดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสูงสุด, เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน,ทักษะการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ, แนวทางการเผชิญสถานการณ์อยางชาญฉลาด,ทักษะการสื่อสารอย่างผู้นํา และหลักการตัดสินใจ และทักษะการแก้ไขปัญหา การบูรณาการ “องค์ความรู้, แนวทางพัฒนาทักษะ รวมถึงการปรับทัศนคติ”อย่างเหมาะสมสอดคลองกัน คือสิ่งสําคัญที่สุดที่หลักสูตร Super Smart Leaderจะดําเนินการให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ตลอด 1 วัน ด้วยแนวทาง ActiveLearning, Problem Based Learning […]

หลักสูตรออนไลน์ การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อผลสําเร็จ – Systematic Thinking For Success

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การคิดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญของมนุษย์ทั้งในการทํางานและการใช้ชีวิต การคิดนําไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทํา ซึ่งล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่ตามมา ปลายทางของการคิดคือการนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละคนแต่กต่างกันออกไป เนื่องมาจากกระบวนการของการคิดที่นําไปสู่การกระทํานั้นแตกต่างกัน เมื่อเป้าหมายจะสําเร็จหรือไม่ เริ่มต้นมาจากการคิดและการกระทําอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะที่สําคัญนอกจากจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพแล้วกระบวนการคิดที่เหมาะสมยังเป็นหัวใจสําคัญของการเริ่มต้นความสําเร็จ การที่เราสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเป็นอัตโนมัติ มีขั้นตอนและเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน จะทําให้การทํางาน การใช้ชีวิตถูกขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน หากคนที่มีความคิดอย่างเป็นระบบมาอยู่ด้วยกัน ทํางานด้วยกัน ก็จะส่งเสริมให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมาย เป้าหมาย และประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบบทที่ 2 กฎ 20 ไมล์ไปสู่ความสําเร็จบทที่ 3 องค์ประกอบของการบรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จบทที่ 4 7 องค์ประกอบและความสําคัญของการคิดอย่างเป็นระบบบทที่ 5 ทัศนคติที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแตเริ่มต้นบทที่ 6 การรับรู้และการรับมือกับปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อเป้าหมาย บทที่ 7 5 ทักษะการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบบทที่ 8 ทักษะการคิดด้วยทัศนคติและ Mindset เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายบทที่ 9 ทักษะการกําหนดเป้าหมายระยะสั้น-กลาง-ยาวบทที่ 10 ทักษะการคิดเชิงระบบ ครบถ้วนและครอบคลุม ( WIN – WIN )บทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ การนํา OKRs ไปใช้ฟื้นฟู ธุรกิจในยุควิกฤติ – Objective Key Results OKRs

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด OKRs สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้แต่มีรายละเอียดที่ต้องระวังในการนําไปใช้งาน ซึ่งหากองค์กรได้นําไปใช้ โดยไม่มีพื้นฐานที่เพียงพอก็อาจทําให้เกิดความสูญเสีย หรือเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ระบบงาน งบประมาณ เวลา เป็นต้นหลักสูตร OKRs เป็นหลักสูตรแบบออนไลน์ที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการจดจําพร้อมมีตัวอย่างองค์กรที่ดําเนินการสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของ OKR ความหมายของ OKR วัตถุประสงค์ของการนํา OKR มาบริหารงาน แนวทางการพัฒนา OKR ปัจจัยความสําเร็จของการนํา OKR ไปใช้ในทางปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่าง OKR และ KPI บทที่ 2 กรณีศึกษาองคกรชั้นนําที่ใช้ OKR สําเร็จ ตัวอย่าง OKR ในบางฝ่ายงาน การวิเคราะห์ OKR ตามตัวอย่างที่เสนอ แนวทางการนํา OKR ไปขยายผล บทที่ […]

หลักสูตรออนไลน์ การสร้างทักษะการนําเสนอผลงาน – Presentation Techniques and Skills

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การนําเสนอผลงานนั้นด้วยทักษะการนําเสนอที่ดี จะช่วยให้ผู้ฟังมีความเข้าใจง่ายและเกิดความต้องการที่จะฟังเนื้อหานั้นอยู่ตลอด เพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหมายของการนําเสนอ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 เปิดมุมมองความคิดของผู้นําเสนอแบบมืออาชีพ ความสําคัญของการนําเสนอ บทที่ 2 เทคนิค วิธีการ การนําเสนออย่างมืออาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนการนําเสนอ เทคนิคการแต่งกาย/แต่งหน้า การสร้าง First Impression การชนะความประหม่าก่อนพูดและขณะพูด การปรากฎตัวหน้าเวที การเลือกใช้คําภาษา บทที่ 3 ทักษะการนําเสนออย่างมืออาชีพ พร้อมบทฝึกสู่การนําไปใช้จริง การใช้น้ําเสียง การใช้ภาษากาย การเชื่อมโยงไปสู่เรื่องใหม่ (Linkage) เทคนิคการเปิดเรื่อง เทคนิคการขยายเนื้อเรื่อง เทคนิคการปิดเรื่อง เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง 50 นาที ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลักสูตรนี้ทําให้สามารถ ให้ผู้เรียนตระหนักเห็นถึงความสําคัญ ของการพัฒนาทักษะการนําเสนอที่ทุกคนสามารถฝึกฝนพัฒนาได้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและเทคนิดตางๆ ที่จําเป็นในการนําเสนอ ให้ผู้เรียนสามารถนําเทคนิดการนําเสนอ ไปเลือกปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับใคร […]

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม – Creative Thinking & Innovation Development

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนําความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมในองค์กรได้ต่อไป เพื้อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่มีความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจใหม่ได้ รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 แนวคิดที่สําคัญสู่ความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนไปสู่ Conceptual Age (creators & empathizers) ความสําคัญของการสร้างสรรค์ในองค์กร คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ ความหมายของ Creative Thinking และ Innovation นวัตกรรมมาจากใครบ้าง บทที่ 2 วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม Models of Innovation Management เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคิดสร้างสรรค์ – ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ – รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไร – ลองมองหาในสาขาวิชาอื่น – มองหาความคิดเยอะๆ บทที่ 3 เครื่องมือและเทคนิคสู่การคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมพร้อมกรณีศึกษามากกว่า 20 ธุรกิจ 6 เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ – เครื่องมือทดแทน – เครื่องมือผสม – […]

หลักสูตรออนไลน์ การโค้ชผลงาน – Performance Coaching

รายละเอียด ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ วิทยากร รายละเอียด รายละเอียด การโค้ชผลงาน เป็นกระบวนการ ที่หนึ่งบุคคล (โค้ช) ทําการโค้ชกับอีกบุคคล (โค้ชชี่) ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของโค้ชชี่ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงหลักสูตรนี้เห็นการถ่ายทอดกระบวนการโค้ชผลงานในรูปแบบที่เป็นสากลพร้อมประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ อันจะทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปสู่การโค้ชผลงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง รายละเอียดของหลักสูตร บทที่ 1 ความหมายและประโยชน์บทที่ 2 บทบาทการโค้ชบทที่ 3 รูปแบบการโค้ชแบบ GROWบทที่ 4 การโค้ชโดยอาศัย Competency Modelบทที่ 5 กระบวนการโค้ช Coaching Process เวลาทั้งหมดของ VDO : 1 ชั่วโมง ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลักสูตรนี้ทําให้สามารถ เข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดการโค้ชผลงาน เข้าใจบทบาทของโค้ชและข้อคิดของโค้ชมืออาชีพ สามารถนําเอากระบวนการโค้ชไปใช้ในงานได้ สามารถโค้ชผลงาน ภายใต้โมเดลสมรรถนะ เหมาะกับใคร หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / ผู้ที่จะมีหน้าที่โค้ช วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง ประวัติวิทยากร วิทยากรอาวุโส […]

1 2