การ Coaching รายบุคคล (Individual Coaching)

หลักสูตร การโค้ชผลงานขั้นสูง – Advance Performance Coaching chakun muijaibunหมวด 12 : การ Coaching รายบุคคล (Individual Coaching) หลักสูตร การโค้ชผลงาน – Performance Coaching chakun muijaibunหมวด 12 : การ Coaching รายบุคคล (Individual Coaching) หลักสูตร การพัฒนาทักษะและความรู้ตามโจทย์ที่ต้องการ – Customized Solution chakun muijaibunหมวด 12 : การ Coaching รายบุคคล (Individual Coaching) หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านการบริการองค์กร – Customer Service Development chakun muijaibunหมวด 12 : การ Coaching […]

การให้คำแนะนำรายบุคคล (Individual Consulting)

หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษา – Consultative Selling Training chakun muijaibunหมวด 11 : การให้คำแนะนำรายบุคคล (Individual Consulting) หลักสูตร การบริการลูกค้า – Customer Service/Strategy Excellence/Management chakun muijaibunหมวด 11 : การให้คำแนะนำรายบุคคล (Individual Consulting) หลักสูตร การบริหารคนและองค์กร – Organization Management & People Management chakun muijaibunหมวด 11 : การให้คำแนะนำรายบุคคล (Individual Consulting) หลักสูตร ภาวะผู้นำ – leadership chakun muijaibunหมวด 11 : การให้คำแนะนำรายบุคคล (Individual Consulting)

การออกแบบบริการ (Service Design)

การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นการกำหนดรูปแบบการให้บริการขององค์กรว่าควรเป็นไปในลักษณะใด ตั้งแต่บรรยากาศ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยูนิฟอร์ม รูปแบบการแต่งกาย ขั้นตอนการทำงาน เวลาที่ใช้ บุคลิกภาพ ลักษณะคำพูด ของผู้ให้บริการ โดยทั้งหมดจะสอดคล้องกับแบรนด์ หรือภาพลักษณ์ขององค์กร อันจะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงมาตรฐานการบริการตามที่องค์กร กำหนดได้อย่างแท้จริง เปรียบได้กับการสร้างบ้านที่สวยงาม ตรงตาม Concept ของเจ้าของบ้าน ในการออกแบบบริการ (Service Design) ของที่ปรึกษา ก็เปรียบเสมือนสถาปนิก ที่ช่วยออกแบบรูปแบบการบริการตาม Concept ของธุรกิจที่สอดคล้องกับแบรนด์ที่วางไว้ เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีเอกลักษณ์นั่นเอง ที่ปรึกษาจะเข้าไปช่วยทำ Workshop ในการออกแบบบริการและจัดทำมาตรฐานการให้บริการ ให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างมีเอกลักษณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบริการ 2. เพื่อสามารถออกแบบ การให้บริการในองค์กรของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อสามารถนำเอาผลลัพธ์จาก Workshop ในการออกแบบบริการไปใช้ในการดำเนินงานให้บริการลูกค้าได้จริง   ผลที่ได้รับ 1. มีเอกสาร รูปแบบที่ใช้ในการบริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และปฏิบัติใช้ได้จริง 2. มีรูปแบบการบริการลูกค้าที่แปลกใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 3. การส่งมอบบริการลูกค้าจะเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความประทับใจให้แก้ลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ […]

การบริการให้เกิดแบรนด์ (Branded Customer Service)

การสร้างแบรนด์โดยการเปลี่ยนโลโก้ ตกแต่งสถานที่ และโฆษณานั้นไม่ยาก แต่การสร้างแบรนด์ให้เกิดที่ตัวคน พนักงานทุกคนนั้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป หากแต่ต้องมีการออกแบบ พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กร โดยที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้อย่าง “ลัด สั้น ย่อ” ผลที่ได้รับ ลักษณะการทำงาน บุคลิกของพนักงาน และการส่งมอบบริการลูกค้าโดยรวม เป็นไปอย่างมีเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับแบรนด์ และเป็ที่ชื่นชอบของลูกค้า ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการทุกครั้ง องค์กรมีหลักยึด และจุดยืนที่ดีในสายตาของลูกค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921

การสร้างวัฒนธรรมบริการ (Service Culture)

คือการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรต่อการให้บริการลูกค้าที่ยั่งยืน เพื่อให้องค์กรของเรามีรูปแบบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าที่มีแนวทางใกล้เคียงกัน ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ ทุกครั้งที่มาใช้บริการ เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเสาเข็มขององค์กรในด้านการบริการที่ยั่งยืน โดยการออกแบบวัฒนธรรมบริการค่านิยม และพฤติกรรมบริการขององค์กร หลังจากนั้น จึงทำการฝึกอบรม พัฒนา ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามวัฒนธรรมบริการที่ได้กำหนดไว้ ตัวอย่างองค์กรชั้นนำในสากล และในประเทศที่มีการสร้างวัฒนธรรมบริการ ได้แก่ STAR BUCKS, Ritz Carlton, Mandarin Oriental Hotel-Bangkok และ AIS เป็นต้น ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ เราสามารถดำเนินการตาม DISCS Model ได้ดังภาพ   ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-921-7921

1 2