หลักสูตร NPS Net Promoter Score for Customer Engagement

การสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้า (Customer Engagement) เป็นกลยุทธที่องค์กรชั้นนํา นําไปใช้  ปฏิบัติโดยมีการวัดผลที่สําคัญคือค่า NPS (Net Promoter Score) ซึ่งการทําให้ประสบความสําเร็จนั้น จําเป็นต้องมีการเข้าใจถึงรูปแบบการวัดและประเมินค่า NPS รวมทั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการเสริมให้เกิดค่า NPS ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน หัวข้อเรียนรู้  – การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)  – เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า  – CRM กับการบริหารแนวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ  – การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงคุณค้าธุรกิจ  – การสร้างความภักดีของลูกค้า  – การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  – การสร้างความประทับใจเพื่อความภักดีในตราสินค้า  – และการสร้างความสัมพันธ์  – การปฏิบัติทุกจุดสัมผัสลูกค้ามีผลต่อ CRM  – ตัวชี้วัดในด้านความผูกพันของลูกค้า  – ประโยชน์ของความผูกพันของลูกค้า  – Net promoter score(NPS)  – การวัดค่า NPS ในธุรกิจ  – กรณีศึกษา  – บทบาทของเราต่การสร้าง NPS  – Workshop : NPS  – เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง NPS  – หลักการ CEM และวิธีการสร้าง CEM  – ประเภทของ CEM (General […]

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ (The Psychological of Professional Customer Service)

ปัจจุบันในการบริการลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง เพราะการบริการที่ดี จะทำให้เป็นการรักษาลูกค้าเก่า และเกิดการแนะนำให้ผู้อื่นเข้ามาซื้อ สินค้า และใช้บริการของเราจนกลายเป็นลูกค้าใหม่หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะแก่ผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความรู้สึก และอารมณ์ของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน พร้อมที่จะสามารถให้บริการที่ดวงใจ รวมทััง รับมือกับสถานการณ์ ปัญหา หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจถึงความแตกต่าง และสไตล์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละราย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการสนทนา นำเสนอ ตอบคำถาม และแก้ปัญหากับลูกค้าในแต่ละ สไตล์ได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเอาบทเรียนที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เนื้อหาหลักสูตร ความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ความสำคัญของลูกค้า ความแตกต่างของลูกค้า สไตล์ของลูกค้า – Generation – Behavior/ Manner/ Word – Life Style Workshop การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น (ลูกค้า) หลักการควบคุมอารมณ์ ในสถานการณ์ต่างๆ เทคนิคการนำเสนอ และให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ การเจรจา และตอบคำถามลูกค้าที่ดี ทักษะการแก้ไขปัญหา […]

1 2 3 4