หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า – Customer Relationship Management

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก มีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การจัดระบบ CRM-Customer Relationship Management การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับลูกค้าเอาไว้ และระหว่างพนักงานด้วยกัน ภายใต้หลักการ ลูกค้าภายนอก (External Customers) และลูกค้าภายใน (Internal Customers) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารและแนวทางปฏิบัติของ Customer Relationship Management 2. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการนำ Customer Relationship Management มาใช้เป็นกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก 3. สามารถนำความรู้แนวคิด ประสบการณ์ Customer Relationship Management ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และผลักดันโดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร แล้วนำไปใช้บริหารและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื้อหาหลักสูตร • หัวใจของการบริการ • Overview CRM Knowledge, CRM Vision […]

หลักสูตร Digital Marketing

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่มีธุรกิจใดที่จะปฏิเสธการทำการตลาดแบบดิจิทัลได้ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง รวมถึงยังทำให้เกิดการซื้อขายได้ทันทีในวินาทีที่สื่อของเราเข้าถึงตัวผู้บริโภค หลักสูตร Digital Marketing นี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ อันจะเป็นการต่อยอดด้าน Digital Marketing ให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง อันจะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่มีอยู่ได้ เนื้อหาหลักสูตร 1. การเปลี่ยนแปลงของยุคลสมัยยุคดิจิทัล 2. ความสำคัญในธุรกิจออนไลน์ 3. กรณีศึกษา องค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ 4. การมองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 5. Tip เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย – รูปภาพ/การถ่ายภาพ/วิดีโอ/ข้อความ – การดึงบุคลิกของผลิตภัณฑ์ออกมานำเสนอ – Story สำหรับสินค้า – การโฆษณาในสื่อ Online 6. Email Marketing 7. ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า 8. ช่องทางการใช้ Social Media ในการทำ Digital Marketing 9. Workshop : Our Digital […]

หลักสูตร การบริหารการตลาด Marketing Management

ในการก้าวสู่องค์กรชั้นนำที่มียอดขายสูง ลูกค้ามีความผูกพันและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาดจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนบุคลากรที่มีความสำคัญขององค์กร จึงควรมีความรู้พื้นฐาน เพื่อทำให้เกิดความรู้จักและเข้าใจในเรื่องการตลาด และลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานด้านการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดมุมมองทางการตลาดอันจะไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้ วัสถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในมุมมองของลูกค้าและการตลาด 2. เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในงานได้จริง เนื้อหาหลักสูตร • ความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า (Customer Understanding / Customer Requirement) • หลักการการตลาด • คำศัพท์ ที่สำคัญของการตลาด • กรณีศึกษา การบริหารงานด้านการตลาดขององค์กรชั้นนำต่างๆ • เครื่องมือทางการตลาด (IMC / CRM / CEM / Event Marketing) • IMC / Marketing Plan / Positioning / Brand • การบริหารการตลาด • Workshop: […]