หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้างาน LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILLS

       การพัฒนาความรู้ ทักษะสำหรับหัวหน้างาน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด การสร้างความตระหนักถึงบทบาทของตนที่เปลี่ยนไป  จากผู้ปฏิบัติงานประสิทธิผลสูงไปสู่การเป็นผู้นำทีมงาน  ที่วิธีบริหารงานนั้นจะส่งผลต่อบรรยากาศการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ตลอดจนสามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กรนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง         หลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนาหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน แสดงพฤติกรรมหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกในทีมงาน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในมิติของแรงจูงใจและความสามารถ เพื่อสามารถกำหนดวิธีพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะอย่างเหมาะสมกับทีมงานแต่ละบุคคล  ภายใต้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผลที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน เข้าใจ และสามารถแสดงพฤติกรรมของหัวหน้างานต้นแบบ เข้าใจความแตกต่างของบุคคล สู่การกำหนดวิธีพัฒนาและสอนงานที่มีประสิทธิผล บทบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะหัวหน้างาน ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกทีมงาน แนวคิด 7 อุปนิสัยของคนทำงานที่มีประสิทธิผล ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน(Be Proactive) เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ(Begin with the End in Mind) ทำตามลำดับความสำคัญ(Put First Things First.) คิดแบบ ชนะ/ชนะ(Think […]

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง “Leadership Development Program: Smart Leader, Smart Team”

หลักการและเหตุผลในฐานะผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน  ทั้งนี้ ความสำเร็จของหน่วยงาน นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในหน่วยงานแล้ว ยังต้องอาศัยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของสมาชิกในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบันได้  ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด   วัตถุประสงค์ 1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้ 2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้าง  แรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดีคนเก่งและมีความสุขในองค์กรมากขึ้น  3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน สร้างและพฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงาน ระหว่างผู้จัดการกับทีมงานได้ Day1 […]

หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)

วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “การเปลี่ยนแปลง” เปิดมุมมองชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วย “ทัศนคติเชิงบวก” เสริมทักษะในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยน ใจต้องเปิด กายต้องปรับ เนื้อหาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการบริหาร ทักษะที่ผู้นำต้องมีเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง การสอนงานและการสร้างแรงจูงใจ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับผู้นำยุคใหม่ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน (Delegating & Monitoring for Supervisor)

การที่จะบริหารงานและบริหารคนภายในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีความรู้และทักษะในการตั้งเป้าหมาย มอบหมายและติดตามผลงาน รวมทั้งจะต้องสามารถสอนแนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของพนักงาน ทีมงาน และองค์กรได้   ดังนั้น การเรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนแนะทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2