หลักสูตร การสื่อสารตามสภาวะอารมณ์ในโลกจริง และเสมือนจริง – Emotional Communication Management

Emotional Communication Management การสื่อสารตามสภาวะอารมณ์ในโลกจริง และเสมือนจริง หลักการและเหตุผล  เรื่องง่ายๆ ในการทางานบริการ ที่ผู้ให้บริการมักลืมนึกถึง เรามองเห็นประโยชน์และให้คุณค่าของสินค้าและบริการ จึงนาเสนอนวัตกรรม ที่แตกต่าง แปลกใหม่ ให้ ในขณะที่ลูกค้าก็มีเหตุผลของความชอบ มองเห็นประโยชน์ในแบบของเขา การสื่อสารให้ตรงใจ และตรงประเด็นตามสภาวะอารมณ์ลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือชุดสาคัญที่นักบริการควรใส่ใจ … เป็นอันดับแรก ในห้วงเวลาที่ “ความจริงที่ปรากฎขึ้นแวบเดียว” มีความสาคัญต่อการบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เสมือนผู้ที่เริ่มต้นได้ดีย่อมก้าวย่างต่อไปได้อย่างสวยและสง่างาม หรือคาที่เราคุ้นเคยกันก็คือคาว่า                                                            […]

1 2