หลักสูตร ค้นหาตัวตน รุ่งทั้งคน รุ่งทั้งงาน – DISCOVERY

        ความสำเร็จในการทำงาน ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องคนก็เป็นปัจจัยสำคัญ เท่ากับหรือมากกว่าเรื่องงานเสียด้วยซ้ำ การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การรู้จักสไตล์ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทั้ง 4 หัวข้อ ที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การบริหารคนและทำงานร่วมกับคนประสบความสำเร็จ หลักสูตร DISC รู้เขา รู้เรา คนสำคัญงานสำเร็จได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมอง มีเทคนิคในการปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ วัตถุประสงค์   เพื่อเข้าใจสไตล์ บุคลิก พฤติกรรมของตนเอง   เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง บุคคล และย่อมรู้ผู้อื่น   เพื่อสามารถบริหารอารมณ์ และมีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี หัวข้อบรรยาย 9.00 -10.30  – รู้จักเครื่องมือประเมินตนเองที่เป็นสากล DISC – Workshop :ใช้แบบฟอร์ม DISC เพื่อประเมินตนเอง – สรุปผลสไตล์ของตนเองและพฤติกรรมที่มักปฏิบัติใช้ Dominance / Influence / Steadiness […]

1 2