หลักสูตร ค้นหาตัวตน รุ่งทั้งคน รุ่งทั้งงาน – DISCOVERY

        ความสำเร็จในการทำงาน ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องคนก็เป็นปัจจัยสำคัญ เท่ากับหรือมากกว่าเรื่องงานเสียด้วยซ้ำ การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การรู้จักสไตล์ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทั้ง 4 หัวข้อ ที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การบริหารคนและทำงานร่วมกับคนประสบความสำเร็จ หลักสูตร DISC รู้เขา รู้เรา คนสำคัญงานสำเร็จได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมอง มีเทคนิคในการปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ วัตถุประสงค์   เพื่อเข้าใจสไตล์ บุคลิก พฤติกรรมของตนเอง   เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง บุคคล และย่อมรู้ผู้อื่น   เพื่อสามารถบริหารอารมณ์ และมีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี หัวข้อบรรยาย 9.00 -10.30  – รู้จักเครื่องมือประเมินตนเองที่เป็นสากล DISC – Workshop :ใช้แบบฟอร์ม DISC เพื่อประเมินตนเอง – สรุปผลสไตล์ของตนเองและพฤติกรรมที่มักปฏิบัติใช้ Dominance / Influence / Steadiness […]

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ – Collaboration and Team work

ความสําคัญของหลักสูตร  หัวหน้างานเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานรวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้ างความพึงพอใจให้เกิดขึ ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด  ดังนั ้น หากองค์กรสามารถสร้ างและพัฒนาให้ หัวหน้ างานมีคุณสมบัติสําคัญที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั ้งงานและบริหารคนในหน่วยงานรวมทั ้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทํางานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื ้นฐานในการนําหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนําพาทีมงาน หรือนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน2. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นําได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตําแหน่งงานระดับที่สูงขึ ้นต่อไปในอนาคต กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการ – หัวหน้างาน – พนักงานที่เตรียมจะเข้ารับตําแหน่งระดับหัวหน้างานในอนาคต   รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี ้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นําและองค์กรในอนาคตจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนําเสนอ (Expertist Solution) หลักสูตรให้มีสาระสําคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จําเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างานยุคใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน – HR for Non HR

ป็นที่ตระหนักดีว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน  ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่นๆ ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะถูกกำหนดให้เป็น Competency หนึ่ง ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องมีหน้าที่ ดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ปัญหาที่พบคือหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ผู้จัดการลงมามักเข้าใจว่าหน้าที่นี้เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าอัตราการลาออกสูง ขวัญกำลังใจตกต่ำ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้มักจะโยนปัญหาให้ฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไข ซึ่งมักจะไม่ตรงจุดเพราะปัญหาบางอย่างมักเกิดจากตัวของหัวหน้านั่นเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าองค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อม ๆ กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนางานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน  คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิม ๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้เทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง “เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง”   เนื้อหาหลักสูตร หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ – ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ – […]

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน – Interpersonal Skills Human Touch

หลักการและเหตุผล ทุกองค์กรต้องการ “คนเก่งและคนดี” เพืื่อขับเคลื่นนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรในองค์กรคือพลังที่สำคัญ ทำอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างดี ลำพังความรู้ของพนักงาน สถิติบันทึกไว้ว่า มีความสำเร็จในการทำงาน 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ถ้าหากบุคลากรในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีความแตกแยก ผลงานจะมีประสิทธิภาพถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ การใช้ทักษะสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมในการทำงานร่วมกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรมากขึ้นเป็นลำดับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติ ความต่าง และความต้องการของมนุษย์ 2. เพื่อให้รู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญ และประโยชน์มนการมีสัมพันธภาพที่ดีจะมีผลต่อองค์กร 3. เพื่อให้รู้จักประยุกต์แนวคิด หลักปฏิบัติ การฝึกทักษะที่จำเป็นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 4. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เกิดความรักใคร่ เชื่อถือ ไว้วางใจ 5. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ – ผู้ตาม เนื้อหาหลักสูตร – ภาพรวมและสิ่งที่พนักงานควรทราบเป็นหลักการเบื้องต้น – ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดจากปัจจัยอะไร – การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน – เทคนิคในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2