หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษา – Consultative Selling Training

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื ้อสินค้าและบริการ ดังนั ้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจําเป็นต้องมี ทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื ้อสินค้าหรือบริการในครั ้งนี ้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั ้ง การซื ้อสินค้าในครั ้งนี ้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื ้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขาย ที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทําให้ลูกค้ากลับมาทําธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก หลักสูตรเทคนิคการขาย จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนําเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื ้อ ตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื ้อใหม่หรือซื ้อซํ ้าเพิ่มเขึ ้นด้วย วัตถุประสงค์ 1. ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญในงานขายอย่างที่ปรึกษาต่อสภาวะการขายในปัจจุบัน 2. ได้เข้าใจหลักการและขั ้นตอนการขายอย่างที่ปรึกษาที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ 3. […]

หลักสูตร ทักษะการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ – After Sale Service

ในปัจจุบันการบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ด้วยการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งในหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพื่อให้การบริการขององค์กรมีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขายชั้นสูง

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักขายเพื่อให้นักขายสามารถนำเสนอขายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด   และที่สำคัญคือให้นักขายได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสร้างยอดขายโดยไม่ใช้กลยุทธ์ราคา นอกจากนั้นยังสามารถค้นหาได้ว่าแท้จริงแล้วปัจจัยที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านั้นคืออะไร  เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือยอดขายและผลกำไรขององค์กรนั่นเอง  โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่อง การนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเจรจาต่อรองของ Sales

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้ง วิธีการขายและการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้น พนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการปิดการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิง 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   เนื้อหาหลักสูตร ประเภทของการเจรจาต่อรองที่น่าสนใจและวิธีการเลือกที่จะนำไปใช้ องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคพิชิตยอดขายเพื่อให้ได้ใจลูกค้า

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายหรือทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาทำธุรกิจกับองค์กรของเราต่อไปอีก หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอและปิดการขาย สำหรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนขายคอนโด จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขาย ได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้า และวิธีการที่จะนำเสนอคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่ หรือซื้อซ้ำเพิ่มเติมขึ้นด้วย   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิด และทักษะในด้านการขายคอนโดให้แก่พนักงาน โดยมุ่งประเด็นไปที่งานขาย ที่เป็นเป้าหมายในการขาย มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักขายมืออาชีพในงานขายคอนโด 2. เพื่อเสริมทักษะในด้านการนำเสนอขายคอนโด และการฝึกการนำเสนอขายให้น่าสนใจได้อย่างเป็นมืออาชีพ 3. เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่ออาชีพขาย ต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาทีมงานให้เป็นมากว่านักขาย การเข้าใจความต้องการลูกค้า และการบริการอันทรงคุณค่า เพื่อต่อยอดการขายคอนโด การเสริมสร้างทักษะคติเชิงบวก ทักษะการดูบุคลิกภาพ โหงวเฮ้งของลูกค้า และรหัสเลขที่เพื่อปิดการขายได้มากขึ้น คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักขาย   ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ […]

1 2