หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้นและการรับมือกับปัญหาของลูกค้า – Smart Negotiate & Customer Complaint Handling

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั ้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั ้นเชิง ในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้การบริการเป็นที่ประทับใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพ ตนเองและวิธีการในการรับมือเมื่อเกิดปัญหาขึ ้น และไม่ว่าจะเป็นการใช้นํ ้าเสียง ท่าทาง การแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้การ บริการเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย และประสบผลสําเร็จ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดการเจรจาและปิดการเจรจาได้อย่างมีชั ้นเชิง 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนําเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาหลักสูตร รายละเอียด  – หลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ  – ขั ้นตอนการเจรจา  – การเตรียมการ  – การเข้าสู่การเจรจา  – การปิดการเจรจา  – เทคนิคการเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ ( Tip & Trick)  – พฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง และการสังเกตุพฤติกรรมของคู่เจรจา  – การจัดการความขัดแย้งในระหว่างการเจรจาต่อรอง การเลือกใช้วิธีการและกลยุทธ์ ในการเจจาต่อรอง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  –  ขั ้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่โกรธ  – เทคนิคการชดเชยความรู้สึกให้ลูกค้า จากการร้องเรียนให้กลายเป็นความประทับใจ  –  ความสําคัญของการจัดการข้อร้องเรียน  – ทําไมต้องมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี  – ผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีและไม่ดี  –  เพราะเหตุใดลูกค้าจึงโกรธ (3 W for Customer Complaint […]

หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักบริหาร – Business and Etiquette for Executive

บุคลิกภาพเป็นด่านแรกในการสร้างความประทับใจ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และจดจำ เพราะบุคลิกภาพของบุคคลนั้น สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก และการแต่งการเสริมบุคลิกให้เหมาะสม เพื่อเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว 2. เพื่อรับทราบเหตุและผล ของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล และ ข้อปฏิบัติเฉพาะ 3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคม ให้ look smart และน่าเชื่อถือ อย่างผู้บริหารต้นแบบ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร – Social Etiquette

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว 2. เพื่อรับทราบเหตุ และ ผลของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติเฉพาะ 3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคมให้ Look Smart และน่าเชื่อถือ เนื้อหาหลักสูตร มารยาท และ ข้อปฏิบัติในการเข้าสังคม การเตรียมตัวก่อนไปงานหรือพบ บุคคลสำคัญ ในโอกาสต่างๆ การแต่งกายเพื่อไปงานในโอกาสต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสากล ของชาติต่างๆ ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติ ในการขอเข้าเฝ้า  หรือ เข้าเฝ้าในงานพระราชพิธี และฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติตน  ในการไปงานเลี้ยงรับรอง หรือ งานพิธี ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921