หลักสูตร โปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service – Excellence Expert Program

โปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service Excellence ในองค์กรอย่างมืออาชีพ 1. Customer Service Excellence (0.5 วัน) 2. Service Mind (1 วัน) 3. Personality Plus (0.5) 4. Communication & Presentation Excellence (1 วัน) 5. Customer Delight (CRM & CEM) (0.5 วัน) 6. Customer Complaint Handling & Service Recovery (1 วัน) 7. Service Team Intelligence (0.5 วัน) ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร Simulation Coaching & Training

เป็นการเรียนรู้โดยการจำลองเหตุการณ์การทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการปฏิบัติหน้าที่/บริการลูกค้า เสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation) โดยวิทยากรจะมีข้อมูล Process การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ และให้คำแนะนำ (Coaching) ตลอดการปฏิบัติ การจำลองเหตุการณ์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้สมบูรณ์ที่สุด   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของหน้างานที่ต้องพัฒนาพนักงานให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ก่อนการมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติ 3. เพื่อให้สามารถวางแผนในการชี้แนะ และเพิ่มทักษะในการชี้แนะให้พนักงานเกิดการยอมรับและปฏิบัติได้จริง   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

หลักสูตร Effective Training Program

นวัตกรรมใหม่ ในการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Training Program เป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงในปัจจุบันและนำมาซึ่งการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในคราวเดียวกัน เพื่อให้การเรียนรู้ในการฝึกอบรมของบุคลากรไม่ได้มีประสิทธิผลแค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ประโยชน์จากการทำ Effective Training Program พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้น พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขั้นตอนในการดำเนินงาน ขั้นตอนในการดำเนินงานสำคัญอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้มีการทำงานอย่างสมบูรณ์และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งจะประกอบขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ 1. Requirement รับฟังความต้องการและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร และการจัดอบรม พร้อมแนวทาง รายละเอียดการจัดอบรม (กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนวัน/สถานที่/รูปแบบ) 2. Survey 1 Day (Before Training) ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย 3. Survey Competitor ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ของคู่แข่ง โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย […]