เชิญวิทยากรเข้าไปบันทึก VDO หลักสูตรที่ต้องการ

IMPRESSION ให้บริการสอน/ฝึกอบรม/บรรยาย ในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของสถาบัน IMPRESSION และสามารถเตรียมความพร้อมในการยกตัวอย่าง ทำWorkshop ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับองค์กรของท่านได้ โดยวิทยากรจะเข้าไปร่วมถ่ายทำบันทึกVDOในองค์กรของท่านตามกำหนดการ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนให้แก่องค์กรท่าน **VDO นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรท่านในการนำไปใช้งานภายในองค์กรได้ตลอดชีพ**