Consulting Service

line

Service Standard

บริการที่ปรึกษา ในการสร้างมาตรฐานบริการ

Service Design

บริการที่ปรึกษา ในการออกแบบบริการ

Service Culture

บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมบริการ

Coaching

บริการการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำรายบุคคล

Customer Relationship Management

บริการที่ปรึกษาด้าน CRM แก่องค์กรรัฐวิสาหกิจ

Branded Customer Service

บริการที่ปรึกษาในการยกระดับ การบริการให้เกิดแบรนด์

Service Health Check up

บริการ การตรวจวัดระดับคุณภาพการบริการ

Sustainability Services

บริการ การสร้างคุณภาพบริการให้ยั่งยืน เพื่อรักษามาตรฐานให้มีความเสถียรในแต่ละจุดสัมผัส

CONSULTING : Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy

การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

SERVICE VALUE CREATION (SVC)

การให้บริการที่ปรึกษาการสร้างมูลค่าบริการ