Consulting Service

line

Service Standard

บริการที่ปรึกษา ในการสร้างมาตรฐานบริการ

Service Design

บริการที่ปรึกษา ในการออกแบบบริการ

Service Culture

บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรมบริการ

SERVICE VALUE CREATION (SVC)

การให้บริการที่ปรึกษาการสร้างมูลค่าบริการ

Service Health Check up

บริการ การตรวจวัดระดับคุณภาพการบริการ

Coaching

บริการการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำรายบุคคล

Sustainability Services

บริการ การสร้างคุณภาพบริการให้ยั่งยืน เพื่อรักษามาตรฐานให้มีความเสถียรในแต่ละจุดสัมผัส

Customer Relationship Management

บริการที่ปรึกษาด้าน CRM แก่องค์กรรัฐวิสาหกิจ

Branded Customer Service

บริการที่ปรึกษาในการยกระดับ การบริการให้เกิดแบรนด์

CONSULTING : Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy

การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

Consulting Service : Enabler 4 - Stakeholder and customer management : SCM – State Enterprise assessment Model : SE-AM

บริการที่ปรึกษาในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

Online Marketing Package

เพื่อตอบสนองการดำเนินงานด้านการตลาด Online Marketing แก่ลูกค้าทั่วไป และสร้างการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้แก่ลูกค้าในช่องทางสื่อ Social ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ เป็นที่รู้จักจาก ข่าวสาร Promotion Product องค์กร มากขึ้น