Other

Coaching

บริการการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำรายบุคคล

Online Marketing Package

เพื่อตอบสนองการดำเนินงานด้านการตลาด Online Marketing แก่ลูกค้าทั่วไป และสร้างการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้แก่ลูกค้าในช่องทางสื่อ Social ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ เป็นที่รู้จักจาก ข่าวสาร Promotion Product องค์กร มากขึ้น