Human Resource

CONSULTING : Corporate Culture / Core Value / Vision / Mission / Strategy

การให้บริการที่ปรึกษาในการสร้างวัฒนธรรม / ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร