หลักสูตร การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า – Customer Satisfaction Survey Training

กลไกในการทราบถึงความสามารถในการให้บริการขององค์กร ก็คือ การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในสากลนั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน มีการวางแผนดำเนินการ พร้อมกับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตัวชี้วัดที่จำเป็น ที่ต้องทำควบคู่กันไปในการประเมินความพึงพอใจ ก็คือความผูกพันของลูกค้า และค่า Net Promoter Score (NPS) หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า อย่างเป็นระบบ ที่สากลยอมรับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงตัวชี้วัด ความพึงพอใจของลูกค้า 2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการ วิธีการประเมิน  ความพึงพอใจ / ความผูกพันของลูกค้า / NPS 3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน และสามารถนำไปปรับปรุงได้ 4. เพื่อให้สามารถทำการประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าในงานได้จริง เนื้อหาหลักสูตร ตัวชี้วัดในงานบริการ การมองระบบการประเมินติดตามผล การบริการ ตัวชี้วัด ใน Input, Process, Output เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า รูปแบบ วิธีการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า วิธีการ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการปรับปรุง Workshop […]

หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

หลักสูตร Effective Training Program

นวัตกรรมใหม่ ในการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Training Program เป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงในปัจจุบันและนำมาซึ่งการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในคราวเดียวกัน เพื่อให้การเรียนรู้ในการฝึกอบรมของบุคลากรไม่ได้มีประสิทธิผลแค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ประโยชน์จากการทำ Effective Training Program พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้น พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขั้นตอนในการดำเนินงาน ขั้นตอนในการดำเนินงานสำคัญอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้มีการทำงานอย่างสมบูรณ์และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งจะประกอบขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ 1. Requirement รับฟังความต้องการและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร และการจัดอบรม พร้อมแนวทาง รายละเอียดการจัดอบรม (กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนวัน/สถานที่/รูปแบบ) 2. Survey 1 Day (Before Training) ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย 3. Survey Competitor ทำการสำรวจรูปแบบการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ของคู่แข่ง โดยสังเกต ทดลองใช้ การเป็นลูกค้า เพื่อทราบพื้นฐานและสถานะในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำเอาตัวอย่างสถานการณ์ไปออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาการฝึกอบรมต่อไปด้วย […]

หลักสูตร การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร – Knowledge Management in Practice

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย  องค์กรไหนที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   หลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้มีเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในองค์กร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะทางธุรกิจ   เนื้อหาหลักสูตร – เรียนรู้แนวคิดของการจัดการความรู้ – ทำไมต้อง “จัดการความรู้” – การจัดการความรู้คืออะไร? – รูปแบบวิธีการ และกระบวนการในการจัดการความรู้ – การจัดการความรู้ จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ – ปัญหาและอุปสรรคที่องค์กรมักเจอในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ – ฝึกปฏิบัติ : การประเมินความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ – ฝึกปฏิบัติ : การกำหนดและสกัดองค์ความรู้สำคัญขององค์กร – ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ […]