หลักสูตร Effective Communication for Internal and External Customer

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึง วัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบวิธีต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้ เนื้อหาหลักสูตร องค์ประกอบของการสื่อสาร ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร ความเข้าใจถึงมุมมองลูกค้าภายนอกและภายใน แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ บุคลิกภาพภายนอก ภายใน บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารและนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการสนทนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตนเอง และพร้อมที่จะแสดงออกในด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร สร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญต่างๆที่จะใช้ในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  โดยเนื้อหาของการอบรมสัมมนาจะเน้นหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง  โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองมานานกว่า  13 ปี   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 2. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง 3. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง 4. เรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด 5. สร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เนื้อหาหลักสูตร ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล – Effective Communication Skills

การสื่อสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมาย เช่น ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์ และข้อมูลที่ต้องการสื่อ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อแต่ละครั้ง เพื่อให้ทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน รวมถึงนำไปใช้งาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบวิธีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อสามารถวางแผนการปรับปรุงทักษะ การสื่อสารของตนเองได้   เนื้อหาหลักสูตร – องค์ประกอบของการสื่อสาร – ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีการสื่อสารที่ดี – ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร – แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพ – บุคลิกภาพภายนอก ภายใน – บุคลิกของผู้สื่อสารที่ดี – ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเอง – รูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด – ความมั่นใจในตนเอง (Poise) – ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. […]

หลักสูตร เปิดใจตนเอง สู่ความสำเร็จร่วมกัน – Open Mind for Achievement

เป็นการสร้างทัศนคติในการทำงาน ให้ทุกคนในองค์กร มีความคิดเชิงบวก เข้าใจตนเองและผู้อื่น สานความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ดึงศักยภาพในการทำงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก 2.  เพื่อปรับแนวคิด ที่มีต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 3.  เพื่อให้พนักงานมีความสุขร่วมกันในการทำงาน 4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ   เนื้อหาหลักสูตร Open Mind Set : เปิดใจ กระตุ้นความคิด ทัศนคติที่ดี กิจกรรม : เปิดมุมมอง สร้างแนวคิดเชิงบวก เปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง อ่านคนออก เข้าใจตนเองและผู้อื่น การเข้าใจคนในแต่ละ GENERATION ปรับ เปลี่ยนแปลง ทัศคติเพื่อความสำเร็จ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และเปิดรับในสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบุคคลแต่ละประเภท และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีในการรับมือกับปัญหาและสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น – Smart Negotiation

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้งวิธีการขาย และการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดการเจรจาและปิดการเจรจาได้อย่างมีชั้นเชิง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   เนื้อหาหลักสูตร หลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเจรจา การเตรียมการ การเข้าสู่การเจรจา การปิดการเจรจา เทคนิคการเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ  (Tip & Trick) พฤติกรรมในการเจรจาต่อรอง  และการสังเกตพฤติกรรมของคู่เจรจา ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร – Effective Coordination & Communication Skills

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร   การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร” จะทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team)   เนื้อหาหลักสูตร สร้างความสัมพันธ์ ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี? เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” การทำงานเป็นทีม กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921