หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

หลักสูตร การคิดเชิงสร้างสรรค์ – Creativity Training

การดำรงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในทุกๆ ด้านนั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักคิด มุมมอง โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ การจัดการความคิดให้เป็นระบบและมีหลักการ การคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นระบบความคิดที่มีขั้นตอน สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ การศึกษาผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมทั้งอบรมผ่านกระบวนการฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ สามารถทำให้มีหลักในการสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ้น หากวิถีชีวิตมุ่งมั่นมีเป้าหมาย ต้องการความสำเร็จ สิ่งที่มนุษย์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้าน การจัดอบรมเรื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการคิด แนวการคิด ฉลาดคิดด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีจินตนาการ การสร้างความคิดแบบมีวิสัยทัศน์เพื่อความโดดเด่นในองค์การต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดให้เป็นคนมีคุณภาพโดยสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถสร้างสรรค์วิธีการเพื่อเชื่อโยงกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม   เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญของการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักคิดของผู้สำเร็จในชีวิต เทคนิคการทำให้เป็นคนฉลาดคิด คุณสมบัติทั่วไปของคนฉลาดคิด การคิดนอกกรอบให้เหมาะสมกับการทำงาน การยอมรับปัญหาและวิธีการกำหนดแนวคิด กระบวนการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีและ  มีความพร้อมที่จะแสดงบทบาททั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน หลักสูตร “เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์” จะทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยการมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ความสนิทสนม และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน องค์กร และเพื่อนร่วมงาน หัวข้อการบรรยาย 1. สร้างความสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม) กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง 2. การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน – กิจกรรม “ลองดูซิ…ทัศนคติของคุณกับบุคคลรอบข้างเป็นอย่างไร?” – […]

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก – Positive Thinking

บุคลากรที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยุคนี้จำเป็นที่จะต้องมี วิธีการคิดเชิงบวก ความคิดอย่างผู้ชนะ   การปรับเปลี่ยนมุมมองที่จับจ้องแต่ปัญหา ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือความคิดบวก จะช่วยสร้างมุมมองที่นำไปสู่ การพัฒนา และความสำเร็จในที่สุด หลักสูตรนี้ จะช่วยให้บุคลากรของคุณ มีมุมมองความคิดที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ เสริมด้วยการสื่อสารในแง่บวกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการมุ่งสู่ความสำเร็จให้กับทีมงาน   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2.  ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเองและ องค์กร 3.  สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา 4.  เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 5. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและ การทำงานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์   เนื้อหาหลักสูตร เปิดมุมมองความคิดเชิงบวก ประโยชน์ที่ได้รับจากการคิดเชิงบวก ตัวอย่างกรณีศึกษา บุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยการคิดบวก ทำอย่างไรเราถึงคิดบวก เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน การคิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน การคิดบวกกับงาน การคิดบวกกับองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสำเร็จร่วมกันในทีม กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก การบรรยาย และยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการนำเสนอ กิจกรรมการเรียนรู้ […]