การฝึกอบรมสู่การบริการที่เป็นเลิศ (SEO Model)

การฝึกอบรมสู่การบริการทีเป็นเลิศ (SEO Model) Training Program for Service Excellence Organization ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มรทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการทำงานให้บริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศนั้น สถาบัน IMPRESSION ได้ทำการศึกษาวิจัย พร้อมปฏิบัติจริง ร่วมกับองค์กรมากกว่า1 องค์กร ด้วยบุคลากรกว่า 20,000 คน ได้สรุปออกมาเป็น SEO Model (Service Excellence Organization Model) ในการวางแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการลริการลูกค้า พร้อมทัศนคติในการบริการลูกค้า อันประกอบไปด้วยกัน 7 หลักสูตร ที่ฝึกอบรมต่อเนื่องกันดังนี้ Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) Module 2 บริการด้วยใจ (Service Mind) Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus) Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and […]

หลักสูตร นวัตกรรมทางเลือกสำหรับลูกค้า – Customer Solution & Innovation

ผู้จัดการหรือหัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ การเข้าใจมุมมองของลูกค้าเพื่อร่วมพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา “คน” ซึ่งคือ สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร   หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของผู้สัมมนา โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นให้หัวหน้างานมีทักษะในการเป็นผู้ดูแลที่ดี เรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจ เข้าถึงและนำไปพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบถึงแนวทางของนวัตกรรมการบริการสำหรับลูกค้า 2. เพื่อให้ท่านผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเอาแนวทาง เคล็ดลับไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื้อหาหลักสูตร – แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการในไทย – ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์สำคัญในการให้บริการลูกค้า – นวัตกรรมใหม่ในการจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ – การสร้างกลยุทธ์การบริการเชิงรุกด้วยสื่อออนไลน์ – Customer Centric ที่โดนใจลูกค้า – การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ – ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ – Service Mind : Change Attitude, Change Behavior, Change Action

ในยุคปัจจุบัน ชัยชนะของธุรกิจไปตัดสินกันที่การบริการ เพราะผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าทุกอย่าง ทำให้เหมือนกันได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่การบริการนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบกันได้ ในการเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติของผู้ให้บริการเพื่อให้มีใจบริการ (Service Mind) นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจ หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาจากการวิจัย และประสบการณ์ของคณะผู้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ อย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด มุมมอง และจิตใจ ให้พร้อมต่อการบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง  ด้วยการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม ปรับการปฏิบัติ อย่างเห็นผลในการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง Service Mind : Change Attitude, Change Behavior and Change Action วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ด้วยมุมมองเชิงบวกในการบริการที่ดี 2. เพื่อสามารถนำเอามุมมองที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เนื้อหาหลักสูตร Change Attitude – ทำไมถึงต้องมีบริการที่เป็นเลิศ – Service Mind คืออะไร และมีประโยชน์อะไรกับฉัน – เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน Change Behavior […]

หลักสูตร Professional Customer Service

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และโลกแห่งความเป็นจริงนั้น  มีปัจจัยมากมายหลายด้านที่จะนำพาเรานั้นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก  ร่วมจนกระทั้งบุคลิกภาพที่สง่างามนั้น   ซึ่งต้องยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว  หรือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเฉพาะสายงานใดสายงานหนึ่ง   ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความสำคัญในด้านทัศนคติ  พฤติกรรม การให้บริการ  (Service Mind) การสื่อสาร (Communication) และการสร้างสรรค์บุคลิกภาพ (Personality) ให้ตนเองได้อย่างมี ความสุข จากการยอมรับของบุคคลทั่วไป และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง   วัตถุประสงค์ 1. (Service Mind) – เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ 2. (Communication)  – เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งกับลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน 3. (Personality) – เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง และเสริมสร้างความมั่นใจต่อการให้บริการ   เนื้อหาหลักสูตร Service Mind Communication Personality  Plus Make Over  […]

หลักสูตร หัวใจบริการ สู่ระดับบริการมาตรฐานสากล – Service Mind for Professional Customer Service

ในการทำงานอย่างมืออาชีพ แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องการที่จะเป็น อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านก็อยากจะให้ทีมงานของตนเองเป็น การจะปลูกฝังผู้ทำงานให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นคนทำงานมืออาชีพนั้นมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือ ทัศนคติที่มีต่อการทำงาน หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ฝึกฝนในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต่อการบริการลูกค้า ผู้ผ่านโปรแกรมหลักสูตร SMP นี้ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เขาจะกลับไปทำงานด้วยทัศนคติที่เต็มเปี่ยมในการบริการลูกค้าที่ดี พร้อมทั้งรูปแบบวิธีการทำงาน และพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผลนี้สะท้อนต่อไปยังลูกค้าของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการ 2. ทราบแนวทางปฏิบัติในการให้บริการอย่างมืออาชีพ   เนื้อหาหลักสูตร มุมมองความคิดต่อการทำงาน ทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริการที่ดี มุมมองของลูกค้าของเรา ความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า บุคลิกของนักบริการมืออาชีพ เคล็ดลับการบริการลูกค้าแบบโดนใจ Simulation การจำลองสถานการณ์จริงต่อการบริการลูกค้าด้วยใจบริการ เทคนิคการสังเกตสไตล์ และความต้องการของลูกค้า Workshop : การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การ Coach ทีมงานด้านการบริการลูกค้า – Coaching and Counseling for Customer Service

ในการรับพนักงาน และรักษาพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้านั้น ผู้ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ซึ่งหัวหน้างาน และผู้จัดการ จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ในการสอนงาน และนำงาน พร้อมนำทีมงานทุกคนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ หลักสูตร  Coaching and Counseling for Customer Service Training เป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริม และสร้างทักษะให้แก่หัวหน้างาน และผู้จัดการให้มีความสามารถในการ Coach แก่ทีมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมบริการในองค์กร และสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้า วัตถุประสงค์ เพื่อมีความรู้ ทักษะในการสอนงานบริการแก่ทีมงาน ด้วยเทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสามารถวางแผนพัฒนา ทักษะของทีมงานแต่ละคนได้ เนื้อหาหลักสูตร หัวหน้าในฝัน กับหัวหน้ายอดแย่ รูปแบบสไตล์ของคนในแต่ละประเภท การเข้าถึง และการสื่อสารกับคนในแต่ละ Style ทักษะของผู้นำด้านบริการ การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART ความสำคัญของ ระดับบริหารต่อองค์กร บทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาทีมงาน ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง – Customer Centric

ในทุกวันนี้ ทุกธุรกิจจะอยู่รอดได้ และมีศักยภาพการแข่งขันระดับสูงนั้น ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ การมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรภายในองค์กรทุกคน จำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าเข้าใจมุมมองของลูกค้า พยายามค้นหาว่า สิ่งใดที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง การส่งมอบ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างโดนใจ หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อ สร้างทัศนคติของผู้ทำงานให้เข้าใจในการตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ โดยที่ทุกคน ทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ นำไปใช้ในการทำงานได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำงานให้ผูกพันกับองค์กร  และมีทัศนคติในเชิงบวกกับการให้บริการต่อลูกค้าภายนอกและภายใน เพื่อเข้าใจและมุ่งเน้นถึงการส่งมอบงาน โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เนื้อหาหลักสูตร ความหมายของคำว่าบริการ ลูกค้า คือใคร ประเภทของลูกค้า Customer Centric ความต้องการของลูกค้า Workshop การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ วงจรการให้บริการ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การยกระดับการบริการที่เหนือชั้นของ Call Center – Service Quality for Call Center

Call Center เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กร ที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุด ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการ ในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆ องค์กรจึงต้องหากลยุทธ์ และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ “Call Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ลูกค้า กับงานบริการ” เพื่อให้เข้าใจว่า ทุกครั้งที่มีการติดต่อจากลูกค้า  ความคาดหวังมาพร้อมกับลูกค้า เนื้อหาหลักสูตร ลูกค้าคือใคร : Who is your customer? ความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างไร : Customer Expectation การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในงาน Call Center :  Why CRM today? ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนให้ลูกค้าประทับใจ : Key to success เทคนิคการสร้างทีมงาน Call Center ให้แข็งแกร่ง (Team Work) แรงจูงใจให้พนักงาน Call Center มีใจรักในงานของตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อมุ่งผลในงานขายและบริการ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม […]

หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการ – Service Process Improvement

การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรได้ โดยการนำมาปรับ (Customize) ให้เข้ากับบริบท (Context) ของ องค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลระยะยาวต่อผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กร และสังคม  วัตถุประสงค์ เพื่อเสริม Competency ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อนำเครื่องมือการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ไปประยุกต์ใช้ในงาน เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เนื้อหาหลักสูตร ความหมายของคุณภาพ และกระบวนการ ทำไมจึงต้องทำการปรับปรุงกระบวนการบริการ ปัจจัยในกระบวนการ ตัวชี้วัดในกระบวนการ (Productivity, Efficiency, Effectiveness, Output, Input) การมองแบบ End-to-End Process Work Process Improvement Methodology (7 ขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการ) ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2 3 6