หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่สู่ใจบริการ – Service Mind : Change Attitude, Change Behavior, Change Action

ในยุคปัจจุบัน ชัยชนะของธุรกิจไปตัดสินกันที่การบริการ เพราะผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าทุกอย่าง ทำให้เหมือนกันได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืน แต่การบริการนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีที่ใดลอกเลียนแบบกันได้ ในการเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติของผู้ให้บริการเพื่อให้มีใจบริการ (Service Mind) นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นฐานของธุรกิจ หลักสูตรนี้ ได้ถูกออกแบบมาจากการวิจัย และประสบการณ์ของคณะผู้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ อย่างยาวนาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาความคิด มุมมอง และจิตใจ ให้พร้อมต่อการบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง  ด้วยการปรับทัศนคติ ปรับพฤติกรรม ปรับการปฏิบัติ อย่างเห็นผลในการนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง Service Mind : Change Attitude, Change Behavior and Change Action วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ด้วยมุมมองเชิงบวกในการบริการที่ดี 2. เพื่อสามารถนำเอามุมมองที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เนื้อหาหลักสูตร Change Attitude – ทำไมถึงต้องมีบริการที่เป็นเลิศ – Service Mind คืออะไร และมีประโยชน์อะไรกับฉัน – เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน Change Behavior […]

หลักสูตร THE POWER OF IMAGE

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะผลงานที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรรู้จักดึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในมาขับเคลื่อนผลงานสู่ภายนอก   “พลังแห่งภาพลักษณ์” คือหลักสูตรเกี่ยวกับศาสตร์ภาพลักษณ์แบบองค์รวม เป็นการรวมเทคนิคในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทำงาน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การปรับความรู้สึกภายในจิตใจ (Mind Set) เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ และเป้าหมายที่ชัดเจน จนถึงการเรียนรู้สไตล์คาแรคเตอร์ตัวตนของตัวเอง เพื่อนำมาปรับภาพลักษณ์ภายนอก ให้เป็นสุดยอดในแบบฉบับของตัวเอง และดึงพลังที่มีอยู่ออกมาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อชีวิตพุ่งทะยานในทุกๆ ด้าน   ผลลัพธ์สุดยอดอีกด้านของการเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องสไตล์คาแรคเตอร์ คือ ผู้อบรมสามารถอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ของลูกค้า หรือคู่สื่อสารได้มากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านงานขาย หรืองานที่ต้องใช้การเจรจา ติดต่อสื่อสาร   ภาพลักษณ์ที่ดีแบบมืออาชีพของพนักงานทุกคน คือ ประตูด่านแรกสู่โอกาสและความสำเร็จของบริษัท/องค์กร หากภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ บริษัท/องค์กรนั้นๆ ก็จะตราตรึงอยู่ในใจลูกค้าตลอดไปอีกนานแสนนาน   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และวางเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการปรับกรอบความคิด (Mind Set) 2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และขยายขีดศักยภาพในตัวเองมากขึ้น 3. เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์และเรียนรู้สไตล์ตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน ทั้งด้านการแต่งกายและการแสดงออก เพื่อนำมาปรับใช้กับการสื่อสารให้เหมาะสม 4. เพื่อเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการแต่งตัวให้ได้ลุคแบบมืออาชีพ 5. เพื่อปรับภาพลักษณ์โดยรวมให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ติดต่อสื่อสาร 6. […]

หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน – Interpersonal Skills Human Touch

หลักการและเหตุผล ทุกองค์กรต้องการ “คนเก่งและคนดี” เพืื่อขับเคลื่นนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรในองค์กรคือพลังที่สำคัญ ทำอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างดี ลำพังความรู้ของพนักงาน สถิติบันทึกไว้ว่า มีความสำเร็จในการทำงาน 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ถ้าหากบุคลากรในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีความแตกแยก ผลงานจะมีประสิทธิภาพถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ การใช้ทักษะสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมในการทำงานร่วมกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรมากขึ้นเป็นลำดับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติ ความต่าง และความต้องการของมนุษย์ 2. เพื่อให้รู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญ และประโยชน์มนการมีสัมพันธภาพที่ดีจะมีผลต่อองค์กร 3. เพื่อให้รู้จักประยุกต์แนวคิด หลักปฏิบัติ การฝึกทักษะที่จำเป็นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 4. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เกิดความรักใคร่ เชื่อถือ ไว้วางใจ 5. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ – ผู้ตาม เนื้อหาหลักสูตร – ภาพรวมและสิ่งที่พนักงานควรทราบเป็นหลักการเบื้องต้น – ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดจากปัจจัยอะไร – การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน – เทคนิคในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจ – Decision Making Techniques

ปัญหาคืองาน งานคือปัญหา เพราะว่า เราต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจทุกๆ วัน และตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน นอกบ้าน หรือแม้แต่การไปซื้อของ บางปัญหา บางการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่ท้าท้ายความคิด ความสามารถ ต้องใช้ข้อมูลมากมาย ต้องใช้การวิเคราะห์วิจัย และต้องใช้หลากหลายอารมณ์ความคิด หากมองปัญหาผิด การตัดสินใจแก้ไขปัญหาก็ผิดพลาดไปด้วย หรือ มองปัญหาถูก แต่ตัดสินใจแก้ไขปัญหาผิดพลาดก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้น การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีหลักการคิด หลักการตัดสินใจ จึงเป็นเครื่องมืออย่างนึง ที่ช่วยให้ท่านมองปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำ   วัตถุประสงค์ 1. สามารถตัดตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นำเอาเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื้อหาหลักสูตร DA – Decision Making – State Purpose – Set criteria – Assess Choices – Consider Risks PPA […]

หลักสูตร การคิดเชิงสร้างสรรค์ – Creativity Training

การดำรงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในทุกๆ ด้านนั้น จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักคิด มุมมอง โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ การจัดการความคิดให้เป็นระบบและมีหลักการ การคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นระบบความคิดที่มีขั้นตอน สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ การศึกษาผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมทั้งอบรมผ่านกระบวนการฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ สามารถทำให้มีหลักในการสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งสิ้น หากวิถีชีวิตมุ่งมั่นมีเป้าหมาย ต้องการความสำเร็จ สิ่งที่มนุษย์ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกฝน คือ การฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ด้าน การจัดอบรมเรื่องการคิดอย่างสร้างสรรค์จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการคิด แนวการคิด ฉลาดคิดด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างมีจินตนาการ การสร้างความคิดแบบมีวิสัยทัศน์เพื่อความโดดเด่นในองค์การต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดให้เป็นคนมีคุณภาพโดยสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถสร้างสรรค์วิธีการเพื่อเชื่อโยงกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม   เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญของการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักคิดของผู้สำเร็จในชีวิต เทคนิคการทำให้เป็นคนฉลาดคิด คุณสมบัติทั่วไปของคนฉลาดคิด การคิดนอกกรอบให้เหมาะสมกับการทำงาน การยอมรับปัญหาและวิธีการกำหนดแนวคิด กระบวนการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ – Inspiration for Service Excellence

หลักสูตร Inspiration for Service Excellence (การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการ) ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางในการสร้างบริการที่เป็นเลิศ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริการของตนเอง วิทยากรจะถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างบริการที่เป็นเลิศมากกว่า 10 ปี ให้ผู้เข้าสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการบริการให้กับผู้เข้าสัมมนา 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงหลักการ ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในการบริหารทีมงานและการบริการลูกค้าได้จริง 3. เพื่อนำเอากรณีศึกษาจากบุคคล หรืองค์กรชั้นนำในระดับสากล มาประยุกต์ใช้และต่อยอดในการบริการของตนเอง   เนื้อหาหลักสูตร มุมมองลูกค้าในยุคปัจจุบัน พฤติกรรมลูกค้าแบบ NOWISM ฉับพลัน ทันด่วน สไตล์ลูกค้าแบบ Urbanization คนเมือง หลักการบริการที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จของตนเอง และแนวทางการบริการให้เป็นเลิศ (Service Excellence Avenue) การประยุกต์บริการของเราให้มีความเป็นเลิศ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมมีเกิดแรงบันดาลใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและการบริการที่เป็นเลิศและนำมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น แน่นอนว่าบุคลากรในแต่ละฝ่ายงาน แต่ละทีมงาน ต้องมีส่วนร่วม อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ การประสานงานภายในที่ดีของกลุ่มคนในแต่ละ Generation หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเปิดมุมมองของกลุ่มคน Generation Y ให้เห็นมุมมองสไตล์ความคิดและการทำงานในแต่ละ Generation เมื่อเข้าใจมุมมองของคนในแต่ละ Generation และทำให้เราปรับรูปแบบของเราให้เราเหมาะสมและเข้ากับคนในแต่ละ Generation ด้วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เข้าถึงมุมมองและสไตล์การทำงานของผู้ร่วมงานในแต่ละ Generation 2. เพื่อให้ผู้ทำงาน Generation Y สามารถพัฒนารูปแบบการทำงานของตนเองให้เข้ากับผู้ร่วมงานในแต่ละ Generation ในการทำงานได้จริง เนื้อหาหลักสูตร เปิดมุมมองความแตกต่างของแต่ละบุคคล สไตล์คนในแต่ละ Generation (Baby Boomer, Gen X, Gen Y, และ Gen อื่นๆ แนวทางการปรับตัวการทำงานของตนให้เข้ากับคนในแต่ละ Generation Generation Y คนรุ่นใหม่ขององค์กร ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921