หลักสูตร Professional Competency Skill

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสายงานอย่างมืออาชีพ โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาให้พนักงานพร้อมสำหรับธุรกิจ และการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 2. เพื่อพิจารณาศักยภาพ ความก้าวหน้าของพนักงานที่จะเติบโตและรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นและความต้องการของธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มี Competency Skill ตามที่องค์กรต้องการจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันนี้ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของสายงาน ดังนี้   1. Professional Contact Center Program เรียน 5 หลักสูตร จำนวน 6 วัน} “Contact Center” เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กรที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุดด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ“Contact Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง เนื้อหาหลักสูตร – หลักสูตร 1 Systematic Problem solving & Decision making (2วัน) – หลักสูตร […]

หลักสูตร การเข้าสังคมสำหรับนักบริหาร – Social Etiquette

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว 2. เพื่อรับทราบเหตุ และ ผลของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติเฉพาะ 3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคมให้ Look Smart และน่าเชื่อถือ เนื้อหาหลักสูตร มารยาท และ ข้อปฏิบัติในการเข้าสังคม การเตรียมตัวก่อนไปงานหรือพบ บุคคลสำคัญ ในโอกาสต่างๆ การแต่งกายเพื่อไปงานในโอกาสต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสากล ของชาติต่างๆ ศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติ ในการขอเข้าเฝ้า  หรือ เข้าเฝ้าในงานพระราชพิธี และฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติตน  ในการไปงานเลี้ยงรับรอง หรือ งานพิธี ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน – HR for Non HR

ป็นที่ตระหนักดีว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน  ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่นๆ ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะถูกกำหนดให้เป็น Competency หนึ่ง ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องมีหน้าที่ ดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ปัญหาที่พบคือหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ผู้จัดการลงมามักเข้าใจว่าหน้าที่นี้เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าอัตราการลาออกสูง ขวัญกำลังใจตกต่ำ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้มักจะโยนปัญหาให้ฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไข ซึ่งมักจะไม่ตรงจุดเพราะปัญหาบางอย่างมักเกิดจากตัวของหัวหน้านั่นเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าองค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อม ๆ กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนางานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน  คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิม ๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้เทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง “เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง”   เนื้อหาหลักสูตร หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ – ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ – […]

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน – Interpersonal Skills Human Touch

หลักการและเหตุผล ทุกองค์กรต้องการ “คนเก่งและคนดี” เพืื่อขับเคลื่นนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรในองค์กรคือพลังที่สำคัญ ทำอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างดี ลำพังความรู้ของพนักงาน สถิติบันทึกไว้ว่า มีความสำเร็จในการทำงาน 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ถ้าหากบุคลากรในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีความแตกแยก ผลงานจะมีประสิทธิภาพถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ การใช้ทักษะสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นสะพานเชื่อมในการทำงานร่วมกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรมากขึ้นเป็นลำดับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติ ความต่าง และความต้องการของมนุษย์ 2. เพื่อให้รู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญ และประโยชน์มนการมีสัมพันธภาพที่ดีจะมีผลต่อองค์กร 3. เพื่อให้รู้จักประยุกต์แนวคิด หลักปฏิบัติ การฝึกทักษะที่จำเป็นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 4. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เกิดความรักใคร่ เชื่อถือ ไว้วางใจ 5. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ – ผู้ตาม เนื้อหาหลักสูตร – ภาพรวมและสิ่งที่พนักงานควรทราบเป็นหลักการเบื้องต้น – ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดจากปัจจัยอะไร – การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน – เทคนิคในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดี – Work with Strategy for Better Result

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝน เรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อไปวางแผนงาน หรือแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานด้วย เป็นการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้การกระทำมีทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจน ถ้าหากเราได้มีการเรียนรู้ฝึกฝนการคิด การวางกลุยุทธ์ที่ดีแล้วนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการที่เราทำอะไรสำเร็จ ตามภาระกิจไปแล้วครึ่งทาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถคิด และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี 2. เพื่อให้ผู้อบรมนำเครื่องมือไปจัดการปัญหาต่างของตนเอง ขององค์กร และของผู้อื่นได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร – คิดแบบกลุยุทธ์ต่างกับคิดทั่วไปอย่างไร – หลักสำคัญในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ – กรณีศึกษาการคิดอย่างมีกลยุทธ์ – ปัจจัยสู่ความสำเร็จการพัฒนาองค์การ – ความสำคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ – กรอบความคิดที่สำคัญในการทำงาน – การพัฒนากระบวนการคิด – ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร – Knowledge Management in Practice

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย  องค์กรไหนที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   หลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้มีเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในองค์กร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะทางธุรกิจ   เนื้อหาหลักสูตร – เรียนรู้แนวคิดของการจัดการความรู้ – ทำไมต้อง “จัดการความรู้” – การจัดการความรู้คืออะไร? – รูปแบบวิธีการ และกระบวนการในการจัดการความรู้ – การจัดการความรู้ จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ – ปัญหาและอุปสรรคที่องค์กรมักเจอในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ – ฝึกปฏิบัติ : การประเมินความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ – ฝึกปฏิบัติ : การกำหนดและสกัดองค์ความรู้สำคัญขององค์กร – ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ […]

หลักสูตร เพื่อขีดความสามารถ สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – Performance Achievement

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น  โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขอองค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไป   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่อันพึงมีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และองค์กร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงวิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานให้กับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป กระบวนการที่ใช้ 1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรยุคใหม่ที่มีต่อบุคลากรในองค์กรฯ 2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาศักยภาพในตนเอง และกระบวนการแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดยเริ่มจากตนเองสู่กลุ่ม 3. การชม VDO ตัวอย่างประกอบการอบรมฯ   เนื้อหาหลักสูตร […]

หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง – Leading Change

วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “การเปลี่ยนแปลง” เปิดมุมมองชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วย “ทัศนคติเชิงบวก” เสริมทักษะในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยน ใจต้องเปิด กายต้องปรับ เนื้อหาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการบริหาร ทักษะที่ผู้นำต้องมีเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง การสอนงานและการสร้างแรงจูงใจ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับผู้นำยุคใหม่ ฯลฯ ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน – Delegating & Monitoring for Supervisor

การที่จะบริหารงานและบริหารคนภายในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีความรู้และทักษะในการตั้งเป้าหมาย มอบหมายและติดตามผลงาน รวมทั้งจะต้องสามารถสอนแนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของพนักงาน ทีมงาน และองค์กรได้   ดังนั้น การเรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนแนะทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป   ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง – Change Management

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง 2. เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4. เพื่อสามารถมีทักษะในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้ เนื้อหาหลักสูตร  ความหมายของการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  ข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงขององค์กร  ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Drivers)  ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร  ประเภทของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4 แบบ  ระดับการตอบสนองของคนต่อการเปลี่ยนแปลง  บทบาทของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ  แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกับคน 4 ประเภท  การพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง / คุณลักษณะของผู้นำ  สาเหตุ และ เทคนิคการลดแรงต้าน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลอื่น  วิธีการ / กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลง  Workshop: การระดมสมอง และวางแผนการบริหารเปลี่ยนแปลง  กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

1 2