หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ – Time Management

“เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ “หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ   หัวข้อการอบรม Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม – การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน – สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ – สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง – กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย – เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี – กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายเชิงรุก การจัดระเบียบให้ตนเองและผู้อื่น เครื่องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กับงานที่จำเป็น กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ   สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น […]

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง สู่การทำงานเป็นทีม – Unlock your Potential for Smart Leader

ในฐานะผู้นำ (Leader) นัั้น ภารกิจที่สำคัญยิ่งที่สุดประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคลากรในทีมงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งด้านการทำงานและส่วนตัวที่กำหนด ดังนัั้น องค์กรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและรองรับการเติบโตบุคลากรในสายอาชีพ ให้มีทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาที่สูงสุดและยั่งยืน   วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น ทัั้งด้านการบริหารจัดการและการปรับทัศนคติ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการสร้างภาวะผู้นำเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำเป้าหมายการทำงานและแผนการดำเนินชีวิตตนเองนำแผนการไปประยุกต์ใช้ติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม   เนื้อหาหลักสูตร วันที่ 1 : ยอดศาสตร์และศิลป์ สำหรับผู้นำ – ผู้นำ หรือ ผู้จัดการ – อัตตา กับแนวคิดผู้นำที่ดีในมุมมองผู้อื่น – ผู้นำเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้จริงหรือ ? – มุมมองความคิดสู่การทำงานเป็นทีม – แรงจูงใจในการทำงานของผู้นำ ฯลฯ วันที่ 2 : STAR MODEL สำหรับผู้นำ – กรณีศึกษาบุคคลต้นแบบตาม STAR MODEL – STAR MODEL ความหมาย/วิธีปฏิบัติ – แนวทางการพัฒนาตนเองแบบ STAR MODEL […]

หลักสูตร การบริหารข้อมูลและเวลาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  การบริหาร การจัดการ หรือการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำด้วยข้อมูล และสารสนเทศ ยุคปัจจุบัน ยุคข้อมูลข่าวสาร องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดข้อมูล ตรงข้ามข้อมูลขององค์กรมีมากจนบางครั้งไม่กล้านำมาใช้ เพราะว่าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าจะนำมาตัดสินใจยิ่งโดยเฉพาะกับเรื่องสำคัญๆ ดังนั้น การจะใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร จะต้องผ่านกระบวนการออกแบบตั้งแต่ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การออกแบบฟอร์ม (Check Sheet Design) ผู้ออกแบบและผู้ใช้จริงไม่ใช่คนเดียวกัน บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลจนทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนหรือแนวทางการเก็บ   ข้อมูล ความถี่ เวลา ของการเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างมีกระบวนการและออกแบบอย่างดีเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการออกแบบฟอร์มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้สามารถแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   เนื้อหาหลักสูตร – ความสำคัญของข้อมูล แสงสว่างของการตัดสินใจ – ความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ข้อมูล สารสนเทศ (Fact – Data – Information) – กุญแจสำคัญของการเก็บข้อมูล – ข้อมูล ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสวย ! – ตัวอย่างฟอร์มที่ไม่ควรเป็นแบบ […]

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ – Professional Leadership Certificate

  วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้ พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง – ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ – 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ – การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด – การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน – ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท – ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ – เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ – กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย – การมองและคิดเชิงกลยุทธ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย – เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน – Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ การบริหารงาน/วางแผนงาน – การมองแบบ End-to-End Process เพื่อบริหารโครงการ/งาน – เทคนิคการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ – วิธีการแก้ปัญหาเมื่อโครงการ/งาน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย – Workshop : การบริหารโครงการ/งานในกระบวนการที่ตนเองดูแล กลุ่มเป้าหมาย – หัวหน้างาน – ผู้จัดการ – ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ระยะเวลาอบรม – 2 วัน “ผู้ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับ Certificate จากสถาบัน IMPRESSION”

หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ – The Professional Leader

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้บริหารให้มีทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพและสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง – ความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้นำ – 10 บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ – การบริหารอารมณ์อย่างชาญฉลาด – การใช้คำพูดต่อบุคคลรอบข้าง การบริหารบุคคล/ทีมงาน – ความเข้าใจในความแตกต่างของสไตล์ในแต่ละประเภท – ทักษะการบริหารคนเพื่อให้ได้งานและใจ – เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ – กรณีศึกษาการบริหารบุคคล/ทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย – การมองและคิดเชิงกลยุทธ์ – เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนโดยการให้บรรลุเป้าหมาย – เทคนิคการนำเสนอแผนงาน/ผลงาน – Workshop : การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนงานพร้อมนำเสนอ รูปแบบการเรียนรู้ – กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็น Team Work – บรรยาย + Workshop กลุ่มเป้าหมาย – ผู้บริหาร ระยะเวลาอบรม – 1.5  วัน

หลักสูตร บทบาทหัวหน้างานเพื่อการบริหารคน – HR Skills for Line Managers

ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการชื่อดังระดับโลกได้กล่าวประโยคที่อยู่ในใจคนทำงานไว้ว่า “พนักงานเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า” (People join organization but leave their bosses) การสร้างความตระหนักถึงบทบาท และทักษะในการบริหารจัดการดูแลพนักงานในสังกัด ให้กับหัวหน้างาน ที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่สุด   จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังคำกล่าวที่ว่า “หัวหน้างานก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลของพนักงาน” (Line Manager is a HR Manager) หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างาน มีความรู้ และทักษะในการดูแลลูกน้อง เพื่อสร้างการยอมรับนับถือ   อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันเพื่อรักษา และพัฒนาพนักงาน เพื่อให้การบริหารงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผลที่จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากรในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระบุขอบเขตหน้าที่ และกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน นำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารบุคลากรไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการงานและ คนได้อย่างเหมาะสม   เนิ้อหาหลักสูตร บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตรากำลัง ตามแผนธุรกิจ การสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ : ข้อมูลตลาดแรงงาน […]

1 2